REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nowe stanowisko Prokuratora Generalnego w kwestii reklamy aptek jest zbyt pobieżne?

17 października 2016 07:24

Prawnicy kancelarii DZP krytycznie oceniają nowe stanowisko Prokuratora Generalne w kwestii konstytucjonalności reklamy aptek. Ich zdaniem pomija ono wnikliwą analizę warunku niezbędności ustawowych ograniczeń konstytucyjnych wolności, w szczególności w zakresie wolności wypowiedzi.

prawo.png

Prawnicy z kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka: Szymon Łajszczak i Maciej Padamczyk, ocenili stanowisko Prokuratora Generalnego z 6 września br., który wniósł o stwierdzenie zgodności zakazu reklamy aptek ze wskazanymi przez skarżących przepisami Konstytucji.

Zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem Prokuratora Generalnego, wyrażonym w pismach z 23 listopada 2015 r. oraz z 26 stycznia br., zakaz reklamy aptek z art. 94a PF nie spełnia części wymogów testu proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji i stanowi tym samym nadmierne ograniczenie konstytucyjnych wolności – swobody działalności gospodarczej oraz wolności wypowiedzi. Jak wskazał PG, wspomniane ograniczenia reklamy nie mogą zostać uznane za niezbędne dla realizacji założonego przez ustawodawcę celu oraz za proporcjonalne sensu stricte.
Dla wskazania, że ograniczenia konstytucyjnych wolności są niezbędne ustawodawca musi wykazać, że nie było innych, mniej rygorystycznych środków pozwalających na osiągnięcie zamierzonego celu regulacji. W tej sytuacji, jak podniósł Prokurator Generalny, cel publiczny – ograniczenie sprzedaży leków – mógł zostać osiągnięty za pomocą łagodniejszych środków, takich jak reglamentacja treści czy formy tej reklamy. Co więcej, zdaniem Prokuratora Generalnego badania empiryczne nie pozwalają na stwierdzenie, że wynikające z regulacji korzyści są większe niż ograniczenia konstytucyjnych wolności. W oparciu o powyższe uwagi Prokurator Generalny wniósł o stwierdzenie niezgodności zakwestionowanej regulacji z konstytucyjną swoboda działalności gospodarczej i wolnością wypowiedzi.

REKLAMA

W pismach z 6 września br. Prokurator Generalny zmienił swoje stanowisko w sprawie i wniósł o stwierdzenie zgodności zakazu reklamy aptek ze wskazanymi przez skarżących przepisami Konstytucji. W pierwszej kolejności, Prokurator Generalny wskazał, że ograniczenia działalności gospodarczej, które wynikają ze względu na ochronę zdrowia, muszą być oceniane z dużą ostrożnością, przy uwzględnieniu konstytucyjnych obowiązków władz publicznych w tym zakresie. Zdaniem Prokuratora Generalnego, farmaceuta, jako przedstawiciel zawodu zaufania publicznego powinien mieć świadomość, że podejmując się działalności na rynku poddanym szczególnej reglamentacji, godzi się na pewne ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Wprowadzenie zakazu reklamy miałoby być przy tym konieczne dla zapewnienia realizacji konstytucyjnych obowiązków państwa wynikających z art. 68 i art. 76 Konstytucji, czyli ochrony zdrowia i ochrony konsumentów przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, a wynikające z niego ograniczenia konstytucyjnych wolności – proporcjonalne. Mając powyższe na uwadze Prokurator Generalny wniósł o stwierdzenie zgodności art. 94a PF ze wskazanymi wzorcami konstytucyjnymi.

REKLAMA

– Nowe stanowisko Prokuratora Generalnego wydaje się pomijać wnikliwą analizę warunku niezbędności ustawowych ograniczeń konstytucyjnych wolności, w szczególności w zakresie wolności wypowiedzi – twierdzą prawnicy z kancelarii DZP. – O ile słusznie wskazano, że wypowiedź o charakterze komercyjnym podlega słabszej ochronie niż wypowiedzi o charakterze politycznym czy społecznym, to nie oznacza to pełnej swobody ustawodawcy w tej kwestii. Ustawodawca w każdym przypadku powinien rozważyć możliwość wprowadzenia mniej restrykcyjnych środków w celu realizacji zamierzonych przez siebie interesów publicznych. Należy zauważyć, że zakaz reklamy aptek w obecnym stanie prawnym interpretowany jest bardzo restrykcyjnie. Praktyka ta musi być brana pod uwagę przy ocenie, czy dana regulacja spełnia wynikające z testu proporcjonalności warunki niezbędności ograniczeń, i narusza tym samym Konstytucję.

Źródło: blog.dpz.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ważny komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. zapotrzebowań na leki Ważny komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. zapotrzebowań na leki

Farmaceuci zwracają uwagę, że po tym jak kilka dni temu utraciło moc rozporządzenie w sprawie wydawa...

Instytut Staszica broni sieci aptek Instytut Staszica broni sieci aptek

Zdaniem ekspertów z Instytutu Staszica, projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne przygotowan...

Radziewicz-Winnicki: przygotowanie sprawozdania z wykonania ustawy refundacyjnej wymaga pogłębionych analiz Radziewicz-Winnicki: przygotowanie sprawozdania z wykonania ustawy refundacyjnej wymaga pogłębionych analiz

W środę (29.04) w Sejmie odbyło się posiedzenie nadzwyczajnej komisji zdrowia dotyczące ustawy refun...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz