REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nowe rozporządzenie w sprawie recept już obowiązuje. Oto najważniejsze zmiany…

17 września 2018 08:50

W czwartek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept. Zgodnie z jego treścią, zmiany zaczęły obowiązywać już w piątek. Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska przygotowała podsumowanie zmian w realizacji recept…

Dopuszcza się przekazywanie w komunikacie elektronicznym LEK zamiennie numeru REGON świadczeniodawcy lub numeru REGON podwykonawcy (fot. Shutterstock)

Opublikowana w czwartek nowelizacja dotyczy rozporządzenia w sprawie recept z 13 kwietnia, które od samego początku budziło zastrzeżenia środowiska farmaceutów (czytaj więcej: NIA: Rozporządzenie w sprawie recept potrzebuje pilnych zmian). Rozporządzenie uniemożliwiało między innymi w sytuacjach wyjątkowych realizacji recept wypisanych przez osoby uprawnione, ale niespełniających wymogów formalno-prawnych, a takim jest za krótki o np. 3 milimetry bok recepty papierowej (czytaj więcej: Recepta była za wąska o 3 milimetry. Apteka odmówiła jej realizacji…).

Więcej na temat e-recepty znajdziesz w serwisie rx.edu.pl.

REKLAMA

– Nowelizacja nie odpowiada wszystkim postulatom zgłaszanym przez zainteresowane strony (lekarze, farmaceuci, NFZ), jednak w jakimś stopniu ułatwia realizację recept, wyraźnie artykułując zasadę, że w przypadku recept papierowych robimy to trybem określonym w poprzednim rozporządzeniu – informuje Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska. – Zwracamy uwagę, że przepis mówiący w tytule zawodowym osoby wystawiającej receptę znajduje się w ustawie Prawo Farmaceutyczne i nie ulega zmianie.

REKLAMA

Izba jednocześnie podsumowała zmiany, jakie wprowadziła do rozporządzenia, ostatnia nowelizacja:


 • uściślono przepis mówiący o technice nanoszenia treści na receptę papierową – w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty;

 • uściślono przypadki, kiedy recepta ma mieć nadany unikalny numer – gdy znajdują się na niej leki refundowane lub o statusie Rpw.;

 • uściślono zasady nadawania numerów receptom na leki o statusie Rpw. dla lekarzy weterynarii i lekarzy niemających umowy z NFZ – nadaje je Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny i rozpoczynają się cyframi 07;

  REKLAMA

 • uściślono sposób potwierdzenia realizacji recepty papierowej – dokonuje się tego na rewersie recepty;

 • usunięto niektóre dane z Dokumentu Realizacji Recepty – typ recepty (papier/elektroniczna), numer DRR, numer tel. apteki realizującej receptę, kody uprawnień dodatkowych pacjenta lub rodzaju osoby nieubezpieczonej, dane podmiotu, dane osoby wystawiającej;

 • dodano do elektronicznego DRR numer serii wydanego opakowania;

 • usunięto z DRR papierowej – dane pacjenta z wyj. PESEL/numeru paszportu, dane podmiotu z wyj. REGON przychodni;

 • usunięto przepis o zamieszczaniu adnotacji o całkowitej realizacji recepty papierowej;

 • dodano możliwość realizacji recepty, gdy nie odpowiada ona wzorowi, pod warunkiem, że zawiera wszystkie niezbędne informacje i jest czytelna;

 • uściślono zasady uzupełniania/poprawiania niektórych brakujących lub niepełnych danych:

 • poprawa lub uzupełnienie adresu pacjenta – na podstawie przedłożonego dokumentu lub oświadczenia;

 • brak kodu kodu pocztowego pacjenta i danych podmiotu drukującego – uznajemy, że zostały umieszczone;

 • wprowadzono obowiązek kopiowania i przekazywania do NFZ dokumentu obcokrajowca korzystającego z przepisów o koordynacji (karta EKUZ, poświadczenie);

 • usunięto przepis o legitymowaniu się odpowiednim dokumentem osób nieubezpieczonych;

 • definitywnie ustalono, że recepty papierowe mogą być realizowane do 31.12.2018 na zasadach dotychczasowych, jednocześnie usunięte zostały niejasne punkty o zasadach realizacji recept do i po 16.10.2018;

 • recepty wystawione lub zrealizowane po 18.04.2018 uznaje się za prawidłowe, jeśli spełniają warunki określone w §7, §8 i §10, uwzględniając ich znowelizowane brzmienie (to jest np. usunięte dane z DRR, niezgodność recepty ze wzorem, brak adnotacji o całkowitej realizacji recepty).

Źródło: Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

URPL: przedłużony termin składania wniosków URPL: przedłużony termin składania wniosków

Prezes URPL poinformował, że Komisja Europejska przedłużyła termin składania wniosków o udział w kom...

Sąd rozstrzygał o biodostępności magnezu w suplementach diety. Do jakich doszedł wniosków? Sąd rozstrzygał o biodostępności magnezu w suplementach diety. Do jakich doszedł wniosków?

Dwóch producentów suplementów diety z magnezem spotkało się w sądzie. Jeden z nich zarzucił drugiemu...

UNICEF: dotrzeć ze szczepieniami do każdego dziecka UNICEF: dotrzeć ze szczepieniami do każdego dziecka

UNICEF apeluje do przedstawicieli władz, pracowników służby zdrowia, rodziców i opiekunów o natychmi...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz