REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kształcąc się na technika farmaceutycznego nie można być bezrobotnym?

10 października 2018 04:40

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy rozpatrywał niedawno skargę kobiety, której starosta odmówił uznania za osobę bezrobotną, a w konsekwencji również zasiłku, ponieważ kształciła się ona weekendowo w zawodzie technik farmaceutyczny. Urzędnicy uznali, że nie może jednocześnie uczęszczać do szkoły i być uznaną za bezrobotną. A co na to sąd?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał, że skarga kobiety zasługuje na uwzględnienie (fot. Shutterstock)

W marcu 2018 r. Starosta [nazwa powiatu zanonimizowana] w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego, uchylił własną decyzję z czerwca 2017 r. w sprawie uznania kobiety za osobę bezrobotną. Stwierdził, że nie spełnia ona ustawowych przesłanek do uznania jej za osobę bezrobotną, ponieważ była uczniem Studium Medycznego na kierunku technik farmaceutyczny. Informacja ta dotarła do starostwa, po tym jak do urzędu wpłynęło zaświadczenie, z którego wynikało, że zajęcia w szkole realizowane są w formie stacjonarnej, w trybie weekendowym.

Starosta wskazał, że przepis art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie pozwala uznać za osobę bezrobotną osoby uczącej się – wyjątek stanowią jedynie szkoły dla dorosłych. Powoływał się przy tym na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, z którego miało wynikać, że kształcenie w zawodzie technika „może odbywać się wyłącznie w szkole dla młodzieży”.

REKLAMA

Uczy się, więc nie może pracować?

Kobieta złożyła odwołanie od tej decyzji do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wnosząc o uznanie jej za osobę bezrobotną z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Akcentowała, iż spełnia ustawowe warunki do uznania jej za osobę bezrobotną, gdyż zajęcia w szkole odbywają się od piątku (godzin popołudniowych) do niedzieli – co nie stanowi przeszkody do podjęcia zatrudnienia. Zgodnie więc z przepisami ustawowymi była zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia, zwłaszcza, że przed zarejestrowaniem, jako bezrobotna była już jednocześnie słuchaczem Studium Medycznego i pozostawała w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy.

REKLAMA

Wojewoda utrzymał jednak w mocy decyzję Starosty. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazał, że przepis art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie pozwala uznać za osobę bezrobotną osoby uczącej się – jednocześnie precyzując pewne wyjątki, które należy odczytywać ściśle. Wojewoda wskazał, że statusu bezrobotnego nie mogą nabyć osoby uczące się – studiujące w systemie stacjonarnym.

Szkoła dla młodzieży czy dorosłych?

Ostatecznie skarga trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Kobieta zarzuciła w niej Staroście oraz Wojewodzie, że ich argumenty są chybione, gdyż szkoła, do której uczęszcza, jest szkołą dla dorosłych, a ona nie jest studentką realizującą naukę w szkole wyższej. W jej ocenie bezrobotnym nie może być osoba pobierająca naukę w szkole dla młodzieży (gdzie nauka odbywa się od poniedziałku do piątku) lub student studiów stacjonarnych (gdzie nauka odbywa się w tygodniu) – co uniemożliwia pozostawanie w gotowości do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Jej ta sytuacja nie dotyczyła.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał, że skarga kobiety zasługuje na uwzględnienie. Analiza uzasadnień decyzji zarówno organu pierwszej instancji, jak i zaskarżonej decyzji doprowadziła Sąd do wniosku, iż Starosta oraz Wojewoda na skutek błędnej wykładni powołanych w podstawie rozstrzygnięcia przepisów prawa materialnego, nie ustaliły i nie wyjaśniły stanu faktycznego sprawy w zakresie koniecznym do jej rozstrzygnięcia zgodnie z wymogami.

Starosta i Wojewoda błędnie zinterpretowali przepisy

Sąd zwrócił uwagę, że za bezrobotnego uznaje się osobę, między innymi nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje się na studiach stacjonarnych. Tymczasem zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoła dla dorosłych to również szkoła wymieniona jako publiczna i niepubliczna ponadgimnazjalna typu szkoły policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

REKLAMA

W świetle tej definicji Starosta i Wojewoda powinni przed wydaniem decyzji poczynić ustalenia stanu faktycznego i rozważyć, czy pobierana od września 2016 r. przez kobietę nauka ma miejsce w szkole policealnej niepublicznej dla osób dorosłych posiadających co najmniej wykształcenie średnie, i czy jej ukończenie umożliwi skarżącej uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego.

W ocenie sądu Wojewoda, choć dysponował pełnym i wyczerpującym materiałem dowodowym, skoncentrował się jednak wyłącznie na jednej okoliczności (stacjonarnej formie odbywania nauki) – pomijając inne istotne elementy stanu faktycznego wynikające ze zgromadzonego materiału dowodowego. W rezultacie Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił jego decyzję i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Sygn. akt II SA/Bd 782/18

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

OIA w Krakowie zbiera wnioski o nadanie odznaczeń aptekarzom OIA w Krakowie zbiera wnioski o nadanie odznaczeń aptekarzom

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zachęca do zgłaszania kapitule kandydatur do odznaczeń “Laur apt...

Minister zdrowia spotkał się z przedstawicielami Fundacji „Rodzić po ludzku” Minister zdrowia spotkał się z przedstawicielami Fundacji „Rodzić po ludzku”

Minister Bartosz Arłukowicz wraz z Kierownictwem Ministerstwa Zdrowia spotkał się z przedstawicielam...

Apteki nie będą honorować kart seniora ze względu na zakaz reklamy Apteki nie będą honorować kart seniora ze względu na zakaz reklamy

Karta seniora miała umożliwić osobom starszym oszczędność na zakupach i usługach, jednak na liście p...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz