REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Poseł pyta jak interpretować „aptekę dla aptekarza”?

26 lutego 2018 16:28

Ireneusz Raś wystosował do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o to jak powinny być interpretowane zapisy ‚apteki dla aptekarza’ w przypadku zmian osobowych w spółkach, które posiadają apteki.

Poseł zwraca uwagę, że zasady, które miały obowiązywać w przypadku nowo otwieranych aptek próbuje się przenieść na funkcjonujące podmioty. (fot. Shutterstock)

25 czerwca 2017 roku do polskiego obrotu prawnego weszła ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, nazywana również ‚apteką dla aptekarza’.

– Celem ustawy wyrażonym w jej uzasadnieniu było wprowadzenie ograniczenia możliwości otwierania nowych aptek. W tym celu w ustawie zostały wprowadzone ograniczenia geograficzne oraz podmiotowe – pisze poseł Ireneusz Raś w swojej interpelacji do ministra zdrowia. – Zgodnie z zapisami nowelizacji zezwolenie na prowadzenie aptek, wydane przed wejściem w życie ustawy, miały zachować swoją moc.

REKLAMA

Poseł zwraca uwagę, że zasady, które miały obowiązywać w przypadku nowo otwieranych aptek próbuje się przenieść na funkcjonujące podmioty. Jeżeli w składzie osobowym spółki prowadzącej apteki dochodzi do jakiejkolwiek zmiany, uznaje się, że spółka lub nowy wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz muszą spełniać wymogi znowelizowanej ustawy. Taka sytuacja dotyczy również zmian wynikających ze śmierci (wspólnika, udziałowca, akcjonariusza spółki prowadzącej aptekę).

REKLAMA

– Na temat obowiązujących przepisów wypowiedział się m.in. śląski inspektor farmaceutyczny, Śląska Izba Aptekarska oraz główny inspektor farmaceutyczny, który, wydając interpretację do przepisów ustawy, podkreślił iż nie stanowi ona wiążącej wykładni prawa – pisze poseł Raś dodając, że interpretacja z dnia 3 października 2017 roku, która spotkała się z dość krytycznym przyjęciem.

W związku z zapisami ustawy, która w polskim porządku prawnym funkcjonuje od 6-ciu miesięcy, poseł kieruje do premiera takie oto pytania:


 • Jakie konsekwencje prawne niesie za sobą śmierć wspólnika, udziałowca lub akcjonariusza podmiotu prowadzącego aptekę? Czy w takim wypadku obowiązują nowe rozwiązania zapisane w ustawie czy też nie, a jeśli obowiązują to proszę o wskazanie, które są to przepisy?

 • Czy każdy nowy wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz spółki prowadzącej aptekę musi być farmaceutą (wg śląskiego inspektora farmaceutycznego, TAK)?

 • Czy nowy wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz może zostać wspólnikiem spółki prowadzącej więcej niż 4 apteki (wg głównego inspektora farmaceutycznego i Naczelnej Izby Aptekarskiej NIE)?

  REKLAMA

 • Jeżeli może, to czy ma znaczenie, ile już prowadzi aptek osobiście lub jako wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz?

 • Czy spółka osobowa lub kapitałowa posiadająca w dniu wejścia w życie ustawy zezwolenia na prowadzenie więcej niż 4 aptek może zwiększyć ich liczbę aż do osiągnięcia limitu 1% aptek w danym województwie?

 • Czy wskazanie uregulowania stosuje się w przypadku śmierci wspólnika, udziałowca lub akcjonariusza spółki prowadzącej apteki (wg wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zezwolenie wygasa jeżeli spadkobierca nie spełnia wymogów znowelizowanej ustawy, a może zezwolenie należy cofnąć)?

– Różnice w stosowaniu Prawa farmaceutycznego przez urzędy i brak odpowiedzi na fundamentalne zagadnienie regulujące działalność rynku aptekarskiego świadczą o porażce instytucji państwa w zakresie stanowienia i stosowania prawa. Dlatego też wydaje się uzasadnione moje wystąpienie z interpelacją – twierdzi poseł Ireneusz Raś.

Źródło: sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Lewicki: Dyżury aptek spadkiem po PRL Lewicki: Dyżury aptek spadkiem po PRL

Podczas sesji rady miasta Płocka, podczas której radni mieli uchwalić godziny dyżurów aptek, radny G...

GIF: Vidotin wycofany z obrotu GIF: Vidotin wycofany z obrotu

Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego Vidotin (te...

GIF: PF nie przewiduje kar za nieuzasadnioną odmowę realizacji zamówienia GIF: PF nie przewiduje kar za nieuzasadnioną odmowę realizacji zamówienia

Przepisy ustawy PF nie przewidują kar za nieuzasadnioną odmowę realizacji zamówienia na zapotrzebowa...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz