REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Prezes NRA: Przepisy antykoncentracyjne są potrzebne, konieczna jest tylko ich skuteczniejsza egzekucja

29 lipca 2016 11:46

Wątpliwości co do pomysłu na temat zasady większościowego udziału farmaceuty w strukturze własnościowej aptek, wyraziła m.in. Pani Poseł Beata Małecka-Libera, kierując do resortu zdrowia interpelację w tej sprawie. Zdaniem Pani Poseł, wprowadzenie w życie tej koncepcji spowoduje repolonizację polskiego rynku aptecznego.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska odniosła się do wątpliwości wyrażonych przez poseł Beatę Małecką-Liberę, w sprawie wprowadzenia zasady większościowego udziału farmaceuty w strukturze własnościowej aptek.

Jej zdaniem, wprowadzenie w życie tej koncepcji spowoduje repolonizację polskiego rynku aptecznego, a zapis mówiący o większościowym udziale aptekarza w strukturze własnościowej apteki, ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej oraz Konstytucją RP.

– Trudno zgodzić się jednak z prezentowanym podejściem – taka interpretacja przepisów nie oddaje bowiem prawdziwych intencji regulacji unijnych – pisze prezes NRA.

Unia Europejska pozostawia krajom członkowskim pełną swobodę w regulowaniu kwestii struktury własnościowej aptek. W konsekwencji, blisko połowa tych krajów wprowadziła do swojego prawodawstwa wyraźny zakaz prowadzenia aptek w ramach sieci oraz przez osoby nie będące aptekarzami.

– Tego typu rozwiązanie zostało też zaaprobowane przez Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, który uznał zasadę „apteka dla aptekarza” za zgodną z unijną swobodą przedsiębiorczości. Trybunał wypowiedział się, że tak szczególny segment rynku, jakim jest rynek apteczny – będący częścią sektora ochrony zdrowia – nie może podlegać pod reguły wolnorynkowe. W swoim wyroku wskazał, że reguła ta nie wypacza istoty wolności gospodarczej, albowiem ustanawiana jest w interesie pacjenta oraz starań o należyty poziom usług farmaceutycznych. Zaznaczono, że farmaceuta respektujący zasady etyki zawodowej wykonuje swój zawód w trosce o dobro pacjenta, w przeciwieństwie do osoby nie będącej farmaceutą, a więc takiej, której nie wiąże kodeks etyki aptekarskiej – podkreśla Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Jak pisze prezes NRA – Nasze środowisko popiera deklarację Ministerstwa Zdrowia odnośnie wprowadzenia zmian w strukturze własnościowej aptek, przy zachowaniu proporcji: 51 proc. dla farmaceuty i 49 proc. dla przedsiębiorcy nie będącego farmaceutą. Przy takiej strukturze ten 1 proc. przeważy o niezależności farmaceuty – z jednej strony wzmacniając jego pozycję względem przedsiębiorcy, zaś z drugiej – dając mu pełną odpowiedzialność za prowadzenie apteki oraz ewentualne nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu.

W swojej interpelacji do Ministra Zdrowia Pani Poseł Małecka-Libera zastanawia się również nad celowością istnienia przepisów antykoncentracyjnych. Powołuje się przy tym na raport „Sieci apteczne w Polsce”, sporządzony na zlecenie organizacji Pharma.NET, reprezentowanej przez pracodawców sieci aptecznych.

Zgodnie z art. 99 ustawy prawo farmaceutyczne, na terytorium RP przedsiębiorca lub grupa kapitałowa może posiadać 1% aptek na terenie danego województwa. Tymczasem:

600 aptek w ponad 120 spółkach powiązanych kapitałowo, posiada największa sieć aptek w Polsce,
3,5 % – tyle wynosi udział kolejnej sieci w krajowym rynku aptek – fundusz inwestycyjny zakłada dalszy wzrost udziałów w polskim rynku aptecznym,
1,5 tys. aptek sieciowych, czyli co czwarta z nich narusza obowiązujące przepisy antykoncentracyjne.

Powyższe dane stanowią dowód na to, że przepisy antykoncentracyjne są potrzebne, konieczna jest tylko ich skuteczniejsza egzekucja. Regulacje te pozwolą zapobiec niekorzystnej i niebezpiecznej dla Państwa tendencji, związanej z dynamicznym rozwojem sieci aptecznych. – Jeżeli nie zatrzymamy tego procesu, grozi nam oligopol – ostrzega pani prezes.

Zgodnie z tradycyjną aptekarską maksymą: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo lekowe Polski – idąc w kierunku dywersyfikacji rynku, niż doprowadzić do jego monopolizacji przez kilku dużych graczy, decydujących o zaopatrzeniu w leki całego naszego kraju. To właśnie wielość podmiotów na rynku, a nie usieciowienie wzmacnia pozycję Ministra Zdrowia podczas negocjacji cenowych – prowadzi on wtedy rozmowy z setkami dostawców, a nie kilkoma prezesami reprezentującymi spółki należące do funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w rajach podatkowych – zaznacza Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Źródło: nia.org.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Pacjenci z SM znów bez leku Pacjenci z SM znów bez leku

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zamierza interweniować u Ministra Zdrowia w sprawie popr...

URPL: liczba zgłoszeń działań niepożądanych wzrosła URPL: liczba zgłoszeń działań niepożądanych wzrosła

- Rok 2015 to kolejny w którym prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych do Ur...

Stanisław Piechula w II turze wyborów Stanisław Piechula w II turze wyborów

Według nieoficjalnych wyników wyborczych wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej zdobył w Mikołowie n...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz