REKLAMA
Magazyn mgr.farm

O farmaceutach szpitalnych w senacie…

21 września 2018 10:13

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nie uwzględniono w niej postulatów środowiska farmaceutycznego, aby przenieść farmaceutów pracujących w szpitalach do tych samych grup rozliczeniowych co lekarze. Aptekarze podnieśli jeszcze raz swoje postulaty podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia.

Apteki szpitalne borykają się z brakami leków, np. Euthyroxem (fot. Shutterstock)

We wtorek 11 września obradowała sejmowa Komisja Zdrowia, która zajmowała się kolejną już wersją projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 2793). Na posiedzeniu tym z ramienia Naczelnej Izby Aptekarskiej była mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka – przewodnicząca komisji ds. aptek szpitalnych przy NRA. Przedstawiła ona po raz kolejny sytuację polskich farmaceutów szpitalnych i konieczności przeniesienia ich z grup 5 i 6 do 1 i 2, jeśli chodzi o tabelę wynagrodzeń minimalnych, która stanowi załącznik do ustawy (czytaj więcej: Farmaceuta szpitalny powinien zarabiać tyle co lekarz). Uwagi te nie zostały jednak uwzględnione.

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację, nic nie zmieniają w zakresie minimalnych wynagrodzeń dla farmaceutów szpitalnych.

W tym tygodniu przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej jeszcze raz próbowali przekonać parlamentarzystów, że zmiana w tym zakresie jest konieczna. Na senackiej Komisji Zdrowia mówił o tym radca prawny NIA, Krzysztof Baka.

REKLAMA

– My jako samorząd aptekarski od początku prac nad ustawą matką postulowaliśmy, i nadal postulujemy, aby zawód farmaceuty stanowił odrębną grupę zawodową w załączniku do ustawy. Obecne brzmienie załącznika w naszej ocenie jest mylące, ponieważ używa się takiej formuły w odniesieniu do farmaceuty: „wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji”. Każdy farmaceuta ma wyższe wykształcenie z definicji. Robienie koniunkcji: wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji… Powstaje pytanie, o jakich farmaceutów w tym momencie chodzi – przekonywał Baka.

REKLAMA

Mecenas przypomniał też, że niezależnie od uwag takich stricte formalno-redakcyjnych od początku samorząd postuluje, aby współczynnik odnoszący się do farmaceutów, z uwagi na ich rolę w podmiotach leczniczych, był wyższy.

– Zawsze postulowaliśmy, aby był zbliżony do współczynnika, który przypisano lekarzom ze specjalizacją w odniesieniu do farmaceutów ze specjalizacją, a w przypadku farmaceutów, którzy takowej specjalizacji nie posiadają, adekwatny do lekarzy bez specjalizacji. Nie mówimy, że to musi być konkretnie ta sama wartość, niemniej jednak od dawna postulujemy, aby to były wartości zbliżone, z uwagi chociażby na charakter studiów i rolę w podmiotach leczniczych. To jest oczywiście propozycja – mówił Krzysztof Baka podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia. – Zdajemy sobie sprawę, że na tym etapie prac będzie ona trudna do uwzględnienia, niemniej jednak taki jest postulat do państwa senatorów, do pani minister, aby w pracach nad tym aktem prawnym, który już obowiązuje od roku, a w tym zakresie nie był zmieniany, uwzględnić też zmiany dotyczące farmaceutów.

Do postulatu NIA odniosła się sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko.

– Jeżeli chodzi o kwestię kwalifikacji farmaceutów, czyli wyższe i specjalizacja, to akurat ta grupa zawodowa jest ujęta tak jak wszystkie inne grupy zawodowe z wyższym wykształceniem medycznym – mówiła przedstawicielka resortu zdrowia. – Tutaj różnicujemy w zależności od tego, czy przedstawiciel tej grupy ma specjalizację, czy nie. Wynika to też z wymogów, które są stawiane poszczególnym grupom zawodowym przy kontraktowaniu świadczeń, czy też z przepisów. Dlatego też zdecydowaliśmy się uwzględnić wyższy współczynnik w stosunku do osób, które posiadają nie tylko wyższe wykształcenie magisterskie, ale również specjalizację.

REKLAMA

Źródło: senat.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Radziewicz-Winnicki: przygotowanie sprawozdania z wykonania ustawy refundacyjnej wymaga pogłębionych analiz Radziewicz-Winnicki: przygotowanie sprawozdania z wykonania ustawy refundacyjnej wymaga pogłębionych analiz

W środę (29.04) w Sejmie odbyło się posiedzenie nadzwyczajnej komisji zdrowia dotyczące ustawy refun...

Medyczne konopie już wkrótce dostępne w aptekach. URPL zarejestrował surowiec! Medyczne konopie już wkrótce dostępne w aptekach. URPL zarejestrował surowiec!

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał właśnie zg...

URPL: wykaz leków ze skróconym okresem ważności URPL: wykaz leków ze skróconym okresem ważności

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przedstawił zesta...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz