REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Dożywotnie odebranie prawa wykonywania zawodu farmaceuty za udział w wywozie leków?

czw. 28 grudnia 2017, 09:50

Nielegalny wywóz leków zagranicę trwa pomimo podejmowania przez rządzących różnych działań. Za ich nieskuteczność obwiniane są nie tylko same przepisy i wprowadzane w nich zmiany, których efekt bywa daleki od zamierzonego, ale także postawa prokuratorów badających poszczególne sprawy…

„Stare” dokumenty zachowują ważność. Nie ma zatem potrzeby ich wymiany na „nowe” (fot. Shutterstock)

– Gdy kilka miesięcy temu rozgorzała w mediach dyskusja nad prokuratorską definicją słowa „podejmuje”, wielu farmaceutów przecierało zapewne po raz kolejny oczy ze zdumienia. Ponownie usłyszeli bowiem, że nielegalnego wywozu leków zagranicę, powodującego ich braki na polskim rynku, a tym samym stanowiącego zagrożenie dla polskich pacjentów, nikt tak naprawdę nie zamierza ścigać – pisze poseł Paweł Skutecki w interpelacji do Ministra Zdrowia. – Niedawno dowiedzieli się też, że gdy aptekom, które po ujawnieniu udziału w takim procederze, cofnięte zostaje zezwolenie, odwołują się one do sądu i od niego otrzymują wsparcie – sądy potrafią bowiem orzec, że zamknięcie apteki może spowodować niedające się później w żaden sposób odrobić straty.

Poseł przypomina odpowiedź na poselską interpelację wiceministra Marka Tombarkiewicza, w piśmie z 30 października 2015 roku były Główny Inspektor Farmaceutyczny pisała: „Powiązania, jakie można zaobserwować, analizując akta postępowań administracyjnych prowadzonych przez organy inspekcji farmaceutycznej, dają natomiast podstawy do twierdzenia, iż doszło do powstania zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się nielegalnym obrotem produktami leczniczymi. Z naszych dokumentów, które przekazaliśmy do ABW, CBA, Policji oraz prokuratur różnych szczebli łącznie z prokuratorem generalnym, wynika, że jest to zorganizowana grupa złożona z byłych i obecnych prokuratorów, lekarzy i farmaceutów”.

REKLAMA

– Pierwszy zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy Bogdan Święczkowski w odpowiedzi na interpelację nr 9312 w sprawie informacji o udziale prokuratorów w zorganizowanej grupie przestępczej pisał: „[…] przyczyny niejednolitej praktyki w prowadzeniu postępowań karnych, dotyczących procederu „odwróconej dystrybucji leków”, w tym ich umarzania, mają, w głównej mierze, charakter obiektywny, wynikający z obowiązujących w tej mierze przepisów, nie zaś zawiniony przez prokuratorów prowadzących te postępowania. Z tych względów nie można interpretować braku skuteczności w ściganiu tego zjawiska istnieniem „mafii” w strukturach prokuratury, jak to zostało przedstawione w pismach Głównego Inspektora Farmaceutycznego i doniesieniach medialnych”.

REKLAMA

W związku z powyższym poseł Skutecki prosi Ministra Zdrowia o odpowiedź na następujące pytania:


  • Czy Pan Minister planuje podjęcie prac legislacyjnych, które umożliwiłyby skuteczne przeciwdziałanie zjawisku „odwróconego łańcucha dystrybucji”, przy uwzględnieniu wszystkich podmiotów biorących w nim udział, przede wszystkim ich organizatorów?
  • Czy w ministerstwie są prowadzone prace nad projektem zmian do ustawy Prawo farmaceutyczne, które zmierzają do efektywnego ścigania sprawców czynów godzących w prawidłowy obrót lekami?
  • Czy Pan Minister rozważa prace nad projektem zmian do ustawy Prawo farmaceutyczne, które zmierzają do dożywotniego odebrania prawa wykonywania zawodu farmaceuty osobom skazanym prawomocnym wyrokiem za uczestnictwo w „odwróconym łańcuchu dystrybucji”?

Źródło: sejm.gov.pl

REKLAMA
REKLAMA