REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceutka trafiła przed Sąd Aptekarski, bo nie zbierała punktów edukacyjnych

2 stycznia 2018 11:38

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach wymierzył karę upomnienia farmaceutce, która nie wywiązywała się z obowiązku szkoleniowego, polegającego na uzyskaniu co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach szkoleń ciągłych w minionym pięcioletnim okresie edukacyjnym. Kobieta musiała też pokryć koszt postępowania…

Sąd wymierzył farmaceutce karę upomnienia, mając na względzie ciężar gatunkowy stwierdzonego przewinienia zawodoweg. (fot. Shutterstock)

Do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło zawiadomienie ze Śląskiej Izby Aptekarskiej, za pośrednictwem którego został poinformowany o niewywiązaniu się z obowiązku rozliczenia punktów edukacyjnych za miniony okres edukacyjny przez farmaceutów wymienionych na liście załączonej zawiadomienia. Wśród tych osób znalazła się farmaceutka, wobec której OROZ wszczął postępowanie wyjaśniające, a jako że materiał dowodowy to uzasadniał, zdecydował o ogłoszeniu farmaceutce postanowienia o przedstawieniu zarzutów. W tym celu wezwał ją do stawiennictwa w siedzibie Izby, umożliwiając farmaceutce złożenie wyjaśnień. Ta jednak nie stawiła się, mimo że Rzecznik wzywał ją trzykrotnie na przestrzeni kilku miesięcy.

Wobec konieczności wypełnienia dyspozycji z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, jako że absencja farmaceutki uniemożliwiała ogłoszenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów w trakcie posiedzenia, Rzecznik zdecydował o przesłaniu farmaceutce zarzutów pocztą wraz z postanowieniem o zamknięciu postępowania. Obwiniona nie skorzystała w ustawowym terminie z uprawnienia do złożenia dodatkowych wniosków i wyjaśnień. Jako że w ocenie Rzecznika materiał dowodowy był kompletny i na to pozwalał, zdecydował o skierowaniu do Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Katowicach wniosku o ukaranie farmaceutki.

REKLAMA

Sąd wyznaczył w sprawie dwa terminy rozpraw, przy czym obwiniona nie stawiła się na żadnym z nich. Pierwszą rozprawę Sąd odroczył z terminem z urzędu, celem umożliwienia obwinionej stawiennictwa i realizacji prawa do obrony. W nawiązaniu do powiadomienia o terminie drugiej rozprawy obwiniona powiadomiła telefonicznie pracownika biura ŚIA, że nie stawi się na rozprawie, deklarując że prześle mailowe usprawiedliwienie. Informacja o niestawiennictwie farmaceutki wpłynęła 3 dni po rozprawie, którą Sąd przeprowadził pod nieobecność strony, gdyż nie była ona obligatoryjna, a materiał dowodowy był kompletny i pozwalał na rozstrzygnięcie sprawy.

REKLAMA

Sąd zważył, że z materiału dowodowego jednoznacznie wynika, iż farmaceutka nie wywiązała się z obowiązku rozliczenia szkoleń za miniony okres edukacyjny i mimo że od wszczęcia postępowania minął długi czas, nie nadrobiła zaległości w tym zakresie.

Będąc farmaceutką z długoletnim stażem zawodowym winna być świadoma, że odbywanie obowiązkowych szkoleń nie jest jedynie formalnoprawnym wymogiem stawianym farmaceutom. Sąd podziela stanowisko Rzecznika wyrażone we wniosku o ukaranie, że obowiązek podnoszenia kwalifikacji jest nieodłącznie związany z wykonywaniem zawodu farmaceuty i każdy jego przedstawiciel winien go skrupulatnie wypełniać. Konieczność odbywania szkoleń fachowych pełni bowiem funkcję gwarancyjną i ma uzasadnienie etyczne, co znajduje swój wyraz w art. 14 ust. 2 Kodeksu Etyki Aptekarza RP, który mówi: świadom ciągłego postępu w dziedzinie nauki Aptekarz powinien stale doskonalić swe umiejętności zawodowe i przekazywać je swoim współpracownikom. Każdy czynny zawodowo farmaceuta winien dawać rękojmię należytego wykonywania zawodu tj. świadczenia opieki farmaceutycznej o możliwie najwyższym standardzie z uwagi na społeczne znaczenie i wagę zawodu farmaceuty.

Już na etapie postępowania przed Rzecznikiem farmaceutka miała wystarczającą ilość czasu na rozliczenie szkoleń, tymczasem zlekceważyła ten obowiązek, twierdząc jednak, w rozmowach z pracownikiem biura ŚIA, że wkrótce rozliczy punkty edukacyjne w Izbie, celem odsunięcia od siebie konsekwencji swojego postępowania. Co więcej była pierwotnie tak dalece niezainteresowana przedmiotem postępowania wyjaśniającego, że w kierowanej do Izby korespondencji odnosiła się do zaległości składkowych, które pozostawały bez związku z tą sprawą, błędnie sądząc, że przedmiotowe postępowanie toczy się w sprawie zaległości składkowych.

Sąd podzielił stanowisko Rzecznika wyrażone we wniosku o ukaranie, że biorąc pod uwagę okoliczności wynikające z maili przesłanych przez farmaceutkę, nie sposób stwierdzić, aby po jej stronie wystąpiły nadzwyczajne okoliczności obiektywnie uzasadniające niewypełnienie obowiązku odbycia szkoleń, a tym samym po stronie farmaceutki nie wystąpiły racjonalne przesłanki usprawiedliwiające fakt nie zgromadzenia w pięcioletnim okresie edukacyjnym (a także potem, w okresie monitowania przez pracowników ŚIA i w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przed Rzecznikiem, a kolejno także toczącego się przed Sądem Aptekarskim) 100 punktów szkoleniowych.

Sąd uznał, że postawa prezentowana przez farmaceutkę, nie licuje z godnością zawodu farmaceuty.

Przez cały czas trwania postępowania nie stawiała się na wezwania organów, nie usprawiedliwiła w sposób racjonalny przyczyny niewywiązania się z obowiązku szkoleniowego, jak również nie nadrobiła rzeczonych 100 punktów szkoleniowych w tak długim okresie jaki był jej dodatkowo dany na ten cel.

REKLAMA

Z uwagi na powyższe, Sąd wymierzył farmaceutce karę upomnienia, mając na względzie ciężar gatunkowy stwierdzonego przewinienia zawodowego oraz to, że kara winna uzmysłowić farmaceutce powagę i konieczność wypełniania obowiązku szkoleniowego, który zlekceważyła, a to z uwagi na rolę zawodu farmaceuty w społeczeństwie. Sąd wymierzył najlżejszą karę spośród ustawowego katalogu kar mając na względzie, iż obwiniona nie była wcześniej karana w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej farmaceutów.

Jednocześnie farmaceutka została obciążona kosztami postępowania, które zostały okreśłone odrębnym zarządzeniem Przewodniczącej Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Katowicach.

Źródło: Śląska Izba Aptekarska

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Dzień Otwarty w Oddziałach Wojewódzkich NFZ Dzień Otwarty w Oddziałach Wojewódzkich NFZ

W najbliższą sobotę (17 września) Narodowy Fundusz Zdrowia organizuje Dzień Otwarty pod hasłem „NFZ ...

Życie jest tylko jedno Życie jest tylko jedno

Służy w Wojsku, pracuje w aptece, a weekendy spędza ścigając się w maratonach MTB. Na podróż poślubn...

Koncerny farmaceutyczne wykorzystują media w naciskach na Ministerstwo Zdrowia? Koncerny farmaceutyczne wykorzystują media w naciskach na Ministerstwo Zdrowia?

W wywiadzie dla Gazety Polskiej, Minister Zdrowia stwierdził, że koncerny farmaceutyczne wykorzystuj...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz