REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuci w sieciach mają narzucone co sprzedawać. To zagrożenie dla zdrowia publicznego…

20 września 2018 06:50

„Polska codzienna praktyka pokazuje, że farmaceuci zatrudnieni w komercyjnych sieciach aptecznych (czyli ok. 50% wszystkich aptek) co do zasady mają narzucone plany dotyczące zarówno asortymentu, jak i ilości towaru, który muszą „wypchnąć”, żeby zachować miejsce pracy, otrzymać wynagrodzenie, czy premię” – twierdzą przedstawiciele Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. Ich zdaniem problem ten powinna rozwiązać ustawa o zawodzie farmaceuty.

Internetowy serwis pomoże zapewnić dyżury w aptekach (fot. Shutterstock)

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) poinformował na swojej stronie internetowej, że bacznie śledzi postęp prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty i oczekuje ich rychłego zakończenia oraz wprowadzenia.
– Jesteśmy przekonani, że ten akt, dzięki racjonalnym i jasno sformułowanym zapisom może rozwiązać wiele obecnych nieprawidłowości rynku aptecznego – piszą przedstawiciele organizacji. – W pierwszym rzędzie upatrujemy w nim szansę na ustanowienie pełnej niezależności zawodowej farmaceuty, jako medycznego zawodu zaufania publicznego. To właśnie ona jest podstawowym warunkiem właściwego wykonywania przez nas, farmaceutów powierzonych nam publicznych zadań w systemie ochrony zdrowia.

[h4]Obrona niezależności merytorycznej farmaceutów[/h4]

REKLAMA

Zdaniem ZAPPA „polska codzienna praktyka pokazuje, że farmaceuci zatrudnieni w komercyjnych sieciach aptecznych (czyli ok. 50% wszystkich aptek) co do zasady mają narzucone plany dotyczące zarówno asortymentu, jak i ilości towaru, który muszą „wypchnąć”, żeby zachować miejsce pracy, otrzymać wynagrodzenie, czy premię. Plany sprzedażowe są narzucane przez tzw. koordynatorów, osoby nie będące najczęściej farmaceutami i służą wyłącznie osiąganiu zysków, z rażącym naruszeniem interesu pacjenta”.

REKLAMA

– Taki stan rzeczy w sposób oczywisty stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego – twierdzi organizacja. – Szczególne znaczenie zawodowej wolności podkreślał w swych wyrokach ETS. W wyroku w sprawie C-531/06 określił, że już samo prawo do posiadania apteki przez niefarmaceutę może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, właśnie z uwagi na możliwość ograniczenia wolności zawodowej personelu fachowego.

Według Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek w kontekście zabezpieczenia niezależności farmaceuty należy również wziąć pod uwagę, że zawód farmaceuty jest w Polsce mocno sfeminizowany.

– To dodatkowy powód, dla którego ustawa o zawodzie powinna gwarantować jego niezależność w sposób szczególny i priorytetowy – pisze organizacja.

ZAPPA oczekuje też wprowadzenia do ustawy sankcji dla osób niebędących farmaceutami, próbujących wpływać na merytoryczne decyzje farmaceutów.

– Ograniczenie niezależności farmaceuty winno również skutkować bezwzględnym cofnięciem zezwolenia na prowadzenie apteki w wyniku utraty rękojmi przedsiębiorcy, o której mowa w art. 101 ust. 4. ustawy Prawo Farmaceutyczne – czytamy w komunikacie ZAPPA. – Projektowana ustawa o zawodzie winna określić również zakres zadań i odpowiedzialności farmaceutów, poszerzyć kompetencje oraz przyczynić się do włączenia i utrwalenia pozycji farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Starzejące się społeczeństwo, spadająca liczba lekarzy oraz potencjał intelektualny 30-sto tysięcznej, wysoko wykształconej, szkolącej się ustawicznie grupy, winny być oczywistymi powodami systemowego jej wykorzystania.

REKLAMA

[h4]Kierownik apteki nie potrzebuje specjalizacji[/h4]

Nawiązując do opublikowanej niedawno Opinii Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych (KRAUM ), ZAPPA w pełni popiera opisaną w niej potrzebę zorganizowania systemowej, refundowanej opieki farmaceutycznej, jako praktyki:


 • wzmacniającej kompleksową opiekę nad pacjentem,
 • odciążającej lekarzy, a więc usprawniającej system,
 • przynoszącej ogromne oszczędności,
 • z racji łatwej dostępności aptek, dzięki ich regularnemu rozmieszczeniu (wprowadzone regulacje geo- i demograficzne), ułatwiającej pacjentom dostęp do porady medycznej bez kolejek i praktycznie od ręki.

– Opieka farmaceutyczna to też oczekiwane przez nas zwiększenie roli farmaceutów w systemie, realizacja zawodowych ambicji – uważa organizacja. – Jej prowadzenie uzasadnia potrzebę wysoko specjalistycznych ciągłych szkoleń, przekazujących nam wiedzę potrzebną w codziennej pracy z pacjentem, również pod kątem światowych nowości. Podstawa merytoryczna jest kluczem do rozwoju wysokiej jakości usług farmaceutycznych, ma więc olbrzymie przełożenie na dobro pacjenta.

ZAPPA jednocześnie z całkowitym niezrozumieniem i dezaprobatą odnosi się do proponowanego przez KRAUM przywrócenia konieczności posiadania specjalizacji przez kierownika apteki.

– Po pierwsze Polska byłaby pierwszym krajem w UE, gdzie obowiązuje taki wymóg. W związku z tym, wprowadzenie takiej regulacji w Polsce stanowiłoby naruszenie Dyrektywy 2005/36/WE o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych, a nawet gdyby było to możliwe, prowadziłoby do jawnej dyskryminacji, o czym mówiono podczas debaty w Komisji Zdrowia w 2002r, kiedy zrezygnowano z obowiązku specjalizacyjnego – argumentuje organizacja.

W dalszej kolejności ZAPPA wskazuje, że szkolenia ciągłe wypełniają swą edukacyjną rolę dostatecznie, a przez swój ciągły charakter pełnią faktyczną rolę doszkalającą, ponadto obowiązek ich odbywania dotyczy całego fachowego personelu, nie tylko kierowników aptek.

– Jedyne nad czym zasadne byłoby się pochylić, to nad dostosowaniem ich tematyki do realnych potrzeb pracy aptekarza z pacjentem i nakierowaniem ich na światowe nowości, o czym wspomniano powyżej – uważa organizacja wskazując, że argument KRAUM, jakoby obowiązek specjalizacyjny zaowocował wyznaczeniem szczebli kariery zawodowej jest całkowicie nietrafiony. – Jeden egzamin różnicowałby środowisko na tych przed egzaminem i tych po, nie ma tu więc mowy o szczeblach, tylko o szczeblu kariery… a ten jest całkowicie zbędny.

Podzielając troskę KRAUM o poziom kwalifikacji farmaceutów, ZAPPA proponuje położyć większy nacisk na kształcenie studentów farmacji, a same studia zakończyć, wzorem wydziałów lekarskich, Farmaceutycznym Egzaminem Państwowym.

– Takie rozwiązanie z pewnością wymusiłoby podniesienie poziomu studiów, a więc wiedzy absolwentów, rangę zawodu, renomę kadry akademickiej. Nowy wymiar zyskałby również półroczny staż w aptece, który obecnie bardzo często przypomina szkolenie od podstaw – uważa organizacja i wskazuje też, że niezrozumiałe jest proponowane przez KRAUM zachowanie uprawnień kierowniczych przez farmaceutów pełniących funkcje kierowników aptek właśnie w dniu wejścia proponowanego przepisu w życie. – Czy ci, którzy pełnili tę funkcję dzień wcześniej nie mieliby prawa do tożsamych uprawnień? Czy osoby z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku kierownika apteki, które z różnych powodów go nie piastują akurat w dniu wejścia przepisu, mają gorsze kwalifikacje?

Według Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek propozycja ta stanowiłaby naruszenie zasad sprawiedliwości społecznej, i prowadziłaby do skokowego ograniczenia fachowego personelu na rynku.

Również całkowicie niezrozumiała jest dla ZAPPA propozycja KRAUM, żeby kierownik apteki utrzymywał swoje uprawnienia, pod warunkiem, że będzie kontynuował pracę w tej samej placówce.

– Przecież umiejętności, kwalifikacje farmaceuty nie są zależne od układu korytarzy czy szuflad konkretnej apteki, nie zanikają też w chwili opuszczenia apteki np. po pracy – uważa organizacja. – Czy tytuły profesorskie również przepadają podczas zmiany zakładu, czy uczelni i niegdysiejszy profesor w chwili zmiany miejsca pracy jest degradowany do tytułu magistra i zaczyna swą karierę od nowa?

ZAPPA zaznacza, że w swej opinii KRAUM dostrzegł słusznie, że wymóg posiadania specjalizacji przy podejmowaniu obowiązków kierownika apteki został zniesiony w Polsce w 2002 roku.

– Nieznane są nam jednak żadne dane, jakoby jakość aptek, kwalifikacje kierowników po 2002 roku spadły, z wyjątkiem, oczywiście wzrostu ilości nieprofesjonalnych sieci aptecznych, ale, jak uzasadnialiśmy na wstępie, ich wadliwość ma zupełnie inne podłoże – uważa organizacja. – Zastanawia nas również, że po 2002 roku nie zaprzestano prowadzenia kursów specjalizacyjnych, były dobrowolne. Ale skokowo spadła ilość zainteresowanych nimi farmaceutów. Zapewne wiele przyczyn złożyło się na ten stan, ale daje on obraz faktycznego zapotrzebowania farmaceutów na kursy zawodowe na obecnym poziomie i przy jednoczesnym, bezdyskusyjnie słusznym obowiązku szkoleń ciągłych.

ZAPPA wskazuje też, że istotnym problemem byłaby też uciążliwość w podjęciu kursu, w szczególności przez osoby pracujące poza miastami, a w dodatku będące jedynymi magistrami farmacji w aptece.

– Im dalej od miasta, tym takie sytuacje częstsze. Wobec obowiązku obecności magistra w godzinach czynności apteki, farmaceuta udający się na kurs musiałby jej danego dnia nie otworzyć, ograniczając dostęp do leków i usług farmaceutycznych lokalnej ludności. Poza tym taka decyzja farmaceuty stałaby w sprzeczności z art. 94 Prawa Farmaceutycznego – na czasowe zamknięcie apteki wymagana jest zgoda Rady Powiatu… z drugiej strony, nie uzyskując specjalizacji, aptekę musiałby zamknąć, lub zatrudnić osobę ze specjalizacją – wylicza ZAPPA. – Problem jednak w tym, że rzeczonego aptekarza albo nie stać na dodatkowego pracownika, albo nie może go znaleźć. Podsumowując, wprowadzenie obowiązku specjalizacyjnego dla kierownika apteki skutkowałoby zamykaniem aptek w małych miejscowościach. A nie to jest z pewnością celem KRAUM.

Niezrozumiałym dla organizacji jest też sens posiadania specjalizacji do wykonywania zadań kierownika apteki, opisanych w art.88, ust.5 Prawa Farmaceutycznego. Te czynności w codziennej praktyce realizuje cały fachowy zespół. Wyjątkiem jest pkt. 9. mówiący o wyłącznym reprezentowaniu apteki przed NFZ w zakresie realizacji przez aptekę obowiązków wynikających z ustawy refundacyjnej, ale kurs specjalizacyjny w żadnym stopniu nie czyni kursanta w tej materii lepiej przygotowanym.

– Podsumowując, Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek wnosi o jak najszybsze procedowanie ustawy o zawodzie farmaceuty, zwraca szczególną uwagę na kwestie niezależności zawodowej farmaceuty, jako gwarancji bezpieczeństwa pacjentów, podkreśla, że ta ustawa daje podstawy do wprowadzenia systemowej opieki farmaceutycznej oraz krytycznie odnosi się do nieuzasadnionej, bezpodstawnej i nieracjonalnej propozycji wymogu posiadania przez kierowników aptek specjalizacji, w szczególności, że została ona w 2002r zastąpiona obowiązkowym szkoleniem ustawicznym obejmującym cały fachowy personel apteki – czytamy w komunikacie ZAPPA.

Źródło: ZAPPA[/url]

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Hipokrates 2015: zwyciężyła Małgorzata Bagińska Hipokrates 2015: zwyciężyła Małgorzata Bagińska

Najlepszym aptekarzem na Śląsku okazała się technik farmaceutyczna, Małgorzata Bagińska. W plebiscyc...

OIA Łódź zaprasza na spotkanie integracyjne OIA Łódź zaprasza na spotkanie integracyjne

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi zaprasza wszystkich członków Izby wraz z najbliższymi członkami ro...

Trwa „Tydzień Promocji Karmienia Piersią” Trwa „Tydzień Promocji Karmienia Piersią”

Od 30 maja do 4 czerwca obchodzimy Tydzień Promocji Karmienia Piersią. Światowa Organizacja Zdrowia ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz