REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Cofnięcie refundacji za brak pieczątki osoby wykonującej lek recepturowy

6 listopada 2017 08:23

Podczas kontroli w jednej z aptek Narodowy Fundusz Zdrowia zakwestionował 17 recept na leki recepturowe, żądając zwrotu refundacji. Wśród stwierdzonych nieprawidłowości, był brak pieczątki osoby sporządzającej lek i podpisu osoby go wydającej pacjentowi. Apteka oddała sprawę do sądu…

Sąd zbadał recepty będące przedmiotem sporu pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. (fot. Shutterstock)

Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził kontrolę w aptece, z powodu podejrzeń o zawyżanie kosztów sporządzania leków recepturowych. Do weryfikacji wytypowano ponad 200 recept, na których wartość leku przewyższała kwotę 200 zł. Ostatecznie na 17 z ich pracownicy NFZ stwierdzili poważne uchybienia. Wartość refundacji na zakwestionowanych receptach wyniosła 5 639,80 zł, których zwrotu zażądał NFZ.

Jakie nieprawidłowości stwierdzili kontrolerzy NFZ? Na większości recept brakowało pieczątki osoby sporządzającej lek recepturowy i brak podpisu osoby wydającej lek pacjentowi. Na kilku receptach brakowało też adnotacji o dacie i czasie sporządzenia leku recepturowego. Poza tym jedna z recept wystawiona została na lek recepturowy 10% azotan srebra 500,00 dawkowanie zewnętrznie; na recepcie brak było informacji o sposobie dawkowania, mimo że azotan srebra jest zaliczany do wykazu substancji bardzo silnie działających – substancji trujących.

REKLAMA

Apteka najpierw złożyła zażalenie na zalecenia pokontrolne nakazujące jej zwrot kwoty 5 639,80 zł do dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Ten jednak utrzymał zalecenia w mocy. Apteka złożyła więc odwołanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – to jednak nie zostało uwzględnione. Ostatecznie sprawa trafiła do Sądu Rejonowego, który oddalił powództwo apteki w całości.

REKLAMA

Sąd zbadał recepty będące przedmiotem sporu pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

– Skontrolowane recepty posiadały uchybienia, część recept posiadała drobne błędy i w związku z wystąpieniem tych błędów pozwany nie występował o zwrot kwoty refundacji inne recepty w liczbie 17 posiadały poważniejsze uchybienia i w tym zakresie pozwany skorzystał z uprawnienia zażądania zwrotu kwoty refundacji – czytamy w uzasadnieniu wyroku. – W ocenie Sądu I, instancji uchybienia w postaci braku pieczątek osoby sporządzającej lek recepturowy, brak podpisu osoby sporządzającej lek recepturowy, brak podpisu osoby wydającej lek recepturowy, brak podania na recepcie sposobu dawkowania, brak adnotacji o dacie i czasie sporządzenia leku recepturowego, brak adnotacji o dacie i czasie przyjęcia recepty do realizacji, brak numeru bieżącego leku recepturowego nie można zaliczyć do uchybień błahych.

Pieczątka i podpis osoby sporządzającej lek recepturowy jest wymagany przez § 3 ust1 1 pkt 5 Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych . Podpis i pieczątka ma umożliwić szybką weryfikację osoby sporządzającej lek w sytuacji gdyby doszło do nieprawidłowości, czy pomyłki przy sporządzaniu takiego leku, w takim przypadku dane są również niezbędne do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności sporządzającego lek. Nie można, zatem uznać, że uchybienie takie jest mało istotne. Podobnie wygląda sytuacji w przypadku braku podpisów osób wydających lek recepturowy.

– Obowiązek podpisu osoby wydającej lek recepturowy wynika z §13 ust 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Sąd uznał, że poprzestanie na stwierdzeniu przedstawiciela apteki, że osobą wydającą lek jest osobą tek lek sporządzająca jest niewystarczające. W spornym okresie w aptece pracowało bowiem trzech pracowników, w związku z tym nie można mieć pewności, że każdy lek robiony wydawała osoba, która go wcześniej sporządziła. Nadto osoba wydająca lek ma możliwość przed przekazaniem go pacjentowi sprawdzić wzrokowo, czy ten lek ma prawidłową konsystencję, barwę a w przypadku maści czy się nie rozwarstwił, jest zatem również odpowiedzialna w zakresie w jakim mogła sprawdzić zewnętrzne cechy chemiczne leku – czytamy w uzasadnieniu decyzji Sądu.

REKLAMA

Sąd Rejonowy dostrzegł nadto, że poważne uchybienia dotyczyły dwóch recept w których zaordynowano 10% azotan srebra zaliczany do trucizn. Na recepcie nie podano sposobu dawkowania wbrew §6 ust 1 pkt 5 rozporządzenia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Na recepcie widniało nazwisko lekarza, brak było jednak informacji ażeby środek zapisany na recepcie był dla niego – brak informacji pro auctore. Sam lek wymusza szczególne obchodzenie się z nim albowiem jest silnie działająca trucizną i wskazanie sposobu dawkowania jest bezwzględnie wymagane. Za uchybieniem Sąd I instancji uznał również brak podania daty i czasu sporządzenia leku recepturowego oraz adnotacji o dacie i czasie przyjęcia recepty do realizacji, oraz brak numeru bieżącego leku recepturowego. W ocenie Sądu Rejonowego wszystkie powyższe informacje są istotne z punku oceny dobra pacjenta, posiadanie wszystkich danych umożliwiałaby natychmiastową reakcję w sytuacji, gdyby lek byłby źle sporządzony nie można, zatem tolerować i szukać usprawiedliwienia dla powyższych nieprawidłowości.

Po tym jak sąd oddalił powództwo, apteka złożyła apelację od tej decyzji. Sąd Okręgowy uznał ją jednak za bezzasadną. Szczegóły przebiegu postępowania dostępne są na Portalu Orzeczeń.

Źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Innowatory 2015: nagroda dla AbbVie Innowatory 2015: nagroda dla AbbVie

Tygodnik Wprost w kategorii Farmacja nagrodził koncern biofarmaceutyczny AbbVie, który w 2015 roku w...

GIS: należy uzupełnić szczepienia przeciwko polio GIS: należy uzupełnić szczepienia przeciwko polio

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez WHO, na Ukrainie potwierdzono dwa przypadki zakażenia wiru...

Polskie apteki czekają na marihuanę Polskie apteki czekają na marihuanę

Podkomisja zdrowia przyjęła poprawki do projektu partii Kukiz'15 o medycznej marihuanie. Będzie ona ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz