Magazyn mgr.farm

Cracoviae Merenti dla Izby Aptekarskiej

2 listopada 2016 14:26

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, przewodniczący RMK Bogusław Kośmider, radni, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec i wielu znamienitych gości wzięli udział w uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej z okazji wręczenia brązowego medalu Cracoviae Merenti Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie – podaje portal Kraków.pl.

Fot. W. Majka - Kancelaria Prezydenta Miasta Kraków

Sesja odbyła się w środę, 2 listopada. Cracoviae Merenti to najwyższe odznaczenie Miasta Krakowa przyznawane przez Radę na wniosek Komisji Medalu, w uznaniu szczególnych zasług dla Krakowa.

– Społeczne zaangażowanie środowiska aptekarskiego, jego zainteresowanie sprawami miasta, to tradycja żywa również dzisiaj. Powołany na nowo w 1991 roku Samorząd aptekarzy pozostaje ważnym elementem systemu ochrony zdrowia i życia społecznego naszego miasta. Strzeże zasad etyki i deontologii zawodowej, prowadzi działalność edukacyjną, uczestniczy w badaniach leków, organizuje szkolenia, konferencje, sympozja i integruje środowisko aptekarskie wokół ważnych celów.

Medal Cracoviae Merenti dla Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie to – jak czytamy we wniosku złożonym przez Komisję medalu – „symboliczny wyraz uznania dla ponad trzech tysięcy farmaceutów”, którzy z oddaniem pracują w naszym mieście. Cracoviae Merenti to najpiękniejszy sposób, w jaki możemy podziękować im za służbę naszemu miastu, za kontynuowanie szczytnej tradycji – powiedział podczas uroczystej sesji prezydent Jacek Majchrowski.

– Samorząd zawodowy aptekarzy jest najwyższą formą organizacji zawodowej, jest odzwierciedleniem demokracji, fundamentem społeczeństwa świadomego i odpowiedzialnego za swój obszar zawodowy. Misją samorządu jest szeroko rozumiana współpraca ze wszystkimi organizacjami, samorządami lokalnymi jak i zawodowymi. Praca aptekarzy to odpowiedzialna służba dla drugiego człowieka. To otaczanie troską innych – to nasza pasja i powołanie. Nowe czasy niosą dla samorządu aptekarskiego nowe wyzwania, nowe możliwości, i dlatego nieustannie czerpiemy wzorce z dotychczasowych osiągnięć, i akceptujemy ustawiczny postęp, który jest procesem zapewniającym rozwój naszego zawodu – powiedziała Barbara Jękot, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały RMK, „9 listopada 1991 roku odbył się pierwszy zjazd Komitetu Założycielskiego Tymczasowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Jest to oficjalny termin powstania krakowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Izba zrzesza ponad 3200 członków. Jako jeden z samorządów zawodów zaufania publicznego, reprezentuje aptekarzy i sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu. Szczególna rola samorządu aptekarskiego wynika z jego zadań, do których należy między innymi: wydawanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty, reprezentowanie zawodu aptekarza, troska o zachowanie godności i niezależności zawodu, kodyfikowanie, krzewienie i strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej, dbanie o członków zrzeszonych w korporacji. Izba aktywnie działa na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych farmaceutów. Izba jest twórcą i właścicielem największego portalu edukacyjnego dla farmaceutów, który pozwala na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych w systemie e-learningowym. Dba o możliwość wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującym prawem i kodeksem etycznym. Farmaceuci, których Izba zrzesza i reprezentuje, wykonując swój zawód, uczestniczą w ochronie zdrowia publicznego, m.in. poprzez sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych, ocenę jakości leków, sporządzanie leków recepturowych i leków aptecznych w aptekach, sprawowanie opieki farmaceutycznej, w której farmaceuta, współpracuje z pacjentem i lekarzem, uczestniczą w badaniach nad lekami oraz innych badaniach w dziedzinie farmacji. Dzięki staraniom samorządu aptekarskiego wydawane jest branżowe czasopismo „Farmacja Krakowska”, organizowane są sympozja, szkolenia i konferencje naukowe. Uhonorowanie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie to symboliczny wyraz uznania dla ponad 3 tysięcy farmaceutów pracujących m.in. w ogólnodostępnych i szpitalnych aptekach, w hurtowniach leków, na uczelniach czy w inspekcji farmaceutycznej”.

Źródło: kraków.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Obstilax wycofywany z obrotu Obstilax wycofywany z obrotu

Do aptek w całej Polsce wpłynęło pismo o wycofaniu z obrotu kilkunastu serii suplementu diety Obstil...

Zwrot Febrisanu do apteki? Takeda podaje podstawy prawne Zwrot Febrisanu do apteki? Takeda podaje podstawy prawne

W związku z wątpliwościami naszych czytelników, dotyczących podstaw prawnych i postępowania w przypa...

Łódzkie Muzeum Farmacji nocą Łódzkie Muzeum Farmacji nocą

Podczas Nocy Muzeów w Łodzi jedną z atrakcji dla zwiedzających było Muzeum Farmacji. ...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz