REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Firma transportowa okradła hurtownię farmaceutyczną na ponad 4,5 mln zł

31 sierpnia 2018 07:11

Sąd Apelacyjny w Szczecinie rozstrzygał niedawno sprawę dwojga członków zarządu spółki akcyjnej prowadzącej hurtowy obrót lekami. Zarzucano im, że będąc w zarządzie wydawali decyzje na szkodę spółki, umożliwiające przywłaszczenie przez firmę transportową – dostarczającą leki do aptek i odbierającą z nich należności pieniężne – kwoty ponad 4,5 mln zł.

Pacjentom w Szwecji leki na receptę będzie wysyłał automat... po weryfikacji recept przez wykwalifikowany personel (fot. Shutterstock)

Dwoje członków zarządu spółki akcyjnej, zajmującej się m.in. hurtowym obrotem lekami, zostało oskarżonych o to, że pełniąc w jej radzie nadzorczej funkcję wiceprezesów, nie dopełnili ciążących na nich obowiązków i nadużyli udzielonych im uprawnień. Pod koniec sierpnia 2004 roku mieli podjąć decyzję o rozwiązaniu, za porozumieniem stron, umowy z firmą świadczącą usługi transportowe na rzecz spółki. Następnie podpisali umowę z inną firmą, ale należącą do tych samych osób co poprzednio. Mieli doprowadzić tym to wyrządzenia szkody majątkowej w wysokości 4 668 538,72 zł. Takiej kwoty, odebranej z aptek przez swoich kierowców przewoźnik, z którym rozwiązano umowę, nie oddał hurtowni.

Sprawa nieuczciwej firmy przewozowej była rozstrzygana przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w 2011 roku. Dwoje jej właścicieli zostało oskarżonych o przestępstwo z art. 284§2 k dotyczący przywłaszczenia kwoty 4 668 538,72zł. 29 grudnia 2011 roku w tym zakresie zapadł wyrok (sygn. akt IIIK 248/11), w którym oskarżeni zostali uznani za winnych popełnienia zarzucanego im czynu i wymierzono im kary po 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 5 lat. Wobec oskarżonych zastosowano też środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody, poprzez wpłacenie przez każdego z nich kwoty 2 334 269,36 zł na rzecz spółki akcyjnej prowadzącej hurtownię.

REKLAMA

Osobne postępowanie prowadził Sąd Okręgowy w Szczecinie, w sprawie dwojga członków zarządu spółki akcyjnej, do której należała hurtownia. Ich decyzje i niedopatrzenia miały doprowadzić do zaistnienia wspomnianej szkody. Wyrok w tej sprawie zapadł w 2017 roku. Sąd uznał oskarżonych za winnych tego, że w okresie od co najmniej 03 czerwca 2004 roku do 12 października 2008 roku, będąc osobami z racji pełnionych funkcji zobowiązanymi na mocy przepisów ustawy, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu do zajmowania się sprawami majątkowymi oraz działalnością gospodarczą hurtowni, działając wspólnie i w porozumieniu ze z góry powziętym zamiarem, nie dopełnili ciążących na nich obowiązków. Mieli zaniechać ustalenia właściwego wywiązania się z obowiązków bieżącego i terminowego przekazywania środków pieniężnych przez firmę transportową, a następnie końcowego rozliczenia środków pieniężnych na dzień rozwiązania z nią umowy. Mieli też zaniechać kontroli realizacji umowy podpisanej z nową firmą transportową.

REKLAMA

Sąd uznał, że oskarżeni nadużyli udzielonych im uprawnień wyrażając zgodę na wydłużenie z 2 dni do 6 dni terminu rozliczenia przez nową firmą transportową środków pieniężnych należnych hurtowni, czym doprowadzili do wyrządzenia szkody majątkowej w kwocie 4 668 538,72 zł, która przywłaszczona została przez jej właścicieli. W rezultacie oskarżeni członkowie zarządu zostali skazani na półtora roku i dwa lata pozbawienia wolności (w zawieszeniu na 5 lat), grzywnę oraz zwrot całej kwoty szkody, która miała być oddana solidarnie z właścicielami firmy transportowej.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie powyższy wyrok jednak uchylił, dopatrując się w procesie szeregu uchybień. Wątpliwości wzbudziły między innymi zeznania biegłej w zakresie rachunkowości i ekonomiki przedsiębiorstw, które były niespójne i „arbitralne”. Sąd zwrócił też uwagę, że obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono – a tak było w tym przypadku.

W rezultacie sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy, z sugestią by ten rozważył konieczność czy to dopuszczenia opinii uzupełniającej biegłej dotychczas występującej w sprawie czy też powołania, nowego biegłego celem wyjaśnienia powstałych w sprawie wątpliwości.

Sygn. akt II AKa 86/17
Opracował: ŁW

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Marek Tombarkiewicz: W obrocie pozaaptecznym są głównie suplementy diety lub wyroby medyczne Marek Tombarkiewicz: W obrocie pozaaptecznym są głównie suplementy diety lub wyroby medyczne

Podczas posiedzenia Sejmu 22 września, posłowie zadawali pytanie reprezentantowi Ministerstwa Zdrowi...

Bezpłatne leki dla żołnierzy-górników Bezpłatne leki dla żołnierzy-górników

Żołnierze, którzy w PRL przymusowo byli kierowani do pracy m.in. w kopalniach i kamieniołomach, mają...

Światowy Dzień Osteoporozy Światowy Dzień Osteoporozy

20 października obchodzimy Światowy Dzień Osteoporozy. To metaboliczna choroba szkieletu charakteryz...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz