REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Powinno być więcej kontroli WIF w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej

28 sierpnia 2018 06:50

W latach 2015-2016 inspekcja farmaceutyczna skontrolowała 15% funkcjonujących aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej. W 2017 roku był ich już 19%. Zdaniem ministerstwa zdrowia nadzór nad obrotem i jakością leków w tego typu placówkach powinien być jeszcze bardziej zintensyfikowany.

Zdaniem resortu zdrowia problemem nie są przepisy, ale realizacja obowiązków nałożonych przez nie na farmaceutów (fot. Shutterstock)

W odpowiedzi na interpelację posłanki Katarzyny Osos, w sprawie nieprawidłowości w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej, ministerstwo zdrowia zapewniło, że prawidłowa realizacja ich zadań, prowadzenie racjonalnej gospodarki lekowej oraz realizacja usług farmaceutycznych, mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów w procesie leczenia. Podsekretarz stanu Marcin Czech przypomniał, że nadzór nad działalnością aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej w zakresie obrotu produktami leczniczymi i świadczenia usług farmaceutycznych sprawuje Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna.

– Celem działalności Inspekcji jest zabezpieczenie interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się m.in. w aptekach i działach farmacji szpitalnej – zapewniał Czech

REKLAMA

W latach 2015-2017 służby inspekcji farmaceutycznej przeprowadziły łącznie 722 kontrole aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, w tym w 2015 r. 215 kontroli, w 2016 r. 223 kontrole i w 2017 r. 284 kontrole. W tym czasie liczba aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej wynosiła średnio 1 483 (w 2015 r. 1 452, w 2016 r. 1 476, a w 2017 r. 1 520). Służby inspekcji farmaceutycznej przeprowadziły kontrole w co szóstej aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej. W 2015 r. i 2016 r. kontrolami objęto 15% funkcjonujących aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, a w 2017 r. 19% tych jednostek.

REKLAMA

– Wydaje się właściwym zintensyfikowanie nadzoru Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej nad obrotem i jakością produktów leczniczych w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej w celu zapewnienia prawidłowej działalności szpitali w zakresie realizacji usług farmaceutycznych – stwierdził podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, odpowiadając na interpelację posłanki Katarzyny Osos.

Marcin Czech odniósł się również do pytania o możliwości doprecyzowania przepisów dotyczących zasad funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitali.

– Po dokonaniu szerszej analizy problemu, ewentualne działania legislacyjne mogą zostać wzięte pod uwagę – zapewnił przedstawiciel resortu zdrowia. – Zaznaczyć jednak należy, że różnorodność i specyfika działalności podmiotów leczniczych, w których działają ww. komórki sprawia, że przepisy mogłyby określać jedynie minimalne wymagania w zakresie dotyczącym wymagań kadrowych, lokalowych i organizacyjnych.

Z kolei w kwestii dopuszczalności usług farmaceutycznych, których realizacja byłaby dopuszczalna poza apteką szpitalną, Marcin Czech wskazał, że aktualnie w resorcie zdrowia trwają prace Zespołu do spraw opracowania ustawy o zawodzie farmaceuty, które dotyczą m.in. kwestii kompleksowego unormowania zasad i warunków wykonywania zawodu farmaceuty, w tym także zasad udzielania usług farmaceutycznych.

REKLAMA

– Celem prowadzonych prac będzie wypracowanie najbardziej optymalnych i kompleksowych rozwiązań, które zostaną przedłożone Ministrowi Zdrowia, a następnie poddane szerokim konsultacjom społecznym – zapewnił podsekretarz stanu. – Przepisy regulujące działalność aptek szpitalnych oraz działów aptek szpitalnych w znacznej mierze regulują normy zatrudnienia farmaceutów, jednak wydaje się, że problemem jest realizacja obowiązków nałożonych na nich przez ustawę.

Zdaniem Marcina Czech podobnie kształtuje się sytuacja z dopełnieniem obowiązków wynikających z treści art. § 10 ust 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października w sprawie podstawowych warunków prowadzenia aptek (Dz. U. Nr 187, poz. 1565 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 882) dotyczącego dokumentacji przekazywanych do utylizacji przeterminowanych i zniszczonych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

– Prawidłowa realizacja zadań aptek szpitalnych, prowadzenie racjonalnej gospodarki lekowej oraz realizacja usług farmaceutycznych, mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów w procesie leczenia – zapewnia przedstawiciel resortu zdrowia.

Ministerstwo zaznacza, że w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli skierowała do organów prowadzących sześć ze skontrolowanych szpitali powiadomienia o ocenach, uwagach i wnioskach sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych. Z odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wynika, że kierownicy skontrolowanych jednostek przyjęli do realizacji wszystkie wnioski pokontrolne.

Źródło: sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nab-paklitaksel będzie refundowany? Nab-paklitaksel będzie refundowany?

4 maja odbyło się pierwsze nieoficjalne spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w sprawie...

Farmaceuci o proteście lekarzy: Jak najszybciej go zakończyć. Farmaceuci o proteście lekarzy: Jak najszybciej go zakończyć.

Naczelna Izba Aptekarska apeluje o jak najszybsze powołanie interdyscyplinarnego zespołu składający ...

Chorzy na raka prostaty mają ograniczony dostęp do nowoczesnych leków Chorzy na raka prostaty mają ograniczony dostęp do nowoczesnych leków

Polscy mężczyźni mają ograniczony dostęp do leków nowej generacji. Problemem jest brak refundacji....

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz