REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kreon i Lipancrea nie mogą podlegać substytucji aptecznej

18 lutego 2019 09:15

Do Premiera Mateusza Morawieckiego wpłynęła petycja dotycząca możliwości utworzenia osobnej grupy limitowej dla leku Kreon. Aktualnie lek ten należy do tej samej grupy limitowej co Lipancrea, choć nie są one odpowiednikami. Zdaniem autora petycji rosnący koszt leczenia Kreonem stanowi dla chorych duże obciążenie.

Firma Sanofi w porozumieniu z URPL i EMA wydała komunikat dotyczący leku Lemtrada (fot. Shutterstock)
Resort zdrowia nie zgadza się ze stwierdzeniem, że preparaty Kreon i Lipancrea różnią się jakościowo (fot. Shutterstock)

Autor petycji do Premiera Mateusza Morawieckiego wskazuje, że chorzy na mukowiscydozę zużywają miesięcznie średnio 10 opakowań Kreonu 25 000. Po zmianie limitu jego finansowania 1 września 2017 roku, pacjenci muszę dopłacać do terapii tym lekiem. Dla wielu z nich stanowi to kolejne obciążenie.

Kreon należy do grupy limitowej „13.0 enzymy trzustkowe”, razem z lekiem Lipancrea. W opinii autora petycji, są to różne preparaty, dla których powinny być ustanowione oddzielne limity finansowania. Tak aby oba były refundowane niezależnie od siebie. Kreon i Lipancrea różnią się składem ilościowym, czyli mają różną zawartość enzymów trzustkowych. Jednocześnie dawka lipazy w kapsułce Kreonu nie stanowi wielokrotności dawki lipazy w Lipancrea. Preparaty różnią się również składem jakościowym. W Kreonie enzymy znajdują się minimikrosferach, a w Lipancrea w peletkach.

REKLAMA

– Co najważniejsze, w opinii wielu chorych zamiana Kreonu na produkt Lipancrea wywołuje dyskomfort i bóle brzucha oraz inne dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Na grupach dyskusyjnych oraz podczas spotkań, warsztatów i konferencji, chorzy na mukowiscydozę oraz ich opiekunowie, rodzice chorych dzieci, zwracają uwagę na liczne problemy gastryczne w przypadku podmiany używanego przez lata Kreonu – pisze autor petycji.

REKLAMA

W rezultacie w imieniu chorych na mukowiscydozę zwraca się on z prośbą o stworzenie nowej grupy limitowej dla leku Kreon 25 000 i objęcia go całkowitą refundacją.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Resort zdrowia w odpowiedzi na tę petycję stwierdza jednak, że utworzenie osobnej grupy limitowej dla Kreonu nie jest możliwe. Ministerstwo wskazuje, że preparaty o tych samych wskazaniach i przeznaczeniu, w których są refundowane, kwalifikuje się do jednej grupy limitowej. Tak też jest i w tym przypadku. Resort zdrowia przyznaje jednak, że leki Kreon i Lipancrea różnią się ilościowo.

– Z tego też powodu nie są i nie mogą być uważane za leki podlegające substytucji aptecznej. Jednocześnie należy wskazać, iż pankreatyna stanowi mieszaninę substancji o dużym marginesie bezpieczeństwa, która nie wymaga stosowania bardzo rygorystycznych reżimów dawkowania – tłumaczy Ministerstwo.

Resort nie zgadza się jednak ze stwierdzeniem, że preparaty różnią się jakościowo. W obu przypadkach triada enzymów trawiennych pochodzi z trzustek wieprzowych. Zatem biorąc pod uwagę źródło pochodzenia substancji czynnych obu leków, brak jest podstaw do uznania, że Kreon i Lipancrea mają różny skład jakościowych.

REKLAMA

Ministerstwo stwierdza w swojej odpowiedzi, że brak jest ustawowych przesłanek do wyodrębnienia osobnych grup limitowych dla wspomnianych leków. Nie stanowi takiej przesłanki także aspekt ekonomicznego obciążenia pacjentów. Oba leki we wskazaniu mukowiscydoza są bowiem refundowane z poziomem odpłatności „bezpłatny do wysokości limitu finansowania”.

Źródło: ŁW/gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

no cóż jak widać każda ze stron ma swoje argumenty...
"Co najważniejsze, w opinii wielu chorych zamiana Kreonu na produkt Lipancrea wywołuje dyskomfort i bóle brzucha oraz inne dolegliwości ze strony układu pokarmowego." Naprawdę może wywoływać taki dyskomfort?

Powiązane artykuły

Negocjacje dotyczące cen leków zakończone sukcesem? Negocjacje dotyczące cen leków zakończone sukcesem?

Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, twierdzi, że Minis...

Kolejny projekt wykazu leków refundowanych. Czy to już ostateczna wersja? Kolejny projekt wykazu leków refundowanych. Czy to już ostateczna wersja?

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejny projekt wykazu leków refundowanych. Tym razem obej...

Od 1 marca będą refundowane leki z adalimumabem Od 1 marca będą refundowane leki z adalimumabem

Ministerstwo Zdrowia uspokaja, że od 1 marca pacjenci będą mieli dostęp do przynajmniej dwóch leków ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz