Magazyn mgr.farm

Farmaceutka pozwała Izbę Aptekarską o naruszenie dóbr osobistych. Domagała się 70 000 zł zadośćuczynienia…

7 sierpnia 2018 04:50

Sąd Apelacyjny w Krakowie rozstrzygał niedawno sprawę pozwu farmaceutki przeciwko Okręgowej Izbie Aptekarskiej. Kobieta domagała się 70 000 zł zadośćuczynienia i usunięcia skutków naruszenia jej dóbr osobistych. Twierdziła, że Izba bezpodstawnie oskarżyła ją o używanie sfałszowanego dokumentu „duplikatu prawa wykonywania zawodu”.

Sąd uznał, że celem działań pozwanej Izby Aptekarskiej była kontrola legalności pracy magistrów farmacji, a nie dokuczenie farmaceutce. (fot. Shutterstock)

Farmaceutka domagała się zasądzenia od Okręgowej Izbie Aptekarskiej w K. kwoty 70.000,00 złotych oraz usunięcia skutków naruszenia jej dóbr osobistych poprzez wysłanie przez Okręgową Izbę Aptekarską w K. do wszystkich Okręgowych Izb Aptekarskich oraz do powódki pisemnych przeprosin o treści:

„Okręgowa Izba Aptekarska w K. przeprasza mgr farm. A. M. za bezpodstawne oskarżenie o używanie sfałszowanego dokumentu „duplikat prawa wykonywania zawodu aptekarza” wydanego przez Okręgową Radę Aptekarską w L.. Dokument ten został wydany zgodnie z pkt 13 rozdziału II „Procedury stwierdzania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz prowadzeniu rejestru i listy członków izb aptekarskich”, stanowiącym załącznik do uchwały (…)z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ujednolicenia procedury stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty”.

W uzasadnieniu farmaceutka wskazała, że powyższej kwoty domaga się tytułem zadośćuczynienia za naruszenie jej dobra osobistego w postaci prawa do dobrego imienia oraz reputacji w środowisku aptekarskim.

Podała, że w piśmie z 25 maja 2010 r. została bezpodstawnie pomówiona, przez co zniszczona została jej opinia, a zachowanie pozwanej spowodowało, że nie mogła podjąć pracy w zawodzie.

W odpowiedzi na pozew Izba Aptekarska wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu, zaprzeczając, by dobra powódki zostały naruszone, a działania Okręgowej Izbie Aptekarskiej w K. bezprawne. Nadto, negatywne skutki pisma zostały usunięte, albowiem Okręgowa Izba Aptekarska wysłała do wszystkich izb aptekarskich w Polsce pismo, z którego wynikało, że duplikat dokumentu jest autentyczny. Ponadto podniosła zarzut przedawnienia roszczenia powódki o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę, a także z najwyższej ostrożności procesowej wskazała, że dochodzone zadośćuczynienie jest rażąco wygórowane.

[h4]Wyrok[/h4]

Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2017 r., Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo i zasądził od farmaceutki na rzecz pozwanej kwotę 955,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, przyznał ze środków budżetowych Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie na rzecz adwokata P. Ś. kwotę 442,80 złotych brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce przez adwokata ustanowionego z urzędu.

[h4]Uzasadnienie wyroku[/h4]

W trakcie procesu Sąd ustalił, że farmaceutka wykonuje zawód od 2 listopada 1994 r. Uprawnienie do wykonywania zawodu przez nią zostało stwierdzone przez Okręgową Radę Aptekarską w L. zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu aptekarza z dnia 2 listopada 1994 r. W okresie swojej kariery zawodowej farmaceutka wykonywała zawód w obrębie kilku Okręgowych Rad Aptekarskich (m.in. na terenie Okręgowej Izby Aptekarskiej w W. oraz Okręgowej Rady Aptekarskiej w B.). Z uwagi na fakt, iż zagubiła zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu aptekarza, zwróciła się do Okręgowej Rady Aptekarskiej w L. o wydanie duplikatu tego zaświadczenia. Duplikat ten został wydany w dniu 12 lipca 2006 r. Z racji zmiany przepisów od 2004 r., Okręgowe Izby Aptekarskie zaprzestały wydawania „zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu aptekarza”, a duplikat wydany powódce nosił tytuł „prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

W dniu 1 grudnia 2009 r. powódka została zatrudniona na stanowisku kierownika apteki. W dniu 11 lutego 2010 r. do Okręgowej Izby Aptekarskiej w K. wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego – Delegatury w N., w którym poinformowano Okręgową Izbę Aptekarskiej w K., iż magister farmaceuta A. M. w dniu 1 grudnia 2009 r. podjęła pracę na stanowisku kierownika apteki w G.. W dniu 28 kwietnia 2010 r. powódka zwróciła się do pozwanej z wnioskiem o przyjęcie do Okręgowej Izby Aptekarskiej w K. wskazując, iż jest aktualnie (w chwili składania wniosku) członkiem Okręgowej Izby Aptekarskiej w B.. Wraz z wnioskiem powódka złożyła pozwanej oświadczenie, z którego wynikało, że dostała propozycję pracy jako kierownik apteki w G..

Pismem z dnia 13 maja 2010 r., Izba poinformowała farmaceutkę, iż wydanie opinii w przedmiocie rękojmi należytego prowadzenia ww. apteki jest bezprzedmiotowe, albowiem kierownictwo sprawowane przez powódkę trwa już prawie pół roku.

W dniu 25 maja 2010 r. pozwana Izba zwróciła się do Okręgowej Izby Aptekarskiej w L. pismem, w którym poinformowała OIA w L. o fakcie:


  • zgłoszenia się do OIA w K. powódki z wnioskiem o wpis na listę członków (…) OIA,
  • nabrania podejrzeń, co do autentyczności przedstawionego dokumentu prawo wykonywania zawodu farmaceuty wydanego przez Okręgową Radę Aptekarską w L.,
  • zauważenia nieprawidłowości natury formalnej na dokumencie przedstawionym OIA w K. przez powódkę.

Wyżej wymienione pismo zostało wysłane do wiadomości Naczelnej Rady Aptekarskiej, pozostałych Okręgowych Izb Aptekarskich na terenie kraju oraz do powódki.

W odpowiedzi na ww. pismo pozwanej, Okręgowa Rada Aptekarska w L. pismem z dnia 7 czerwca 2010 r. wyjaśniła, iż duplikat dokumentu uprawniającego powódkę do wykonywania zawodu farmaceuty został wydany zgodnie z pkt 13 rozdziału II „Procedury stwierdzania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz prowadzenia rejestru i listy członków izb aptekarskich” stanowiącym załącznik do uchwały NRA z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ujednolicenia procedury stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Ponadto Okręgowa Rada Aptekarska w L. stwierdziła, że wszelkie uwagi pozwanej, co do autentyczności dokumentu należy uznać za bezpodstawne, a powódka posiada wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty. Odpowiedź Okręgowej Rady Aptekarskiej w L. została przesłana do wiadomości Naczelnej Rady Aptekarskiej, pozostałych Okręgowych Izb Aptekarskich na terenie kraju oraz do powódki.

Celem powyższych działań pozwanej Izby Aptekarskiej była kontrola legalności pracy magistrów farmacji, a nie dokuczenie farmaceutce.

Działania podejmowane przez Okręgową Izbę Aptekarską w K. dokonywane były w celu sprawdzenia rzetelności przedmiotowego dokumentu. Zaświadczenie o wykonywaniu zawodu aptekarza jest innym dokumentem, co dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

W świetle powyższych okoliczności Sąd pierwszej instancji uznał, że działanie podjęte przez Okręgową Izbę Aptekarską w K. miały jedynie na celu wyjaśnienie wątpliwości, co do uprawnień powódki do piastowania stanowiska kierownika apteki tym samym nie miały charakteru bezprawnego.

Pozwana w piśmie w sposób ostrożny dobrała słownictwo, dążąc do ustalenia rzeczywistych uprawnień powódki. W ocenie Sądu pozwana w piśmie nie wartościuje posługiwania się przez powódkę przedmiotowym duplikatem zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu oraz nie przyporządkowuje jej cech pejoratywnych. W piśmie tym pozwana stwierdza natomiast obiektywny stan rzeczywistości. Pomiędzy zwrotami „nabrać wątpliwości, co do autentyczności” a „dokument, którym posługiwała się powódka był sfałszowany” nie można bowiem postawić znaku równości. Pozwana nie przesądziła a priori ani autentyczności dokumentu, ani też nie stwierdziła, że powódka osobiście doprowadziła do przerobienia lub jego podrobienia. Działanie pozwanej znalazło więc umocowanie w obowiązującym prawie, i jako takie nie może podlegać ocenie pod kątem naruszenia dóbr osobistych powódki.

Sąd Apelacyjny w Krakowie podzielił ustalenia faktyczne Sądu I instancji oraz jego ocenę prawną w całości. W rezultacie apelacja farmaceutki została oddalona.

Sygn. akt I ACa 1237/17

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Co z aptekami 12 listopada? Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia… Co z aptekami 12 listopada? Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia…

Ministerstwo zdrowia wydało informację dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy a...

Sejm przeciwko dowolności szczepień – nie ma zaskoczenia Sejm przeciwko dowolności szczepień – nie ma zaskoczenia

W piątek 9 listopada Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy, który przewidywał likwidację obowiązk...

Rodziny wielodzietne będą w aptekach miały taniej Rodziny wielodzietne będą w aptekach miały taniej

Po ponad trzech latach dyskusji w końcu zapadła decyzja. Wielodzietne rodziny będą mogły kupować lek...