REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Opieka farmaceutyczna jest szansą dla zawodu farmaceuty

25 kwietnia 2016 11:47

O opiece farmaceutycznej i filozofii zawodu farmaceuty podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej w Bydgoszczy mówiła prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska.

– Opieka farmaceutyczna jest obecnie najważniejsza dla zawodu farmaceuty – deklarowała podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej w Bydgoszczy prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska – znana z telewizyjnych ekranów „dr Zdrówko”. Kierownik i twórca pierwszego Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej na Wydziale Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie zawracała uwagę dlaczego opieka farmaceutyczna jest równie ważna dla pacjentów co farmaceutów.

Farmaceuci muszą pamiętać, że ich obowiązkiem jest niepogarszanie stanu zdrowia pacjenta nawet w sytuacji gdy nie są w stanie mu pomóc. Profesor Kozłowska-Wojciechowska przytoczyła historię jednego ze swoich pacjentów, który skarżył się na bóle brzucha po zastosowaniu leków przeciwbólowych w czopkach. Okazało się, że pacjent je połykał, bo nikt nie poinformował go o sposobie ich stosowania. – Opieka farmaceutyczna wiąże się z odpowiedzialnością za komunikaty przekazywane lub nieprzekazywane pacjentowi.

Profesor Kozłowska-Wojciechowska kilkukrotnie zaznaczała, że opieka farmaceutyczna musi być zorientowana na indywidualnego pacjenta. Tylko takie zachowanie gwarantuje, że pacjent nie tyle zażyje lek prawidłowo, ale w ogóle go zażyje. Farmaceuci muszą mieć świadomość, że biorą na siebie współodpowiedzialność za farmakoterapią pacjenta, ale również inne działania służące jego zdrowiu – chociażby profilaktykę. – Dlatego właśnie nie wierzę w sieci i że mogą zrobić coś dobrego dla pacjenta. To jest wyłącznie biznes. Moi studenci opowiadają co tam się dzieje – grzmiała prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska.

50 mln Euro – takie oszczędności rocznie przyniosło wprowadzenie opieki farmaceutycznej w Norwegii, kraju liczącym sobie 8 mln mieszkańców. – Proszę sobie wyobrazić jakie oszczędności i jakie pieniądze są do wygrania dzięki opiece farmaceutycznej – zwracała uwagę profesor Kozłowska-Wojciechowska. W Norwegii program opieki farmaceutycznej objął pacjentów po 70 roku życia. W Polsce planowany jest pilotażowy program, który ma objąć populację 65+.

Opieka farmaceutyczna powinna przyjmować kształt trójkąta, w którym każdy wierzchołek symbolizuje jednego jej uczestnika: pacjenta, lekarza i farmaceuty. – Lekarz zna leki, ale farmaceuta zna się na lekach. Połączenie tych dwóch kompetencji da wymierną korzyści nam wszystkim – twierdziła znana profesor.

Podczas swojego wykładu „dr Zdrówko” powtarzała też, że opieka farmaceutyczna musi być na wszystkie możliwe sposoby przypisana farmaceutom. – Farmaceuta jest jedyną osobą, która ma prawo świadczyć opiekę farmaceutyczną – mówiła Kozłowska-Wojciechowska. – Tak jak pielęgniarka nie może stawiać diagnozy, tak technik farmaceutyczny nie może zajmować się opieką farmaceutyczną. Stosowny zapis na ten temat powinien też znaleźć się w ustawie o zawodzie farmaceuty, nad którą prace obecnie trwają w Ministerstwie Zdrowia.

– Opieka farmaceutyczna jest jedyną szansą, żeby autorytet farmaceuty wrócił na swoje miejsce. Liczę na te wszystkie zapewnienia, które czynią politycy. Jestem kierownikiem Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej i nie mam ambicji edukować przyszłych przeedukowanych sprzedawców – przyznała prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Adamed Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Adamed

Otwarcie nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Adamed zainaugurowało obchody jej 30-lecia. Wzięl...

W aptekach sieciowych pracują tacy sami ludzie, jak w innych aptekach W aptekach sieciowych pracują tacy sami ludzie, jak w innych aptekach

W minioną niedzielę, na antenie Radio Maryja odbyła się długa i emocjonująca dyskusja o sytuacji pol...

MZ: wyrok NSA potwierdza prawidłowość działań Ministra Zdrowia MZ: wyrok NSA potwierdza prawidłowość działań Ministra Zdrowia

21 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie NSA II GSK 1131/15 uchylił wyrok Woje...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz