Magazyn mgr.farm

Grupa kapitałowa przekroczyła próg 1%. WIF cofnął zezwolenia pięciu aptekom…

8 lutego 2018 06:50

Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny cofnął w 2017 roku zezwolenia pięciu aptekom, a przyczyną było przekroczenie limitu aptek określonego w art. 99 ust. 3 prawa farmaceutycznego. Grupa kapitałowa, do której należały apteki, posiadała w sumie 22 placówki na terenie województwa.

WIF wyszczególnił przedsiębiorców stanowiących grupę kapitałową i prowadzone przez nich apteki ogólnodostępne na terenie województwa łódzkiego. (fot. Shutterstock)

Postępowania w tej sprawie zostały wszczęte jeszcze w 2016 roku, jednak ostateczne decyzje zapadły w kwietniu 2017. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny posiadł wiedzę, że kilku przedsiębiorców stanowi jedną grupę kapitałową, która prowadzi na terenie województwa łódzkiego 22 apteki ogólnodostępne. Ustaleń tych dokonano na podstawie włączonych do prowadzonego postępowania pełnych odpisów Krajowego Rejestru Sądowego spółek.

WIF wyszczególnił przedsiębiorców stanowiących grupę kapitałową i prowadzone przez nich apteki ogólnodostępne na terenie województwa łódzkiego oraz wskazał, że na dzień wszczęcia postępowania na jego terenie funkcjonuje 965 aptek. Urząd uznał więc, że suma aptek prowadzonych przez przedsiębiorców stanowiących grupę kapitałową przekracza określony w art. 99 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, limit aptek, które może prowadzić na terenie województwa łódzkiego grupa kapitałowa.

W uzasadnieniu decyzji można przeczytać iż wymóg przestrzegania limitu aptek jest jednym z podstawowych warunków nie tylko dla uzyskania zezwolenia, ale także dla prowadzenia apteki. Właściciele apteki, w żadnym z pism przesyłanym do WIF w trakcie postępowania, nie zaprzeczali, że należą do grupy kapitałowej i przepis art. 99 ust. 3 pkt 3 prawa farmaceutycznego nie na zastosowania w ich przypadku. Ich starania skupiały się na kwestionowaniu możliwości weryfikacji progu 1% po wydaniu zezwolenia na prowadzenie apteki. WIF jednak nie zgodził się z tą opinią.

– Organ nie podziela stanowiska strony, że badanie limitu prowadzonych aptek przez przedsiębiorcą ma miejsce wyłącznie na etapie prowadzonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki, a późniejsze badanie tego limitu przez organ jest według niej niedopuszczalne – czytamy w uzasadnieniu decyzji. – Przekroczenie limitu określonego w art. 99 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne w wyniki określonych zmian podmioty prowadzącego apteki nie może być zdaniem Strony podstawą zezwolenia. Takie stanowisko Strony nie zasługuje na aprobatę – pisze WIF.

Inspektor zaznacza, że intencją ustawodawcy było stworzenie przepisów antykoncentracyjnych, które ograniczałyby prowadzenie przez przedsiębiorców wyszczególnionych w art. 99 ust. 3 ustawy – Prawo farmaceutycznego więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych na terenie województwa. Brak możliwości wspomnianych przepisów powodowałby, że przedsiębiorcy tworzyliby sieci aptek wbrew temu przepisowi.

– Założyć można, że przedsiębiorcy uzyskiwaliby zezwolenia na prowadzenie aptek, a następnie w wyniku różnego rodzaju przekształceń (np. zbywania udziałów, łączenia się spółek), nawet wkrótce po wydaniu zezwolenia, zwiększaliby liczbę prowadzonych aptek prowadząc tym samym do naruszenia przepisów antykoncentracyjnych – czytamy w uzasadnieniu.

Treść decyzji:


 • https://mgr.farm/sites/default/files/2_cz_2017.pdf
 • https://mgr.farm/sites/default/files/3_cz_2017.pdf
 • https://mgr.farm/sites/default/files/4_cz_2017.pdf
 • https://mgr.farm/sites/default/files/5_cz_2017.pdf
 • https://mgr.farm/sites/default/files/6_cz_2017.pdf

Źródło: Łódzki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

VIDEO: Zamiana leku może łamać prawa pacjenta VIDEO: Zamiana leku może łamać prawa pacjenta

Nieuzasadniona względami medycznymi zmiana terapii z zastosowaniem leków biologicznych może spowodow...

Jakie leki można przewieźć samolotem? Jakie leki można przewieźć samolotem?

Prawdopodobnie każdy kto podróżuje z bagażem podręcznym wie, że istnieją ograniczenia dotyczące prze...

Tysiące leków na receptę dostępne bez ograniczeń w największych sklepach internetowych Tysiące leków na receptę dostępne bez ograniczeń w największych sklepach internetowych

Na stronach dwóch największych chińskich sklepów internetowych: Alibaba i JD.com można bez żadnych o...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz