Magazyn mgr.farm

Powiaty nie chcą ustalać harmonogramów dyżurów aptek?

10 lipca 2017 10:00

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego wydał po koniec czerwca stanowisko w sprawie obowiązku ustalania przez władze powiatów, harmonogramu dyżurów aptek. Konwent wskazuje, że obowiązek ten jest nieegzekwowalny, co stanowi argument za zmianą Prawa farmaceutycznego i zwolnieniem organów powiatu z tego obowiązku.

Zielony neon w kształcie krzyża z czerwonym napisem "APTEKA"

– Z przepisów ustaw o samorządzie powiatowym oraz prawo farmaceutyczne nie wynika możliwość nakazania konkretnej aptece przez Radę Powiatu określonego czasu pracy np. w porze nocnej czy w dni świąteczne – czytamy w stanowisku Konwentu. – Brak stosowania się aptek do ustalonego w drodze uchwały Rady Powiatu rozkładu pracy aptek nie powoduje powstania po stronie organów Powiatu kompetencji do dyscyplinowania aptek.

Autorzy stanowiska wskazują, że istnieją zapisy Prawa farmaceutycznego, które dają Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki w przypadku, gdy nie zaspokaja ona w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych. Redakcja przepisy nie odnosi się jednak wprost do nierespektowania harmonogramu dyżurów.

– Powyższe stanowiłoby argument przemawiający za zmianą brzmienia wskazanego przepisu poprzez zwolnienie organów powiatu z obowiązku ustalania harmonogramu pracy aptek, skoro jest on nieegzekwowalny – czytamy w stanowisku. – Sama zresztą redakcja przepisu nakazująca Radzie Powiatu narzucić czas pracy aptekom jest niedostosowana do realnej praktyki wykonywania nakładanego na apteki obowiązku.

Konwent zwraca uwagę, że w istocie Rada Powiatu nie opracowuje harmonogramu pracy aptek, a pracy osób zatrudnionych w nich. Taka regulacja każdorazowo ingeruje w stosunki pracownicze, wkraczając w kompetencje pracodawcy jakim jest przedsiębiorca prowadzący działalność w formie aptek.

– Wymagana jest niezbędna analiza omawianych przepisów od strony faktycznego zapotrzebowania na dostępność usługi farmaceutycznej. Należy przy tym uwzględnić, iż zaspokajanie potrzeb nadzwyczajnych wymagających nagłej pomocy i możliwości uzyskania leku jest ściśle uzależnione od dostępności usług medycznych skorelowanych z pracą placówek farmaceutycznych – czytamy w stanowisku Kongresu. – W społecznościach, w ramach których brak jest całodobowej, całonocnej i świątecznej pomocy lekarskiej pomoc ta jest realizowana wyłącznie bezpośrednio przez zespoły ratownictwa medycznego i lekarzy pogotowia ratunkowego oraz w ramach funkcjonujących z reguły w siedzibie Powiatu dyżurujących placówek medycznych.

W miastach i gminach, w których brak jest dostępu do pomocy lekarskiej w sposób faktyczny i rzeczywisty nie jest realizowana również pomoc apteczna, bowiem racjonalnym wyborem klienta apteki jest zakup leku po konsultacji lekarskiej.

Konwent wskazuje, że ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych stanowi ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących apteki, bez uzasadnienia ekonomicznego.

– Przepis w aktualnym brzmieniu ma charakter działającego jedynie pozornie i w zasadzie jedynie powoduje skutek w postaci formalnego ograniczania nagrody swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, w praktyce nie zabezpieczając interesów mieszkańców Powiatu, bowiem nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorcy kierując się własnym interesem ekonomicznym nie realizowali obowiązku nałożonych aktem prawa miejscowego – czytamy w stanowisku. – Tym samym omawiana regulacja prawna wymaga pilnej modyfikacji.

Całe stanowisko dostępne na stronie Związku Powiatów Polskich.

Źródło: zpp.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ponad 13 000 podpisów w obronie klauzuli sumienia farmaceutów Ponad 13 000 podpisów w obronie klauzuli sumienia farmaceutów

Na serwisie CitizenGO umieszczono petycję w obronie konstytucyjnej klauzuli sumienia dla farmaceutów...

Niezależny farmaceuta jest w interesie społecznym Niezależny farmaceuta jest w interesie społecznym

Blisko 2 miliony pacjentów codziennie odwiedza polskie apteki, oddając w ręce farmaceutów swoje zdro...

SIA: własna koncepcja opieki farmaceutycznej SIA: własna koncepcja opieki farmaceutycznej

Śląska Izba Aptekarska opracowała projekt koncepcji wprowadzenia refundowanej opieki farmaceutycznej...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz