REKLAMA
śr. 8 listopada 2017, 10:09

Kara za reklamę apteki w… jej izbie ekspedycyjnej

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki plakatów, ze zdjęciami określonych produktów i ich cenami, zdaniem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego narusza przepisy o zakazie reklamy aptek. Na jedną z kontrolowanych w ostatnim czasie placówek, WIF nałożył za to karę finansową…

Właściciel apteki przed wyłożeniem jakichkolwiek materiałów w izbie ekspedycyjnej powinien ocenić czy takie działanie nie naruszy zakazu prowadzenie reklamy aptek. (fot. mgr.farm)

W trakcie planowej kontroli w jednej ze śląskich aptek, inspektor farmaceutyczny stwierdził w jej izbie ekspedycyjnej plakaty, na których znajdowały się m.in. zdjęcia produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety wraz z ich krótkim opisem, ceną oraz hasłem „Nie przepłacaj!”. Na plakatach znajdowało się też logo apteki, a niektóre z nich zachęcały pacjentów do uzyskania informacji od farmaceuty, w jaki sposób mogą bezpłatnie otrzymać lek, przytaczając też wymogi, na podstawie których osoba po ukończeniu 75 lat może otrzymać darmowe leki. Kierownik apteki wyjaśniał w trakcie kontroli, że zostały one umieszczone zgodnie z wytycznymi marketingowymi. Kontroler uznał, że materiały te mogą stanowić naruszenie art. 94 z ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. W rezultacie po zakończonej kontroli zostało wszczęte postępowanie w sprawie naruszenia ustawowego zakazu reklamy aptek.

Przedsiębiorca będący właścicielem apteki zaraz po wszczęciu postępowania usunął z izby ekspedycyjnej sporne materiały. Wyjaśnił też, że ich wcześniejsze umieszczenie w aptece, było spowodowane wymogami franczyzowymi. Przedsiębiorca twierdził również, że niektóre w wyeksponowanych w izbie ekspedycyjnej plakatów, flag lub napisów, nie są reklamą apteki w rozumieniu art. 94 a ust. 1 prawa farmaceutycznego. Potwierdzeniem tego miała być opinia prawnika wysłana do WIF. Przywoływała ona pojmowanie reklamy, jakie przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 października 2007 roku (II CSK 289/07). Prawnik wskazywał, że informacje umieszczone w izbie ekspedycyjnej nie zachęcają klientów do nabycia oferowanych przez aptekę towarów i nie są w taki sposób odbierane przez klientów. Z kolei umieszczenie plakatów ze zdjęciami i cenami produktów jest formą uwidocznienia ceny w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług oraz mają one charakter neutralny.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał jednak za bezzasadny argument właściciela apteki, który tłumaczył umieszczenie materiałów marketingowych w izbie ekspedycyjnej, wymogami franczyzowymi spółki.

W opinii inspekcji właściciel apteki przed wyłożeniem jakichkolwiek materiałów w izbie ekspedycyjnej powinien ocenić czy takie działanie nie naruszy zakazu prowadzenie reklamy aptek i ich działalności.

– Strona jako podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, zobowiązana jest do przestrzegania zapisów ustawy Prawo farmaceutyczne. Ponosi zatem odpowiedzialność za treść eksponowanych w lokalu „flag”, plakatów i napisów o różnej treści, gdyż materiały te zostały umieszczone w aptece za wiedzą strony i za jej zgodą – czytamy w treści decyzji WIF.

Inspekcja uznała też, że plakaty ze zdjęciami produktów i ich cenami nie mogą być uznane za informację dotyczącą cen prezentowanych produktów na równi z np. katalogiem handlowym lub listą cenową, gdyż zgodnie z art. 52 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, katalog cenowy lub lista cenowa zawiera jedynie nazwę własną, nazwę powszechnie stosowaną, dawkę, postać i cenę produktu leczniczego.

WIF wskazuje też, że na jednym z plakatów została umieszczona również informacja o treści: „Seniorze od 1 września 2016r pytaj w aptekach o darmowe leki. Objęte refundacją leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne na podstawie wykazu ogłoszonego przez Ministra Zdrowia”. Zdaniem właściciela apteki, informacja ta miała dotyczyć programu 75+, jednak Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że przez użycie słowa „senior” odbiorca przekazu może odnieść wrażenie, że oferta bezpłatnych leków może być bardzo bogata i niekoniecznie musi dotyczyć ministerialnego programu 75+.

W związku z tym WIF stwierdził, że plakatów o takiej treści nie można uznać za neutralną i pozbawioną elementu zachęty informację o bezpłatnych lekach dla seniorów.

Ostatecznie WIF umorzył postępowanie w przedmiocie nakazania aptece zaprzestania prowadzenia reklamy – a to dlatego, że w trakcie postępowania właściciel apteki poinformował o usunięciu spornych materiałów z izby ekspedycyjnej. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył jednak na przedsiębiorcę karę pieniężną (kwota została utajniona).

Całą treść powyższej decyzji można znaleźć na stronie [b][url=http://www.wif.katowice.pl/decyzje_wif/do_pobrania/reklamy/2017/skan%20decyzji%2031_10_2017.pdf]Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach[/url][/b].

Źródło: wif.katowice.pl