Magazyn mgr.farm

Dolnośląska Izba Aptekarska oburzona postępowaniem NIA

24 marca 2015 08:51

Piotr Bohater, prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej nie może pogodzić się z faktem, że Grzegorz Kucharewicz umniejsza i pomija rolę, jaką w procesach przed sądami administracyjnymi odegrała DIA.

Treść protestu wystosowanego do Grzegorza Kucharewicza:

Z niedowierzaniem i ogromnym zdziwieniem przeczytałem opublikowany przez Pana komunikat na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej z dnia 20 marca 2015r., który w tak tendencyjny i nieodpowiadający stanowi faktycznemu sposób przedstawia wyjątkowo ważne dla środowiska aptekarskiego wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2015r.

W pierwszym zdaniu komunikatu napisał Pan, że wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczą okręgowej izby aptekarskiej – jakiejś nieokreślonej okręgowej izby aptekarskiej. Podaje Pan nawet sygnatury wyroków, natomiast nie podał Pan, że stronami sześciu postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 19 marca 2015r. była Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Pominięcie przez Pana tego elementarnego faktu jest wyjątkowo bulwersujące, ponieważ tak ważne i pozytywne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca b.r. były efektem konsekwentnie realizowanej strategii określonej w trakcie posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu w czerwcu 2012r.

Wnioski w sprawach, które były rozpatrywane przez NSA w dniu 19 marca b.r., złożone zostały przez Dolnośląską Izbę Aptekarską do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sierpniu 2012r. Po otrzymaniu negatywnej decyzji od DWIF i następnie podtrzymaniu tych negatywnych decyzji przez GIF, decyzją członków ORA DIA we Wrocławiu odmowne postanowienia DWIF i GIF zostały zaskarżone przez Dolnośląską Izbę Aptekarską we Wrocławiu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. We wrześniu 2013r. Sąd przyznał rację argumentom Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu i uchylił decyzje – zarówno DWIF, jak i GIF. Po złożeniu przez GIF skargi kasacyjnej na wyroki WSA w Warszawie do NSA, w dniu 19 marca 2015r. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił argumenty GIF zawarte w skargach kasacyjnych i przyznał rację argumentom Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. Prawie trzy lata bardzo ciężkiej pracy wielu osób w Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej w tych sprawach, aby w końcu doprowadzić do tak ważnych wyroków NSA – i nawet nie ma najmniejszej wzmianki o Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej we wszystkich akapitach komunikatu Prezesa NRA dotyczących postępowań prowadzonych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jest to wyjątkowo obraźliwe dla członków ORA DIA oraz pracowników Biura DIA, którzy poświęcili setki godzin pracy, aby możliwe było prowadzenie postępowań sądowych przez DIA przed WSA w Warszawie oraz przed NSA.

Dalsza część pierwszego zdania komunikatu Prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza oraz kolejne dwa akapity w całkowicie nieuzasadniony sposób zawężają zakres orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego jedynie do przypadków łamania zakazu reklamy aptek. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał w dniu 19 marca 2015r. sześć spraw przede wszystkim w zakresie interpretacji art. 31 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który stanowi, że „Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny” Wprawdzie rozprawy w dniu 19 marca 2015r. dotyczyły łamania zakazu reklamy aptek, ale analogiczne argumenty dotyczące interesu społecznego mogą być użyte przy składaniu przez izby aptekarskie wniosków dotyczących łamania innych przepisów wprowadzonych przez Polski Parlament w interesie społecznym, takich jak np. przekraczanie limitu ilości posiadanych aptek powyżej 1%, wprowadzanie bezprawnych ograniczeń dostępności leków dla ogromnej liczby aptek w Polsce, czy bezprawne ograniczanie niezależności podejmowanych decyzji fachowych w stosunku do kierowników i pracowników aptek. Dlatego prawomocne orzeczenia NSA z dnia 19 marca 2015r. są tak ważne dla środowiska aptekarskiego. W ogromnym stopniu wzmacniają one pozycję samorządu aptekarskiego, który z mocy Konstytucji RP oraz ustaw ma pełne prawo do żądania wszczynania przez inspekcję farmaceutyczną postępowań administracyjnych w przypadkach łamania obowiązującego prawa i uczestniczenia w tych postępowaniach na prawach strony – tak stwierdził w ustnym uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.

W kolejnym akapicie Prezes NRA Grzegorz Kucharewicz pisze, że „Naczelna Izba Aptekarska i niektóre okręgowe izby aptekarskie – złożyły i składają wnioski o wszczynanie postępowań administracyjnych w celu ustalenia, czy zakaz (reklamy aptek) jest przestrzegany”.

Niestety, jest to kolejna informacja wprowadzająca w błąd, ponieważ Naczelna Izba Aptekarska nie złożyła dotychczas ani jednego wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego w trybie art. 31 k.p.a. dotyczącego łamania zakazu reklamy aptek.

Ponadto, w obecności prawie stu delegatów, w trakcie obrad XXVI Okręgowego Zjazdu Aptekarzy DIA w dniu 7 marca 2015r. Prezes NRA Grzegorz Kucharewicz kategorycznie oświadczył, że nie będzie składał wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych w trybie art. 31 k.p.a. W tej sytuacji zdziwienie budzi też brak wymienienia nazw okręgowych izb aptekarskich, które złożyły stosowne wnioski i w przypadku decyzji odmownych WIF i GIF skierowały skargi na te decyzje do WSA w Warszawie.

W następnym akapicie komunikatu Prezes NRA pisze, że „Naczelna Rada Aptekarska powierzyła Biuru Prawnemu NIA – radcom prawnym Elżbiecie Waniewskiej i Krzysztofowi Bace przygotowanie wzorów wniosków o wszczęcie postępowań i wniosku o dopuszczenie do udziału w toczących się postępowaniach.” W ogromnym stopniu doceniamy pracę radców prawnych Krzysztofa Baki i Elżbiety Waniewskiej w przygotowywaniu wzorów wniosków, jak również zaangażowanie Krzysztofa Baki w trakcie postępowań prowadzonych przez DIA we Wrocławiu przed WSA w Warszawie oraz NSA, ale sugerowanie, że tylko te dwie osoby opracowywały wzory wniosków jest kolejnym niezgodnym z faktami stwierdzeniem. Wzory wniosków oraz wiele innych dokumentów przygotowywanych na etapie postępowań administracyjnych i sądowych były na bieżąco modyfikowane we współpracy radcy prawnego Krzysztofa Baki z członkami Prezydium DIA oraz z zapleczem prawnym Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej na podstawie doświadczeń zdobywanych w trakcie kolejnych rozpraw przed WSA w Warszawie. Ponadto, w trakcie rozpraw przed WSA w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, Dolnośląską Izbę Aptekarską reprezentował zarówno pełnomocnik prawny Krzysztof Baka, jak i Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej mgr farm.Piotr Bohater oraz wiceprezesi Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

Doświadczenia te zostały następnie udostępnione Śląskiej Izbie Aptekarskiej, która złożyła około stu wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych w trybie art. 31 k.p.a. W ten sposób można bardzo konstruktywnie wykorzystywać współpracę między okręgowymi izbami aptekarskimi w trudnym procesie egzekwowania obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, wszystkie koszty obsługi prawnej radcy prawnego Krzysztofa Baki na etapie postępowań administracyjnych przed WIF i GIF wynikających ze składanych przez DIA we Wrocławiu wniosków w oparciu o art. 31 k.p.a. oraz prowadzonych następnie postępowań sądowych przed WSA w Warszawie i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym pokrywała i pokrywa jedynie Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu. Wyjątkowe zdziwienie delegatów w trakcie obrad XXVI Okręgowego Zjazdu Aptekarzy DIA w dniu 7 marca 2015r. wywołała kategoryczna odmowa Prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza nawet częściowego współfinansowania przez Naczelną Izbę Aptekarską kosztów ponoszonych przez DIA we Wrocławiu i wynikających z obsługi prawnej prowadzonych postępowań przed WSA w Warszawie i NSA, których wyniki mają wyjątkowo duże znaczenie dla całego samorządu aptekarskiego. A przecież koszty obsługi prawnej to jedynie część całkowitych kosztów prowadzonych postępowań, które obejmują również koszty wydruku i wysyłki dużej liczby dokumentów, koszty poświadczeń notarialnych niektórych dokumentów, koszty dojazdu i zakwaterowania w Warszawie w trakcie rozpraw.

Wymienienie w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej NIA jedynie w ostatnim akapicie udziału Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej w postępowaniach sądowych i to jedynie na etapie postępowań przed WSA w Warszawie jest kolejnym całkowicie niezgodnym z faktami marginalizowaniem ogromnej pracy i wysiłku Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej w trakcie prowadzonych postępowań sądowych.

W akapicie tym, oprócz sygnatur bardzo ważnych pozytywnych wyroków WSA w Warszawie dla Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, kiedy pod koniec roku 2014 i na początku 2015r. Dolnośląska Izba Aptekarska oraz Śląska Izba Aptekarska miały często rozprawy przed WSA w Warszawie w tym samym dniu, powinny się znaleźć również odpowiednie sygnatury wyroków oraz nazwy okręgowych izb aptekarskich, które również zdecydowały się na tak trudną walkę o pozycję samorządu aptekarskiego i wszystkich farmaceutów, nawet w postępowaniach przed sądem administracyjnym. Niestety, wynika to z braku właściwej koordynacji działań okręgowych izb aptekarskich przez Prezesa NRA w tym zakresie i braku na poziomie NIA szczegółowych informacji dotyczących ilości prowadzonych postępowań i ich wyników.

W tej sytuacji w imieniu członków Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu oczekuję zamieszczenia na stronie internetowej NIA w ciągu kilku dni odpowiedniego sprostowania informacji dotyczącej wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2015r. z podaniem zasadniczych faktów dotyczących stron tych postępowań oraz daleko idących bardzo pozytywnych przesłanek tych wyroków dla możliwości prawnych samorządu aptekarskiego w eliminowaniu tak licznych zjawisk patologicznych występujących w systemie detalicznej dystrybucji leków w Polsce.

źródło: dia.com.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Krzysztof Łanda: Będziemy starać się wprowadzić moratorium na zakładanie aptek Krzysztof Łanda: Będziemy starać się wprowadzić moratorium na zakładanie aptek

Jeśli poselski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego zostanie odrzucony przez Sejm, Minister Zd...

Konfederacja Lewiatan: jak najszybciej zakończyć prace legislacyjne Konfederacja Lewiatan: jak najszybciej zakończyć prace legislacyjne

Ze zdziwieniem Konfederacja Lewiatan przyjęła rozszerzenie projektu (ustawy o zmianie ustawy - Prawo...

GSK: zakłócenia w ciągłości dostaw leków anestetycznych GSK: zakłócenia w ciągłości dostaw leków anestetycznych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przekazał inform...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz