Magazyn mgr.farm

MZ: Samorząd aptekarski nie może opiniować kandydatów na kierowników aptek

23 października 2017 06:51

W ocenie Ministerstwa Zdrowia opiniowania kandydatów na kierowników aptek nie sposób utożsamiać z działaniem mającym na celu wyrażanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwolenia na prowadzenie aptek lub hurtowni. Tymczasem NIA i GIF podpisały niedawno porozumienie, które reguluje współpracę samorządu z inspekcją między innymi w kwestii wydawania opinii o kandydacie na kierownika apteki…

Przedmiotem oceny przez ORA może być wyłącznie to, czy podmiot prowadzący aptekę daje rękojmię prowadzenia apteki, a nie to czy kierownik apteki jest odpowiednią osobą, aby pełnić tę funkcję. (fot. mgr.farm)

Otwarcie apteki ogólnodostępnej jest możliwe dopiero po uzyskaniu zezwolenia na jej prowadzenie, które wydaje wojewódzki inspektor farmaceutyczny. Ma ono postać decyzji administracyjnej, a jego wydanie jest uzależnione od spełnienia przez przedsiębiorcę szeregu przesłanek, w tym dawania rękojmi należytego prowadzenia apteki. Ponadto, w każdej aptece zarówno ogólnodostępnej, szpitalnej, jak i zakładowej musi być ustanowiony kierownik apteki tzn. farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, spełniający kryterium stażowe oraz dający rękojmię należytego prowadzenia apteki. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia ustawa Prawo farmaceutyczne, odnosi się wyłącznie do kwestii rękojmi należytego prowadzenia apteki, która warunkuje uzyskanie zezwolenia na prowadzenie apteki, jak i jej ciągłość.

– Rękojmia należytego prowadzenia apteki ma tu dwojakie znaczenie, tj. że rękojmie należytego prowadzenia apteki powinien dawać zarówno wnioskodawca (podmiot ubiegający się o zezwolenie, który jest odpowiedzialny za prowadzenie apteki ogólnodostępnej), jak i zatrudniona przez ten podmiot osoba odpowiedzialna za prowadzenie apteki (kierownik) – podkreśla rzecznik prasowa Ministerstwa Zdrowia, Milena Kruszewska.

Dodaje jednak, że z jednej strony art. 99 ust. 4a stanowi, że podmiot prowadzący aptekę obowiązany jest zatrudniać osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki (kierownika apteki), która dawać ma rękojmie jej należytego prowadzenia, z drugiej strony stosownie do treści art. 101 pkt 4 u.p.f., wojewódzki inspektor farmaceutyczny odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki w przypadku, gdy wnioskodawca (a nie wskazany wprost kierownik apteki) nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki.

Resort podkreśla, że rękojmia w rozumieniu art. 101 pkt 4 u.p.f. oznacza brak negatywnych przesłanek czy przeciwwskazań, aby dany podmiot mógł prowadzić aptekę ogólnodostępną. W trakcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki, wojewódzki inspektor farmaceutyczny zwraca się do właściwej miejscowo okręgowej rady aptekarskiej o opinię w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, która takie sprawy rozstrzyga na podstawie art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (dalej „u.i.a”). Po uzyskaniu opinii właściwej okręgowej rady aptekarskiej wojewódzki inspektor farmaceutyczny wydaje decyzję administracyjną o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

I to właśnie wydawania opinii przez samorząd aptekarski w przypadku udzielania lub cofania zezwolenia aptek, dotyczy porozumienie, jakie p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt i Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska – Rutkowska podpisali 21 lipca (czytaj więcej: Jest porozumienie między GIF i NIA).

Porozumienie to reguluje tryb wyrażania opinii samorządu aptekarskiego w wymienionym wyżej zakresie w postępowaniach prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne. Na jego mocy wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni na etapie gromadzenia dowodów występują do okręgowych izb aptekarskich właściwych ze względu na adres apteki, o wyrażenie opinii w sprawie udzielenia albo cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. Opinia taka ma stanowić dowód w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Jednocześnie na mocy porozumienia wojewódzki inspektor farmaceutyczny może występować też do okręgowej izby aptekarskiej o wydanie opinii o kandydacie na kierownika apteki, z wnioskiem o potwierdzenie, że dana osoba daje rękojmię należytego prowadzenia apteki.

– W ocenie Ministerstwa Zdrowia opiniowania kandydatów na kierowników aptek nie sposób utożsamiać z działaniem mającym na celu wyrażanie opinii w sprawach udzielania lub cofania koncesji na prowadzenie aptek lub hurtowni, o którym mowa w art. 29 pkt 5 u.i.a. Nie są to kwestie tożsame. Twierdzenie jakoby ORA były władne opiniować – w oparciu o wskazaną podstawę prawną – kandydatów na kierowników aptek w ramach wyrażania opinii na temat przyznania/cofnięcia koncesji (zezwolenia) na prowadzenie apteki, czego jedną ze składowych jest sprawdzenie czy podmiot prowadzący aptekę daje rękojmię należytego prowadzenia apteki, wydaje się być nadinterpretacją przepisu prawa – uważa jednak resort zdrowia.

Według Ministerstwa Zdrowia to podmiot prowadzący aptekę zobowiązany jest zatrudnić osobę o odpowiednich kwalifikacjach i predyspozycjach do kierowania apteką, a przedmiotem oceny przez ORA może być wyłącznie to, czy podmiot prowadzący aptekę daje rękojmię prowadzenia apteki, a nie to czy kierownik apteki jest odpowiednią osobą, aby pełnić tę funkcję (jest to odpowiedzialność i ryzyko podmiotu prowadzącego).

– Jeżeli zatem ORA podejmują działania w przedmiocie opiniowania kandydatów na stanowisko kierowników aptek z powołaniem się na ww. art. art. 29 pkt 5 u.i.a., to wydaje się, że takie działanie dokonywane jest ze wskazaniem niewłaściwej podstawy prawnej (podstawy do opiniowania przez ORA kandydata na kierownika apteki nie ma umocowanej w u.i.a.) – twierdzi Milena Kruszewska, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. – Należy rozróżnić podmiot prowadzący aptekę, czyli posiadacza zezwolenia na jej prowadzenie i osobę wykonującą w tej aptece jedynie określoną funkcję. Nie ma podstaw do utożsamiania ich ze sobą, nawet jeżeli w części przypadków osoba posiadająca zezwolenie na prowadzenie apteki i jej kierownik to jedna i ta sama osoba.

W tej sytuacji zastanawiające wydają się niektóre praktyki okręgowych izb aptekarskich, które bardzo rygorystycznie podchodzą do kwestii stwierdzania rękojmi należytego prowadzenia apteki i w jej ramach opiniują kandydatów na kierowników, m.in, weryfikując ich wiedzę czy zaległości w płaceniu składek członkowskich na rzecz samorządu. Między innymi takie zapisy znalazły się w uchwale podjętej 17 października przez Wielkopolską Okręgową Radę Aptekarską w Poznaniu, w sprawie postępowania przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia apteki (czytaj więcej: Nowe zasady stwierdzania rękojmi należytego prowadzenia apteki w Wielkopolsce).

– W wielu przypadkach ORA podejmowały próby zawierania w podejmowanych przez siebie uchwałach zapisów dających im prawo weryfikowania kwalifikacji kandydata na kierownika apteki, aby mógł on tę funkcję spełniać. W ramach takich uprawnień izba miałaby prawo np. do organizowania testów wiedzy, ankiet z zakresu doświadczeń zawodowych, rozmów oceniających, itp. – twierdzi Milena Kruszewska z resortu zdrowia i powtarza, że takie działania nie mają umocowania w Ustawie o izbach aptekarskich. Kwestia ta była zresztą przedmiotem sporu między samorządem aptekarskim i Ministerstwem Zdrowia przed Sądem Najwyższym w 2013 roku (III ZS 8/13).

Resort zdrowia zaskarżył wtedy uchwałę jednej z ORA twierdząc, że wprowadzone na jej mocy wymagania w postaci zdawania przez kandydatów na kierowników apteki testu ze znajomości przepisów z zakresu wykonywania zawodu farmaceuty, odbycia rozmowy z komisją Zespołu ds. Opiniowania i rozliczenia zakończonego okresu edukacyjnego lub – w przypadku osób w trakcie szkolenia – udokumentowania certyfikatami aktualnego stanu ilości punktów edukacyjnych, jest przekroczeniem ustawowych uprawnień Okręgowej Rady Aptekarskiej i jako takie stanowi działanie niezgodne z prawem. Zdaniem Ministerstwa zdrowia samorząd zawodowy wykonuje bowiem jedynie kompetencje przyznane ustawą i wyłącznie w zakresie nią ustalonym. Nie może zatem ustanawiać dodatkowych wymagań wobec swoich członków, poza określonymi ustawą. Tymczasem zaskarżona uchwała w § 1 pkt 1, 3 i 4 kreuje dodatkowe, ponad podstawę ustawową, wymagania w stosunku do kandydatów na kierowników aptek.

Sąd Najwyższy zgodził się wtedy z Ministerstwem Zdrowia, uchylając uchwałę ORA w zaskarżanej części. Jednak w uzasadnieniu do tego wyroku stwierdził, że przepisy art. 29 pkt 5 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o izbach aptekarskich upoważniają okręgowe rady aptekarskie do wyrażania opinii na temat kandydatów na stanowisko kierowników aptek ogólnodostępnych, choć nie predestynują tych organów do powoływania specjalnych komisji sprawdzających w drodze pisemnego testu lub ustnego egzaminu wiedzy i kwalifikacji zawodowych zdobytych przez farmaceutów i potwierdzonych przez właściwe podmioty w trybie szczegółowo unormowanym w tejże ustawie.

– Wydając opinie w tej materii organy samorządu aptekarskiego działają na podstawie i w graniach zakreślonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – czytamy w uzasadnieniu Sądu Najwyższego.

Źródło: MZ

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Rynek apteczny w pierwszych dniach lipca Rynek apteczny w pierwszych dniach lipca

  PharmaExpert opublikowało dane dotyczące sprzedaży na rynku aptecznym w pierwszych dniach lipca 2016...

  Jedyna apteka w obrębie trzech województw, z ciągłym dostępem do leków deficytowych? Jedyna apteka w obrębie trzech województw, z ciągłym dostępem do leków deficytowych?

  Właściciel apteki w Gorzowie WLKP, któremu nie przedłużono umowy najmu lokalu przekonuje, że jego pl...

  Matki handlują lekami na Facebooku Matki handlują lekami na Facebooku

  Na jednej z zamkniętych grup na Facebooku matki prowadzą nielegalną sprzedaż leków. W ciągu ostatnic...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz