Magazyn mgr.farm

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy decyzję o Ketonalu OTC

17 sierpnia 2017 07:00

Biorąc pod uwagę dokumentację dla produktu leczniczego Ketonal kapsułki twarde 50 mg oraz argumenty przedstawione przez podmiot odpowiedzialny, Prezes Urzędu uznał zmianę kategorii dostępności ww. produktu z Rp na OTC za możliwą do zaakceptowania, zgodnie ze swoimi kompetencjami i przygotowaniem merytorycznym – twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Jakie jeszcze argumenty przytacza resort, broniąc decyzji o Ketonalu OTC?

Ministerstwo Zdrowia

W odpowiedzi na interpelację grupy posłów – Pawła Kobylińskiego, Jerzego Meysztowicza oraz Mirosława Suchonia z dnia 3 lipca 2017 r., w sprawie zakupu kolejnych leków przeciwbólowych bez recepty (czytaj więcej: Posłowie pytają o… Ketonal), zmianę kategorii dostępności tłumaczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Zbigniew Król.

– Podmiot odpowiedzialny dla produktu leczniczego Ketonal 50 mg, wnioskując do Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o zmianę pozwolenia na dopuszczeni do obrotu, użył szeregu argumentów mających w jego ocenie przemawiać na korzyść dopuszczenia produktu leczniczego Ketonal 50 mg do obrotu bez przepisu lekarza, w tym zaproponował ograniczenie wskazania produktu leczniczego Ketonal do stosowania w leczeniu bólu o lekkim i umiarkowanym nasileniu. Te argumenty Prezes Urzędu uznał za przekonujące – pisze przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.

Zwraca on też uwagę, że podmiot zaproponował ograniczenie maksymalnej dawki dobowej ketoprofenu, czasu trwania kuracji bez konsultacji z lekarzem do pięciu dni i wielkości opakowania do 20 kapsułek twardych, motywując tę propozycję tym, że tego typu ograniczenia dla leku dostępnego bez recepty pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo stosowania przez pacjenta. Podmiot odpowiedzialny podbudował tę retorykę analogicznymi przykładami dość liberalnych rozwiązań przyjętych w USA, Francji, Włoszech, czy Słowacji.

– Ewentualność nie przychylenia się Prezesa Urzędu do wniosku podmiotu odpowiedzialnego bez baczenia na kontekst, jaki buduje przywołana uchwała, mogłaby budzić ryzyko o zarzut nierównego traktowania różnych podmiotów pozostających w bardzo zbliżonej sytuacji faktycznej – pisze Zbigniew Król. – Biorąc pod uwagę dokumentację dla produktu leczniczego Ketonal kapsułki twarde 50 mg oraz argumenty przedstawione przez podmiot odpowiedzialny, Prezes Urzędu uznał zmianę kategorii dostępności ww. produktu z Rp na OTC za możliwą do zaakceptowania, zgodnie ze swoimi kompetencjami i przygotowaniem merytorycznym.

Odnosząc się do podnoszonych obaw związanych z samodzielnym stosowaniem produktu leczniczego zawierającego ketoprofen, Ministerstwo Zdrowia zauważa, że od ponad dwóch lat na rynku polskim dostępne są bez przepisu lekarza produkty lecznicze zawierające deksketoprofen, równoważne terapeutycznie wnioskowanemu obecnie lekowi (25 mg deksketoprofenu = 50 mg ketoprofenu).

– Ponieważ profil bezpieczeństwa deksketoprofenu jest identyczny, jak ketoprofenu, a od czasu zmiany kategorii dostępności dla deksketoprofenu nie pojawiły się żadne nowe, alarmujące dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów go zawierających, należałoby przyjąć, że podobna sytuacja będzie miała miejsce w stosunku do ketoprofenu – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na interpelację posłów Nowoczesnej.

Zdaniem Zbigniewa Króla dodatkową okolicznością przydającą decyzji Prezesa Urzędu walor obiektywizmu jest fakt, że konsultanci medyczni, w centrum zainteresowania których pozostaje przedmiotowa zmiana kategorii dostępności, w tym Konsultant Krajowy w Dziedzinie Toksykologii, wypowiadali się w tonie względnie neutralnym w stosunku do tej propozycji.

– Trzeba wszakże przywołać opinię odrębną Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Reumatologii, który wskazywał na potencjalne możliwe zagrożenia związane z tą zmianą kategorii dostępności. Stąd też Prezes Urzędu będzie ze szczególną uwagą monitorował bezpieczeństwo farmakoterapii omawianego produktu (po otrzymaniu przez niego kategorii OTC) – zapewnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Więcej na ten temat na stronach Sejmu RP.

Źródło: sejm.gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

    Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

    0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

    Powiązane artykuły

    Farmaceuci są oburzeni. Zapowiadają skargi do UODO na Ministerstwo Zdrowia Farmaceuci są oburzeni. Zapowiadają skargi do UODO na Ministerstwo Zdrowia

    W maju farmaceuci zgłosili uwagi do szykowanego rozporządzenia resortu zdrowia w sprawie wydawania l...

    Wywozili leki jako „usługi konsultingowe” Wywozili leki jako „usługi konsultingowe”

    W minionym tygodniu Policja zatrzymała 11 osób biorących udział w nielegalnym wywozie leków z Polski...

    Rynek aptekarski w Polsce upada… Rynek aptekarski w Polsce upada…

    "Sieci aptek nie płacą podatków. Na lekach refundowanych apteki tracą. Źle działa Inspekcja Farmaceu...

    Szanowni Państwo,

    Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

    Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

    1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
    2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

      1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

      2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

      3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

      4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

    1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

    2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

    3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

    4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

    1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

    2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

    3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

    4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

    5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

    6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

    7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

    1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

    2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

    3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

    1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

    2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

    Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

    Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

    Nasi zaufani partnerzy to:

    Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

    Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

    Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

    Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

    Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

    Oświadczenie

    Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

    Ustawienia zaawansowane Wstecz