REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuta może być jednocześnie kierownikiem apteki i działu farmacji szpitalnej?

14 lutego 2019 10:07

Aktualnie prawo zabrania farmaceutom pełnienia funkcji kierownika w więcej niż jednej aptece jednocześnie. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zakaz ten nie dotyczy jednak działów farmacji szpitalnej. Farmaceutka wygrała w sądzie spór w tej sprawie z Naczelną Radą Aptekarską.

WIF chciał wymóc na pracowniku zmianę zeznań w postępowaniu przygotowawczym, toczącym się przeciwko jego znajomej (fot. Shutterstock)
Przepisy nie zabraniają łączenia funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej – chociaż powinny? (fot. Shutterstock)

W październiku 2017 roku farmaceutka wystąpiła do okręgowej izby aptekarskiej z wnioskiem o udzielnie rękojmi należytego pełnienia funkcji kierownika w nowo otwieranym dziale farmacji szpitalnej. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynikało jednak, że kobieta pełni już funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej. W rezultacie prezydium okręgowej rady aptekarskiej odmówiło wydania jej rękojmi. Izba stwierdziła, że farmaceutka pełniąc równocześnie funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej, nie daje rękojmi należytego prowadzenia działu farmacji szpitalnej.

W uzasadnieniu uchwały prezydium okręgowej izby aptekarskiej wskazało, że wprowadzony w art. 88 ust. 1 oraz art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne zakaz jednoczesnego pełnienia funkcji kierowniczej w więcej niż jednej aptece, jak i hurtowni farmaceutycznej, należy odnieść nie tylko do funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej. Zdaniem samorządu aptekarskiej dotyczy on również apteki szpitalnej oraz do – pełniącego funkcję tej apteki – działu farmacji szpitalnej.

REKLAMA

– Fakt jednoczesnego zatrudnienia skarżącej w aptece ogólnodostępnej jak i dziale farmacji szpitalnej oznaczałby, że nie jest ona w stanie w sposób należyty wywiązywać się ze swoich obowiązków kierowniczych, pełnionych jednocześnie. Zdaniem Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej, z uwagi na brak należytego nadzoru nad działalnością, brak możliwości jednoczesnego przebywania w tych placówkach i czuwania nad ich należytym funkcjonowaniem, groziłoby to niebezpieczeństwem dla pacjentów korzystających z usług tych placówek. Łączenie funkcji kierowniczych pozostaje także w sprzeczności z treścią art. 92 ustawy – Prawo farmaceutyczne nakazującego obecność kierownika w godzinach pracy danej apteki (działu) – argumentowano w uchwale.

REKLAMA

Nadinterpretacja przepisów przez izbę aptekarską?

Farmaceutka złożyła zażalenie na uchwałę prezydium okręgowej izby aptekarskiej do Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zarzuciła izbie niepoczynienie wystarczających ustaleń faktycznych. Wskazywała, że podmiot lecznicy, w którym zamierza podjąć zatrudnienie, posiada cztery łóżka szpitalne, dla obsługi których wymagany czas pracy to kilka godzin tygodniowo. Wskazała, iż funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej pełni w systemie zmianowym, co nie powoduje, że nie może, w czasie wolnym od pracy w aptece ogólnodostępnej, wykonywać obowiązków zawodowych w innym miejscu. Podniosła, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, odpowiedni staż pracy, a także ukończyła wymagane przez ustawę – Prawo farmaceutyczne szkolenia.

Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej utrzymało jednak w mocy zaskarżoną uchwałę. Przyznano, że zawarty w art. 88 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne zakaz łączenia funkcji kierownika apteki, nie reguluje kwestii równoczesnego sprawowania funkcji kierownika apteki i kierownika działu farmacji szpitalnej. Zakaz łączenia funkcji kierownika apteki i kierownika działu farmacji szpitalnej wywiedziony być jednak powinien z zakresu czynności przypisanych działowi farmacji szpitalnej oraz aptece, a także z normy nakazującej stosowania przepisów odwołujących się do aptek również do działów farmacji szpitalnej. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej powołało art. 87 ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne i wyjaśniło, że tworzy się dział farmacji szpitalnej, do którego należy wykonywanie zadań określonych w art. 86 ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 5, 7, 9, i 10 oraz ust. 4, który pełni funkcję apteki szpitalnej.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Farmaceutka zaskarżyła uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zarzuciła jej dokonanie nieuprawnionej interpretacji art. 87 oraz art. 88 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Powtórzyła zarzuty zażalenia, że uchwała jest dla niej krzywdząca, a dodatkowo została oparta na nieustalonych w sposób wystarczający okolicznościach faktycznych. Nie przeprowadzono należycie postępowania dowodowego, skoro zastosowano zwykłą interpretację przepisów prawa farmaceutycznego, która w jej przekonaniu nie powinna znaleźć zastosowania w jej przypadku, bowiem godzi w jej dobre imię jako osoby wykonującej zawód farmaceuty bez zastrzeżeń.

Zdaniem farmaceutki przedstawiona przez Naczelną Radę Adwokacją interpretacja prawa farmaceutycznego jest jedynie poglądem w sprawie, który koreluje z literalnym brzmieniem przepisów ustawy, ale w jej przypadku jest nadużyciem prawa. Podniosła, że zakaz z art. 88 ustawy – Prawo farmaceutyczne dotyczy pełnienia równocześnie funkcji kierownika dwóch aptek. Gdyby ustawodawca chciał objąć tym zakazem również pełnienie obowiązków kierownika działu farmacji szpitalnej to powyższą normę prawną by doprecyzował. Wskazała na różnicę pomiędzy ogólnodostępną apteką, a działem farmacji szpitalnej w dostępie do nich osób trzecich, wykonywanych czynnościach jak i na różny cel, dla którego instytucje te zostały powołane.

REKLAMA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie. W ocenie WSA uchwała odmawiająca farmaceutce uzyskania rękojmi należytego wykonywania zawodu była dla niej krzywdząca. Organy samorządu aptekarskiego nie wykazały, z jakich przyczyn skarżąca nie daje rękojmi należytego wykonywania zawodu farmaceuty. Zdaniem Sądu zarówno Prezydium NRA, jak i Prezydium ORA wykazały błędny tok rozumowania. Wynikało bowiem z niego, że farmaceutka dawała rękojmię należytego wykonywania zawodu na stanowisku kierownika apteki, natomiast gdyby miała objąć stanowisko kierownika działu farmacji, zdaniem organów samorządu aptekarskiego już takiej rękojmi nie dawała. Tym bardziej, że z uzasadnień skarżonych uchwał nie wynika jakoby organy samorządu aptekarskiego miały jakiekolwiek zastrzeżenia do poziomu wiedzy merytorycznej skarżącej, czy też jej kwalifikacji zawodowych.

Przepisy nie zabraniają łączenia tych funkcji – chociaż powinny?

Co ciekawe WSA przytoczył pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej z listopada 2015 r. skierowane do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. NIA sygnalizowała w nim konieczność wprowadzenia zmiany odnośnie równoczesnego pełnienia funkcji kierownika apteki i kierownika jednego działu farmacji szpitalnej lub kierownika dwóch działów farmacji szpitalnej, pod warunkiem uzyskania zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Zgoda taka wydawana byłaby ze szczególnym uwzględnieniem wielkości działu farmacji szpitalnej i rodzaju świadczonych usług farmaceutycznych. Łączenie funkcji nie może negatywnie wpływać na należyte prowadzenie apteki lub każdego z działów.

Zdaniem Sądu jest to słuszny kierunek proponowanych zmian. Nie można stawiać takich samych wymagań kierownikowi działu farmacji szpitalnej utworzonemu w placówce szpitalnej, w której znajdują się 2 – 4 łóżka dla pacjentów, co kierownikowi działu farmacji – zatrudnionemu w szpitalu, gdzie przyjmuje się 160 – 180 pacjentów.

WSA stanął jednak na stanowisku, że w obecnym stanie prawnym, skoro nie ma definitywnego zakazu łączenia stanowisk kierownika apteki i kierownika działu farmacji szpitalnej należałoby pozytywnie odnieść się do wniosku farmaceutki mając na uwadze, że z załączonego do wniosku pisma wynika, iż jej praca w dziale farmacji szpitalnej wynosiłaby jedynie 6 godzin w tygodniu.

Reasumując Sąd uznał, że przy wydawaniu zaskarżonych uchwał doszło do naruszenia zarówno prawa procesowego, jak i materialnego.

Sygn. akt VIII SA/Wa 826/18

Źródło: ŁW/orzeczenia.nsa.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Niestety nadinterpretacja prawa w naszym zawodzie to zjawisko powszechne. Prawo mówi wprost jakich stanowisk kierowniczych nie można łączyć. Nie można wychodzić z założenia, że ustawodawca miał na myśli coś więcej. Ustawodawca podczas pisania PF uznał, że apteka nie może kupować z innej apteki. Na co dzień mamy do czynienia z powszechnym zjawiskiem przesunięć MM, które zakupem nie są. Wiemy o co chodziło ustawodawcy, ale powstała prawna dziura. Nie można karać aptek za przesunięcia bo "ustawodawca miał na myśli coś innego".

Powiązane artykuły

Apteki internetowe na fali Apteki internetowe na fali

Według prognoz PMR, w najbliższych latach w Polsce sprzedaż przez apteki internetowe będzie rozwijał...

OIA Kielce: realizacja recept pro auctore i pro familiae OIA Kielce: realizacja recept pro auctore i pro familiae

Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska przypomina zasady realizacji recept pro auctore i pro familiae....

Trwa walka o fotel rektora UM w Poznaniu Trwa walka o fotel rektora UM w Poznaniu

3 marca odbędą się wybory nowego rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W ostatnich dniach poja...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz