REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Prokuratura Krajowa sprawdzi postępowania wobec „mafii lekowej”

31 stycznia 2017 10:27

Zastępca Prokuratora Generalnego poinformował, że Prokuratura Krajowa podjęła działania związane ze zbadaniem zaskakujących umorzeń spraw wobec osób oskarżonych o nielegalny wywóz leków za granicę.

prawo.png

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2016 roku na terenie kraju było prowadzonych co najmniej 95 postępowań dotyczących procederu „odwróconego łańcucha dystrybucji”, z których 30 zostało umorzonych, w 6 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania, w 24 skierowano akt oskarżenia do Sądu, z których 9 zakończyło się wyrokiem skazującym; w 2 sprawach Sąd umorzył postępowanie; w 1 uniewinnił oskarżonego; w 2 warunkowo umorzył postępowanie; w 13 przypadkach skierowano wniosek o warunkowe umorzenie. Pozostałe sprawy pozostają w toku; są zawieszone lub zostały zakończone w inny sposób np. poprzez dołączenie do innych postępowań. Na podstawie dotychczas pozyskanych informacji nie jest możliwe określenie kwoty środków, które zostały uzyskane przez sprawców w wyniku nielegalnego obrotu lekami.

– Prokuratura Krajowa podjęła badania związane z wyżej wskazanym zjawiskiem, w tym poddawana jest ocenie prawidłowość prowadzenia postępowań karnych, których przedmiotem pozostaje mechanizm „odwróconego łańcucha dystrybucji”, czyli sprzedaży leków przez apteki podmiotom zajmującym się obrotem hurtowym – poinformował Bogdan Święczkowski, pierwszy zastępca prokuratora generalnego i prokurator krajowy. – Badane są sprawy o największym ciężarze gatunkowym, w tym postępowanie Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

REKLAMA

W wyniku dotychczas przeprowadzonych badań stwierdzono istnienie bardzo daleko idących problemów związanych ze stosowaniem przepisów karnych zamieszczonych w ustawie Prawo farmaceutyczne, określonych w różny sposób na poszczególnych etapach jej nowelizacji. Przed nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 9 kwietnia 2015 roku, która wprowadziła m.in. zmiany w zakresie przepisów karnych, w postępowaniach dotyczących „odwróconego łańcucha dystrybucji” stosowano najczęściej kwalifikację z art. 127 pkt 1 u.p.f. Jednakże, zastosowanie tego przepisu nastręczało wiele trudności interpretacyjnych związanych, w szczególności, z określeniem jego zakresu normowania. Pojawiały się w tym zakresie rozbieżne interpretacje prawne, co miało wpływ na niejednolitość decyzji procesowych podejmowanych przez prokuratorów i sądy w toku prowadzonych w tym przedmiocie postępowań karnych.

REKLAMA

Nowelizacją z 9 kwietnia 2015 roku ustawodawca wprowadził nowy przepis art. 126b w brzmieniu, który wyjaśniał powyższe wątpliwości, a jednocześnie przeobraził przestępstwo z art. 127 ustawy w delikt administracyjny. Ten zabieg legislacyjny spowodował sytuację, w której z przyczyn niezależnych od Prokuratury, niemożliwe jest obecnie pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób, które naruszyły zakaz określony w art. 86a ustawy u.p.f. przed dniem 15 lipca 2015 roku. Nadto, kazuistyczna forma przepisu art. 126b u.p.f. powoduje, że odpowiedzialności, na tej podstawie, może podlegać wyłącznie właściciel apteki. Taka sytuacja spowodowała, że niemożliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób, które stosują „odwrócony łańcuch dystrybucji” w ramach innych podmiotów np. Zakładów Opieki Zdrowotnej.

– Drugim, bardzo poważnym problemem w skutecznym ściganiu zjawiska jakim jest „odwrócony łańcuch dystrybucji leków”, są trudności w pociągnięciu do odpowiedzialności karnej osób organizujących skup leków z rynku detalicznego,a wywodzących się z hurtowni farmaceutycznych – zauważa Święczkowski. – Jak wynika z analizy danych pochodzących z prowadzonych do tej pory postępowań, to hurtownie farmaceutyczne pozostają głównym organizatorem tego procederu, czerpiącym z niego największe zyski. Tymczasem kryminalizacja, wynikająca z konstrukcji przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, skupia się na zachowaniu właścicieli aptek, pomijając zupełnie udział osób prowadzących obrót hurtowy.

Prokuratura Krajowa w 6 września 2016 roku przesłała podległym prokuraturom zalecenia, w których położono nacisk na to, by w trakcie prowadzenia tego typu postępowań, każdorazowo poddawano ocenie prawnokarnej zachowania osób reprezentujących nabywcę leków, w kontekście wypełnienia znamion przestępstwa stanowiącego formy zjawiskowe art. 126b u.p.f., w szczególności podżegania lub pomocnictwa do tego przestępstwa, zgodnie z treścią art. 18 § 2 lub § 3 k.k., albo też sprawstwa kierowniczego określonego w art. 18 § 1 k.k. Nie mniej jednak, nie ulega wątpliwości, że takie rozwiązanie nie jest wystarczające do skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku.

– W związku ze stwierdzeniem powyższych problemów, w dniu 6 września 2016 roku Prokuratura Krajowa wystąpiła również z wnioskiem do Ministerstwa Sprawiedliwości, o podjęcie prac legislacyjnych, które umożliwiłyby skuteczne przeciwdziałanie zjawisku „odwróconego łańcucha dystrybucji”, przy uwzględnieniu wszystkich podmiotów biorących w nim udział, przede wszystkim ich organizatorów – pisze prokurator krajowy. – We wniosku tym Prokuratura Krajowa postulowała również zaostrzenie kar grożących za popełnienie tego rodzaju czynów, albowiem w kontekście osiąganych z tego procederu zysków, ewentualnych zagrożeń dla pacjentów, związanych z ograniczeniami występowania poszczególnych leków na rynku detalicznym, a także skali zjawiska, można mówić o poważnym zagrożeniu dla interesu społecznego, a także indywidualnych osób, co, jak się wydaje, nie ma wystarczającego odzwierciedlenia w obecnym zagrożeniu karnym.

Obecnie, w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem zmian do ustawy Prawo farmaceutyczne, które uwzględniają powyższe postulaty i zmierzają do efektywnego ścigania sprawców czynów godzących w prawidłowy obrót lekami.

REKLAMA

Źródło: sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Szkolenia farmaceutów bez zmian. Punkty „twarde” również przez internet? Szkolenia farmaceutów bez zmian. Punkty „twarde” również przez internet?

Naczelna Izba Aptekarska wydała komunikat, w którym dementuje ostatnie doniesienia dotyczące zmian w...

GUMed: Młoda Farmacja już po „MF Day” GUMed: Młoda Farmacja już po „MF Day”

11 marca odbyła się na Wydziale Farmaceutycznym z OML GUMed tegoroczna edycja “MF Day”....

NFZ: w sprawie wyceny leków recepturowych NFZ: w sprawie wyceny leków recepturowych

Komisja ds. Aptek Ogólnodostępnych łódzkiej OIA zadała pytania skierowane do Wydziału Gospodarki Lek...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz