Magazyn mgr.farm

Pielęgniarki coraz mocniej przeciwko farmaceutom szczepiącym w aptekach

14 listopada 2018 07:54

Stowarzyszenie Pielęgniarek Cyfrowych opublikowało stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa, dr hab. Marii Kózki, dotyczące możliwości wykonywania niektórych szczepień ochronnych przez farmaceutów w aptekach. Nadanie magistrom farmacji takich uprawnień to jedno z założeń „Polityki lekowej państwa na lata 2018-2022″…

Pielęgniarki uważają, że farmaceuci nie są przygotowani do szczepienia pacjentów i protestują przeciwko nadaniu im takich uprawnień (fot. Shutterstock)

W swoim stanowisku dr hab. Maria Kózka dość jednoznacznie stwierdza, że magister farmacji nie jest przygotowany do udzielania świadczeń zdrowotnych, takich jak szczepienia. Niżej cała treść stanowiska:

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2011 roku nr 182 poz. 1086 ze zmianami), spowodowaną zakończeniem przejściowego okresu, w jakim na podstawie art. 67 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 947 ze zmianami) do dnia 31 grudnia 2015 roku szczepienia ochronne mogli wykonywać lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, nieposiadający kwalifikacji określonych w rozporządzeniu, o ile posiadają 2,5-letnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych. W obecnym stanie prawnym po zmianie rozporządzenia, od dnia 1 stycznia 2016 roku uprawnione do wykonywania szczepień ochronnych są osoby, które:

  • odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej,

  • lub posiadają co najmniej sześciomiesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.
Z zapisu wynika, że wszyscy lekarze oraz pielęgniarki będą uprawnieni do wykonywania szczepień, o ile ich ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty (obecnie: tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 617 ) oraz o zawodach pielęgniarki i położnej (obecnie: tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 123). Także inne osoby, jakie nabyły w toku nauki odpowiednie umiejętności, jak też osoby, które dotychczas przez co najmniej sześć miesięcy faktycznie wykonywały szczepienia ochronne na podstawie obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 roku przepisów, są obecnie uprawnione do wykonywania szczepień ochronnych. Osoby, które w myśl zmienionych przepisów nie są uprawnione do wykonywania szczepień ochronnych, powinny przejść kurs lub szkolenie, które będą uprawniać je do wykonywania szczepień. Z przytoczonych zapisów wynika, że osobami uprawnionymi do wykonywania szczepień ochronnych są osoby, które uzyskały przygotowanie w ramach kształcenia podstawowego w zawodzie oraz muszą mieć ukończone odpowiednie kształcenie podyplomowe i doświadczenie w wykonywaniu szczepień ochronnych.

W mojej opinii zgłoszona propozycja nie ma podstaw merytorycznych i prawnych.

Mgr farmacji w cyklu kształcenia nie jest merytorycznie przygotowany do wykonywania w/w świadczeń zdrowotnych. Bowiem zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia na kierunku farmacja określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa [Dz. U. z 2012, poz.631, zał.28] absolwenci:

  • posiadają wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych.

  • są przygotowani do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej.
W szczególności są przygotowani do: profesjonalnego sprawowania obowiązków farmaceuty w zakresie: a) sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, b) wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, c) sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych, d) udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w warunkach racjonalizacji farmakoterapii, e) prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych, f) udziału w badaniach klinicznych i terapii monitorowanej stężeniem leku oraz g) udziału w monitorowaniu niepożądanych działań produktów leczniczych; samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji; twórczej i partnerskiej współpracy zawodowej z pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia w zakresie inicjowania i wspierania działań prozdrowotnych; ustawicznej aktualizacji wiedzy i umiejętności fachowych z myślą o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w toku ustawicznych szkoleń, kształcenia specjalizacyjnego oraz w trybie samokształcenia; zarządzania w obszarze farmacji; korzystania z wiedzy i umiejętności fachowych w pracy i życiu codziennym – zgodnie z zasadami etyki i deontologii oraz poszanowania i przestrzegania prawa oraz kontynuowania edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach. Absolwenci są przygotowani do pracy w: aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych; przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych; zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych; inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia; jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska; zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej; instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych. Absolwenci posiadają umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami: ochrony zdrowia publicznego – szczególnie aptekami ogólnodostępnymi i szpitalnymi; prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu, eksportu i obrotu hurtowego produktów leczniczych i materiałów medycznych oraz badawczo-rozwojowymi, inspekcyjnymi oraz administracyjnymi z obszaru farmacji i ochrony zdrowia. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieją posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu farmacji. Z przytoczonych zapisów wynika jednoznacznie, że magister farmacji nie jest przygotowany do udzielania tych świadczeń i ma określone miejsca i zakres obowiązków. Oryginał dokumentu

Źródło: ŁW/Pielęganiarki Cyfrowe[/url]

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

‘Apteka dla aptekarza’ to rozwiązanie prowizoryczne ‘Apteka dla aptekarza’ to rozwiązanie prowizoryczne

Komisja ds. Rynku Aptecznego Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i ...

MZ w sprawie zapewnienia szczepień ochronnych dzieciom MZ w sprawie zapewnienia szczepień ochronnych dzieciom

Producent szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (dTaP) powiadomił 29 października 2015...

Ulotka z cenami to reklama Ulotka z cenami to reklama

Ulotka z podanymi cenami leków i adresami aptek, w których można nabyć te leki po wskazanych cenach,...