REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy się z kryzysu z technikami farmaceutycznymi

31 października 2018 08:00

Przepisy, które kilka tygodni temu oprotestowali technicy farmaceutyczni, zostały wprowadzone do projektu rozporządzenia w następstwie uwag zgłoszonych przez Naczelną Izbę Aptekarską, przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, ale bez konsultacji z Ministerstwem Zdrowia. Nie dochowano tym sposobem „dobrych obyczajów”…

W czerwcu w Rządowym Centrum Legislacyjnym został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, który wprowadzał zmiany dotyczące podziału kompetencji między farmaceutami i technikami farmaceutycznymi. Zgodnie z jego brzmieniem ci ostatni nie mogliby udzielać pacjentowi informacji o lekach oraz samodzielnie wydawać pacjentowi niższej dawki leku z recepty (czytaj więcej: Niższą dawkę leku wyda tylko farmaceuta. A co z technikami farmaceutycznymi?).

To rozwiązanie było efektem uwzględnienia postulatów złożonych przez Naczelną Izbę Aptekarską w ramach konsultacji publicznych. Apel przeciwko takiej zmianie przepisów wystosowały dwie organizacje zrzeszające techników farmaceutycznych: Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek oraz Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych. W rezultacie ich przedstawiciele zapowiedzieli protest i zażądali spotkania w ministerstwie zdrowia dotyczącego ich postulatów (czytaj więcej: Media straszą paraliżem aptek. Kto za tym stoi?).

REKLAMA

Ostatecznie w projekcie zmieniono wszystkie sporne fragmenty podnoszone przez techników farmaceutycznych. W rezultacie uprawnienie do udzielania pacjentom informacji dotyczących przechowywania, stosowania i innych środkach ostrożności związanych z przyjmowaniem leków, mają posiadać „osoby wydające z apteki produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny”. Przypomnijmy, że we wcześniejszej wersji takie uprawnienie posiadali tylko farmaceuci. Rozporządzenie weszło w życie 20 października (czytaj więcej: Ważna informacja dla aptek. Nowe rozporządzenie już obowiązuje!).

REKLAMA

Posłowie domagają się wyjaśnień od Ministra Zdrowia

Niedługo po protestach techników farmaceutycznych do Sejmu wpłynęło szereg interpelacji posłów, którzy domagali się wyjaśnienia tej sytuacji i wskazania osób odpowiedzialnych za próbę ograniczenia uprawnień techników.

– Jak to jest możliwe, że opublikowany przez ministerstwo na stronach RCL projekt rozporządzenia nie ma Pańskiej akceptacji, a ważne kwestie nie zostały w nim skonsultowane z merytorycznym departamentem? – pisał poseł Janusz Sanocki w interpelacji do Ministra Zdrowia. – Kto odpowiada za wprowadzenie bez Pana zgody niekorzystnych przepisów ograniczających wykonywanie legalnego i zatwierdzonego ustawą zawodu technika farmacji?

Odpowiedzi na tę interpelację udzielił wiceminister Marcin Czech, który w pierwszej kolejności podkreślał, że przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych – w którejkolwiek wersji tego projektu – nie zawierały regulacji, która przewidywałaby, że wyłącznie farmaceuta jest uprawniony do udzielania pacjentom informacji o wydawanym produkcie leczniczym.

– Kwestionowane przez środowiska techników farmaceutycznych zapisy dotyczyły podziału obowiązków związanych z wydawaniem produktów leczniczych z apteki między farmaceutów a techników farmaceutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku przeprowadzenia analizy farmakologicznej pod kątem interakcji między wydawanym produktem leczniczym a innymi produktami leczniczymi przyjmowanymi przez pacjenta – tłumaczył Czech.

REKLAMA

Wiceminister wyjaśnił, że kwestionowane przez Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP przepisy rozporządzenia zostały wprowadzone do projektu rozporządzenia w następstwie uwag zgłoszonych w konsultacjach publicznych przez Naczelną Izbę Aptekarską.

– Podmiotem upoważnionym do prowadzania procesu legislacyjnego w zakresie uchwalenia ww. projektu rozporządzenia był Główny Inspektor Farmaceutyczny – na podstawie upoważnienia podpisanego przez Ministra Zdrowia. Przedmiotowe upoważnienie obejmowało swoim zakresem całość procedury legislacyjnej, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych i ewentualną modyfikację projektu w ich następstwie – wyjaśniał Marcin Czech.

Wiceminister wskazał, że informacje na temat przebiegu procesu legislacyjnego są na bieżąco publikowane na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

– Dotychczasowa praktyka, jak również dobry obyczaj w zakresie wykonywania tzw. upoważnień legislacyjnych, nakazują konsultację merytorycznych zmian projektu z właściwą jednostką organizacyjną w Ministerstwie Zdrowia (w tym przypadku był to Departament Polityki Lekowej i Farmacji), jak również właściwym członkiem kierownictwa Ministerstwa Zdrowia – pisze Marcin Czech. – W przypadku wskazanego powyżej projektu rozporządzenia takie konsultacje nie miały miejsca, co doprowadziło do wprowadzenia w projekcie zmian nie posiadających akceptacji organu nadzorującego i w konsekwencji publikacji projektu rozporządzenia na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji.

Czech podkreśla, że kwestionowane przez Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP przepisy projektu rozporządzenia zostały zmienione – z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia – w sposób niepozostawiający wątpliwości co do związanych z wydawaniem produktów leczniczych obowiązków techników farmaceutycznych.

Źródło: sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

ADHD jednak naprawdę istnieje? ADHD jednak naprawdę istnieje?

Leon Eisenberg, psychiatra, który odkrył ADHD, kilka miesięcy przed swoją śmiercią przyznał, że tak ...

Medyczna marihuana będzie refundowana w Niemczech Medyczna marihuana będzie refundowana w Niemczech

W środę, 4 maja rząd Niemiec przyjął projekt ustawy dotyczącej medycznej marihuany. Od tej pory bę...

Ta apteka zbiera leki dla potrzebujących Ta apteka zbiera leki dla potrzebujących

W aptece szpitalnej przy Borowskiej do 17 marca, od 10 do 16 przyjmowane są leki, które mają przydać...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz