REKLAMA
Magazyn mgr.farm

GIF: roszczenia techników farmaceutycznych są nieuzasadnione merytorycznie

6 września 2018 06:49

Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego wątpliwości wyrażane przez Anetę Klimczak, wiceprezes ZZTF, są wynikiem nieznajomości trybu prowadzenia prac legislacyjnych nad projektami aktów prawnych oraz kierowania nieuprawnionych żądań, aby organy administracji rządowej traktowały Związek w sposób „uprzywilejowany” i na innych zasadach od pozostałych parterów społecznych uczestniczących w pracach legislacyjnych.

Apteka bez farmaceuty, ale z technikiem na stażu, obsługującym samodzielnie pacjentów. Wyniki kontroli Lubuskiego WIF... (fot. Shutterstock)

W miniony poniedziałek odbyło się spotkanie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z przedstawicielami organizacji społecznych zrzeszających techników farmaceutycznych (Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych, Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek). Dotyczyło ono procedowanego projektu rozporządzania Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Po spotkaniu przedstawiciele techników farmaceutycznych przedstawili w niektórych mediach swoją relację z niego. Stwierdzili między innymi, że było ono nie do końca konstruktywne. Na te doniesienia zareagował wczoraj GIF.

Główny Inspektor Farmaceutyczny w zdecydowanym stanowisku zaprzeczył relacjom Anety Klimczak (wiceprezes Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych) i Marzeny Napieracz (członka zarządu Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek).

– W żadnej mierze nie można zgodzić się z głoszonymi twierdzeniami jakoby przedmiotowe spotkanie odbyło się wyłącznie tylko dlatego, że przedstawiciele organizacji społecznych zrzeszających techników farmaceutycznych „naciskali” na jego odbycie – czytamy w stanowisku urzędu. – Główny Inspektor Farmaceutyczny, z pełną otwartością oraz kierując się zrozumieniem dla potrzeby i wagi dialogu z partnerami społecznymi, odniósł się do prośby o spotkanie wystosowanej przez przedstawicieli organizacji społecznych zrzeszających techników farmaceutycznych, co wiązało się z koniecznością zmiany wcześniej zaplanowanych zajęć i spotkań służbowych.

REKLAMA

W trakcie spotkania Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz przedstawiciele Departamentu Prawnego i Departamentu Nadzoru GIF przedstawili stronie społecznej przebieg oraz aktualny stan prac nad wspomnianym projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia.

REKLAMA

– W szczególności strona społeczna została poinformowana, iż z treści projektu usunięte zostały sporne zapisy dotyczące dawkowania, udzielania informacji i wydawania leków w mniejszej dawce. Ponadto strona społeczna został poinformowana o etapie prac legislacyjnych, na jakim znajduje się aktualnie projekt ww. rozporządzenia, a mianowicie, iż projekt ww. rozporządzenia oczekuje na zwolnienie z komisji prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji – zapewnił GIF (czytaj więcej: Technicy wywalczyli zmianę w przepisach? Opublikowano kolejny projekt rozporządzenia).

Zdaniem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego nie sposób nie odnieść wrażenia, iż wątpliwości wyrażane przez Anetę Klimczak, co do przebiegu procesu legislacyjnego dotyczącego procedowania projektu rozporządzenia są wynikiem nieznajomości trybu prowadzenia prac legislacyjnych nad projektami aktów prawnych

Zdaniem GIF nieuprawnione są też żądania kierowane przez przedstawicieli techników, aby organy administracji rządowej traktowały Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych w sposób „uprzywilejowany” i na innych zasadach od pozostałych parterów społecznych uczestniczących w pracach legislacyjnych.

– Z oczywistych względów Główny Inspektor Farmaceutyczny nie może wyjść naprzeciw tego rodzaju roszczeniom Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych, co zostało jednoznacznie zakomunikowane przedstawicielom ww. organizacji – czytamy w stanowisku GIF.

Główny Inspektor Farmaceutyczny odniósł się też do twierdzeń przedstawicieli organizacji społecznych zrzeszających techników farmaceutycznych o nieuprawnionej próbie wprowadzania przepisami ww. rozporządzenia zróżnicowania obowiązków i uprawnień farmaceutów i techników farmaceutycznych:

REKLAMA

Funkcjonujące obecnie zróżnicowanie pomiędzy tymi zawodami jest swoistą oczywistością, ma głębokie uzasadnienie merytoryczne i zostało przesądzone w akcie wyższego rzędu, a mianowicie w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne – czytamy w stanowisku GIF.

Jeżeli natomiast chodzi o wprowadzenie do ww. projektu rozporządzenia niezdefiniowanego pojęcia „analiza farmakologiczna” i wątpliwości jakie zostały podniesione w tym zakresie przez przedstawicieli organizacji społecznych zrzeszających techników farmaceutycznych, GIF zwraca uwagę, iż zostały one podniesione po raz pierwszy dopiero w toku spotkania w dn. 03.09.2018 r.

– Na etapie konsultacji społecznych pojęcie to było w pełni zrozumiałe i nie budziło wątpliwości Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych, jak również wszystkich pozostałych uczestników konsultacji społecznych – czytamy w stanowisku urzędu. – Ponadto w ocenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego nie ma potrzeby definiowania pojęć używanych w treści aktu prawnego, w sytuacji kiedy jest ono używane zgodnie z jego powszechnie ustalonym desygnatem pojęciowym, a więc w znaczeniu jakie nadaje mu się chociażby w słowniku języka polskiego. Działanie takie byłoby niezgodne z zasadami techniki prawodawczej, zaś tego rodzaju przepisy stanowiłby niepotrzebne superfluum w treści projektowanego aktu prawnego.

W ocenie GIF miarą oceny, czy spotkanie Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz przedstawicieli organizacji społecznych zrzeszających techników farmaceutycznych było konstruktywne, z obiektywnych względów nie może być asertywna i uzasadniona merytorycznie odmowa ze strony Głównego Inspektora Farmaceutycznego traktowania Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych oraz Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek sposób uprzywilejowany, czy wreszcie odmowa uwzględnienia w treści projektu aktu prawnego tych postulatów ww. organizacji, które nie znajdują podstaw prawnych, jak i nieuzasadnionych merytorycznie.

Źródło: GIF

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

RPD: zakazać sprzedaży e-papierosów dzieciom RPD: zakazać sprzedaży e-papierosów dzieciom

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wskazał na pilną potrzebę wdrożenia przepisów, które ograniczą ...

Sanofi: nowy dyrektor ds. Badań Naukowych Sanofi: nowy dyrektor ds. Badań Naukowych

Sanofi powołało dr Yong-Jun Liu na stanowisko Dyrektora ds. Badań Naukowych (Head of Research) Globa...

Apteki będą mogły tworzyć leki z konopi na receptę Apteki będą mogły tworzyć leki z konopi na receptę

Sejm przyjął ustawę, która ma umożliwić chorym dostęp do preparatów z konopi. Takie leki będą mogły ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz