REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Posłowie naciskają na Ministra Zdrowia o dyżury aptek

1 sierpnia 2017 05:50

W krótkim czasie dwóch posłów z różnych ugrupowań wystosowało interpelacje do Ministra Zdrowia w sprawie dyżurów aptek. Domagają się oni nie tylko odpowiedzi na pytania, ale i podjęcia określonych działań. Te propozycje mogą nie spodobać się aptekarzom…

Szyld apteki w postaci zielonego neonowego krzyża z napisem "APTEKA".

Poseł Grzegorz Furgo z Nowoczesnej, napisał do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie czasu pracy aptek, która do resortu wpłynęła 21 lipca. Zwraca on uwagę, że przepisy dotyczące ustalania godzin pracy aptek, w taki sposób aby zaspokajały one potrzeby mieszkańców, są co najmniej problematyczne.

– Prawo farmaceutyczne stanowi, że to rada powiatu jest organem, do którego należy obowiązek ustalania godzin pracy aptek. Jednak to samo prawo nie wprowadza możliwości nakazania aptekom, czy też konkretnej aptece pracy np. w porze nocnej czy w dni świąteczne. Odmowa pracy przez aptekę we wskazanych porach nie uruchamia po stronie rady powiatu mechanizmu zdyscyplinowania czy nakazu pracy. Nie ma też takiego prawa inspektor farmaceutyczny właściwy dla danego obszaru. Mimo że prawo zezwala inspektorowi farmaceutycznemu na ingerencję w funkcjonowanie aptek, nie daje mu jednak narzędzi do egzekwowania godzin pracy. Te ustalenia zawsze są kompromisem, a po rotacji aptek decydujących się na ten system pracy widać, jak bardzo są temu niechętne – pisze Furgo i dodaje, że w wypadku dużego miasta nie jest to większym problemem, jednak w przypadku mniejszych stanowi wyraźne ograniczenie możliwości nabycia leków przez konsumentów.

REKLAMA

W rezultacie poseł Nowoczesnej pyta Ministra Zdrowia, czy jego zdaniem ograniczenie możliwości wyegzekwowania nocnych godzin pracy aptek może stanowić niebezpieczeństwo dla pacjentów? Jednocześnie Grzegorz Furgo zapytuje o możliwość wprowadzenia przepisów umożliwiających radzie powiatu egzekwowanie od aptek dostosowanego do potrzeb czasu pracy, w tym nocnej?

REKLAMA

O krok dalej idzie poseł Jacek Kurzępa z Prawa i Sprawiedliwości. On również wskazuje, że przepisy regulujące kwestie dyżurów aptek, są martwym prawem.

– Bardzo często bowiem ustalone uchwałami godziny dostępności aptek w porze nocnej nie są przestrzegane przez właścicieli aptek i pozostają zamknięte pomimo, że są zobligowane uchwałami do świadczenia usług w porze nocnej. Niekiedy właściciele aptek wyraźnie oświadczają, że pomimo określenia uchwałą godzin pracy aptek w porze nocnej, nie będą ich przestrzegać, powołując się głównie na względy ekonomiczne. W tym miejscu należy zauważyć, że czasami nie można odmówić słuszności tym argumentom. Niemniej jednak, w aktualnym stanie prawnym, ustawodawca daje wyraz założeniu, że ważniejszy jest interes mieszkańców i potrzeba zapewnienia szeroko pojętej ochrony zdrowia publicznego, niż interes ekonomiczny podmiotów prowadzących apteki – czytamy w jego interpelacji.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że treść interpelacji posła Kurzępy jest zaskakująco zbliżona do stanowiska, jakie niedawno w sprawie dyżurów aptek, zajął Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego (czytaj więcej: Dyżur apteki „pod telefonem” jest niewystarczający). Prawdopodobnie ma to związek z faktem, że miejscem urodzenia posła PiS jest Świebodzin, a sam trafi do Sejmu z ósmego okręgu wyborczego – Zielona Góra.

Poseł w swojej interpelacji wnosi do Ministra Zdrowia o podjęcie prac nad doprecyzowaniem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne jednocześnie zapytując, czy możliwym jest:

REKLAMA

– wprowadzenie bardziej elastycznych sposobów dostępności do usług świadczonych przez apteki?

– wprowadzenie mechanizmów pozwalających na skuteczne egzekwowanie od podmiotów prowadzących apteki stosowanie aktów prawa miejscowego regulujących dostępność aptek, zwłaszcza w porze nocnej i święta?

– wprowadzenie mechanizmów faktycznej możliwości wpływania na sposób realizacji uchwał ws. rozkładu godzin pracy aptek przez adresatów tych uchwał, a co za tym idzie, możliwości egzekwowania od właścicieli aptek przestrzegania prawa?

Odnosząc się do ostatniego zapytania, poseł przypomina, że w obecnej rzeczywistości prawnej jedynym organem nadzoru nad aptekami jest Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, który w myśl art. 103 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, jedynie w przypadku „uporczywego” niezaspokajania potrzeb ludności w zakresie wydawania leków może cofnąć zezwolenie.

– Pragnę nadmienić, że nie chodzi tu o to, aby w danej miejscowości zamykać, likwidować apteki, tylko o to, aby skutecznie doprowadzić do przestrzegania prawa przez wszystkie podmioty.

Czy te rozwiązania przypadną do gustu aptekarzom?

Źródło: sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Polska na 3 miejscu w Europie pod względem liczby potencjalnych dawców szpiku Polska na 3 miejscu w Europie pod względem liczby potencjalnych dawców szpiku

Liczba potencjalnych dawców szpiku w światowym rejestrze Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) przekro...

PharmaNET i ZPP przygotowali własne OSR PharmaNET i ZPP przygotowali własne OSR

Ocena Skutków Regulacji (OSR) to dokument przygotowywany razem z projektem zmian w prawie w ramach r...

Prof. Edmund Grześkowiak rezygnuje z funkcji konsultanta krajowego Prof. Edmund Grześkowiak rezygnuje z funkcji konsultanta krajowego

Jak dowiedziała się redakcja MGR.FARM, prof. dr hab. Edmund Grześkowiak złożył w Ministerstwie Zdrow...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz