REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Co z apteką po śmierci wspólnika w spółce?

25 maja 2018 08:11

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, komandytowe, partnerskie, akcyjne… To najczęstsze formy działalności, w ramach których prowadzonych jest obecnie wiele aptek. Co będzie się z nimi działo w przypadku śmierci jednego z partnerów, w obliczu przepisów wprowadzonych przez ‚aptekę dla aptekarza’? Na to pytanie odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia…

Co do zasady prowadzenie aptek ogólnodostępnych zastrzeżone jest dla farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, jednakże nie wpływa ona na zmiany zachodzące w podmiotach posiadających określone formy prawne. (fot. Shutterstock)

– Różnice w stosowaniu Prawa farmaceutycznego przez urzędy i brak odpowiedzi na fundamentalne zagadnienie regulujące działalność rynku aptekarskiego świadczą o porażce instytucji państwa w zakresie stanowienia i stosowania prawa. Dlatego też wydaje się uzasadnione moje wystąpienie z interpelacją – twierdził w swojej interpelacji poseł Ireneusz Raś (czytaj więcej: Poseł pyta jak interpretować „aptekę dla aptekarza”?).

W rezultacie w odpowiedzi na interpelację posła Ireneusza Rasia, dotyczącą zmian osobowych w spółkach, które posiadają apteki, Ministerstwo Zdrowia udzieliło wyczerpujących wyjaśnień. Na wstępie resort zwraca uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 poz.1577, ze zm.) (dalej: KSH), wśród podmiotów mogących prowadzić aptekę przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2017 poz. 1015) wyróżnia się: wspólników spółki cywilnej, wspólników spółki jawnej, partnerów spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej (komplementariuszy i komandytariuszy), wspólników spółki komandytowo-akcyjnej (komplementariuszy i akcjonariuszy), wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcjonariuszy spółki akcyjnej.

REKLAMA

Odnosząc się kolejno do poszczególnych, ww. przypadków Ministerstwo Zdrowia opisuje kolejne przypadki:

REKLAMA
OSOBA FIZYCZNA

Zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) (dalej: u.p.f., Prawo farmaceutyczne), jeżeli zezwolenie na prowadzenie apteki zostało wydane na rzecz podmiotu będącego osobą fizyczną, zezwolenie to wygasa w przypadku śmierci osoby, na rzecz której zostało wydane. Jednocześnie jednak, w ślad za art. 104 ust. 1a u.p.f., należy wskazać, iż w przypadku śmierci osoby fizycznej:


 • zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa, jeżeli chociażby jeden z jej spadkobierców spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4 pkt 1, ust. 4a, 4b i art. 101 pkt 2-5 u.p.f.;

 • zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa przez okres 24 miesięcy od dnia śmierci, jeżeli chociażby jeden z jej spadkobierców spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4a, 4b i art. 101 pkt 2-5 u.p.f.

Odpowiednio natomiast do art. 104 ust. 1b u.p.f., spadkobierca albo spadkobiercy osoby fizycznej, o której mowa art. 104 w ust. 1a, obowiązani są, w terminie 12 miesięcy od dnia jej śmierci, złożyć wniosek do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o dokonanie zmiany w zezwoleniu w zakresie określenia podmiotu posiadającego zezwolenie i wskazać spadkobierców, spełniających odpowiednio wymagania – o których mowa w ust. 1a pkt 1 albo pkt 2 – jako zezwoleniobiorcę. W przypadku, gdy spadkobierca albo spadkobiercy nie wystąpią o dokonanie zmiany w zezwoleniu, wygasa ono z dniem następującym po ostatnim dniu terminu na złożenie wniosku.

SPÓŁKA JAWNA

Analizując przypadek śmierci wspólnika spółki jawnej, należy wskazać na treść art. 64 § 1 KSH, na mocy którego pomimo śmierci wspólnika, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli jej umowa tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią (uzgodnienie takie powinno w przypadku śmierci nastąpić niezwłocznie). Stosownie do art. 60 § 1 KSH, jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a nie zawiera w tym względzie szczególnych postanowień, wówczas do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę. W tym kontekście należy mieć jednak na względzie art. 99 ust. 4 pkt 2 u.p.f., z którego wynika, iż aktualnie status wspólnika w spółce jawnej, której przedmiotem działalności jest prowadzenie apteki, będzie mógł uzyskać wyłącznie spadkobierca, który jest farmaceutą posiadającym prawo wykonywania zawodu farmaceuty.

REKLAMA
SPÓŁKA PARTNERSKA

Analogiczne rozwiązanie odnosi się również do przypadku śmierci partnera w spółce partnerskiej. Na mocy art. 99 pkt 1 KSH do jej skutków stosuje się ww. przepisy art. 60 § 1 oraz art. 64 § 1 KSH. Podobnie jak w spółce jawnej, zgodnie z art. 99 ust. 4 pkt 2 u.p.f., status wspólnika w spółce partnerskiej, której przedmiotem działalności jest prowadzenie apteki, będzie mógł uzyskać wyłącznie spadkobierca, który jest farmaceutą posiadającym prawo wykonywania zawodu farmaceuty.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Analizując kwestię śmierci komandytariusza spółki komandytowej, należy pamiętać o art. 124 § 1 KSH, zgodnie z którym śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. Spadkobiercy komandytariusza powinni natomiast wskazać spółce jedną osobę do wykonywania ich praw. Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców komandytariusza. Na mocy art. 103 § 1 KSH do skutków śmierci komplementariusza stosuje się natomiast przepisy dotyczące śmierci wspólnika spółki jawnej.

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, zgodnie z art. 148 § 1 pkt 4 KSH śmierć jej komplementariusza stanowi podstawę rozwiązania w przypadku, gdy jest on jedynym komplementariuszem, a statut nie stanowi inaczej.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Śmierć wspólnika spółki z o.o. należy rozpatrywać w świetle art. 183 KSH. Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia. Umowa spółki może wyłączyć lub w określony sposób ograniczyć podział udziałów między spadkobierców w przypadku, gdy zmarły wspólnik miał więcej niż jeden udział.

SPÓŁKA AKCYJNA

Odnosząc się natomiast do przypadku śmierci wspólnika spółki akcyjnej, należy wskazać, iż jego akcje powinny podlegać dziedziczeniu na zasadach określonych w prawie spadkowym.

– Podsumowując powyższe należy zauważyć, iż w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2017 poz. 1015) obowiązują przepisy dotychczasowe. Nowelizacja zakłada, iż co do zasady prowadzenie aptek ogólnodostępnych zastrzeżone jest dla farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, jednakże nie wpływa ona na zmiany zachodzące w podmiotach posiadających inne formy prawne niż wskazane w art. 99 ust. 4 u.p.f., a które to podmioty otrzymały zezwolenie na prowadzenia apteki przed zmianą ustawy – odpowiada Ministerstwo Zdrowia.

Resort zdrowia zaznacza też, że w konsekwencji zmian składu osobowego podmiotów prowadzących aptekę ogólnodostępną, nie może dojść do sytuacji, gdy:


 • wspólnik lub partner spółki wchodzić będzie w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi;
 • podmiot prowadzić będzie na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzić będą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa;
 • podmiot będzie członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie będą prowadzić na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych;
 • podmiot, wspólnik lub partner spółki:

  • stanie się wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które prowadzić będą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
  • prowadzić będzie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzić będą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
  • będzie członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
  • będzie wchodzić w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

  [/list]

  – Przepisy art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 u.p.f. wyrażają zakaz prowadzenia lub kontrolowania aptek w liczbie przekraczającej 1% w skali województwa, natomiast art. 99 ust. 3a u.p.f. stanowi o zakazie prowadzenia lub kontrolowania aptek w liczbie większej niż 4 – pisze Ministerstwo Zdrowia i wskazuje, że w aktualnym brzmieniu przepisy prawa wykluczają powstanie sytuacji, w której spółka osobowa lub kapitałowa posiadająca w dniu wejścia w życie nowelizacji, zezwolenie na prowadzenie więcej niż 4 aptek, miałaby możliwość zwiększenia ich liczby aż do osiągnięcia limitu 1% w danym województwie.

  – Należy zauważyć, iż każda zmiana w obrębie wydanego zezwolenia musi respektować założenia nowelizacji oraz przepisy obowiązujące w czasie dokonywania ewentualnych zmian – czytamy w odpowiedzi resortu zdrowia.

  Źródło: Odpowiedź na interpelację nr 19704

  REKLAMA

  Jak oceniasz artykuł?

  Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Z jakich powodów ludzie odczuwają stres? Z jakich powodów ludzie odczuwają stres?

  Najczęstszymi przyczynami stresu na świecie są pieniądze, wewnętrzna presja i brak snu. Stres Polakó...

  BCC: polityka lekowa to także przemysł farmaceutyczny BCC: polityka lekowa to także przemysł farmaceutyczny

  Polityka lekowa to nie tylko refundacja. To także przemysł farmaceutyczny - uważają eksperci BCC....

  Radziewicz-Winnicki: poprawka jest dysfunkcyjna Radziewicz-Winnicki: poprawka jest dysfunkcyjna

  Ta poprawka wzmacnia pozycję każdej hurtowni, a wywóz leków odbywa się przede wszystkim właśnie z te...

  REKLAMA

  Potrzebujesz wsparcia
  w znalezieniu pracownika do apteki?

  Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
  Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

  * Pola wymagane

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz