Magazyn mgr.farm

Puste hurtownie i faktury na tysiące opakowań leków

6 września 2017 05:50

Inspektorzy podczas kontroli doraźnych bardzo często natrafiają na zamknięte hurtownie farmaceutyczne, sprawiające wrażenie opuszczonych posesji, o których okoliczni mieszkańcy nic nie słyszeli, bądź twierdzili, że ludzie pokazują się na ich terenie sporadycznie, zazwyczaj w celu odebrania poczty. Stany magazynowe w takich hurtowniach sięgają kilku opakowań, natomiast pozyskane faktury opiewają na kilkaset, a nawet kilka tysięcy opakowań produktów leczniczych…

Pusta hala hurtowni farmaceutycznej.

Z informacji przekazanych przez GIF wynika, że wyrafinowanie i pomysłowość podmiotów prowadzących hurtownie farmaceutyczne, a także coraz lepsza organizacja i wzajemna współpraca pomiędzy nimi sprawia, że obowiązujące regulacje prawne nie nadążają za nowym sposobem obchodzenia prawa. Głównym problemem, który ujawnia się ramach przeprowadzanych inspekcji, jest pozorność działań przedsiębiorców i jedynie „papierowy” (wirtualny) obrót produktami leczniczymi. Na pozorność prowadzonej dystrybucji wskazują puste hurtownie.

– Inspektorzy podczas kontroli doraźnych bardzo często natrafiają bowiem na zamknięte hurtownie, sprawiające wrażenie opuszczonych posesji, o których okoliczni mieszkańcy nic nie słyszeli, bądź twierdzili, że ludzie pokazują się na ich terenie sporadycznie, zazwyczaj w celu odebrania poczty – twierdzi wiceminister zdrowia, Marcin Czech – Kontrolowane podmioty prowadzą obrót produktami leczniczymi bardzo często poza hurtownią, gromadząc jedynie faktury zakupu i sprzedaży w biurach księgowych. Również podczas kontroli planowych inspektorzy GIF stwierdzają puste lub prawie puste hurtownie, do których na potrzeby inspekcji przywozi się kilka kartonów leków. Stany magazynowe w takich hurtowniach sięgają kilku opakowań, natomiast pozyskane faktury opiewają na kilkaset, a nawet kilka tysięcy opakowań produktów leczniczych. Jednocześnie, ocena kubatury i wyposażenia tych hurtowni wyraźnie wskazuje, że nie są one w stanie pomieścić takich ilości leków.

Marcin Czech szczegółowo opisał metody działania przestępców wywożących nielegalnie leki z Polski, odpowiadając na interpelację posła Tomasza Kostusia (czytaj więcej: Poseł pyta o mafię lekową).

– Ilości zastane podczas inspekcji w żaden sposób nie odzwierciedlają wielkości i skali obrotu jaki prowadzą kontrolowane hurtownie – tłumaczy podsekretarz stanu w resorcie zdrowia. – Należy przy tym zaznaczyć, że Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna nie dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi obrotu, gdyż są one ukrywane przez przedsiębiorców. Faktury, które są w posiadaniu GIF, pochodzą z inspekcji doraźnych, podczas których udaje się „złapać kilka dokumentów” lub też z informacji pozyskanych od innych organów np. z Urzędu Kontroli Skarbowej, czy też od Policji.

Powszechnym zjawiskiem jest również fakt, że wiele z podmiotów prowadzących hurtownie farmaceutyczne posiada kilka systemów komputerowych, w tym jeden, bardzo ograniczony i zawierający jedynie „prawidłowe i legalne transakcje” udostępniany jest na potrzeby przeprowadzanych inspekcji. O pozorności tych działań może świadczyć zawartość niektórych dokumentów. Jest to szczególnie widoczne podczas procederu, jaki w ostatnim czasie funkcjonuje, tzn. podczas pozyskiwania „deficytowych produktów leczniczych” przez fikcyjne podmioty wykonujące działalność leczniczą (np. przychodnie), które mają jednocześnie zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Poprzez takie przychodnie leki, na podstawie zapotrzebowania, zakupywane są w aptekach, a następnie przesuwane przez podmiot prowadzący przychodnię do – prowadzonej przez ten sam podmiot – hurtowni farmaceutycznej jedynie papierowo, za pomocą dokumentu wewnętrznego (tzw. przesunięcia międzymagazynowego – MM). Następnie zaś, ten sam podmiot, występujący już jako przedsiębiorca prowadzący hurtownię, dokonuje zbycia produktów leczniczych poza granice Polski. Świadczy to o tym, że jest to w pełni zaplanowane i świadome działanie, mające jedynie na celu osiągnięcie zysku ze sprzedaży poza granice kraju, bowiem przychodnia wykazująca karty zaledwie kilku pacjentów nie jest w stanie wykorzystać kilkuset opakowań jednego leku miesięczne.

– Obecnie trwają prace legislacyjne dotyczące wprowadzenia zakazu łączenia działalności w zakresie hurtowego obrotu produktami leczniczymi z wykonywaniem działalności leczniczej – zapewnił Czech. – Projektowana regulacja będzie zapobiegać negatywnemu zjawisku prowadzeniu przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie której może on nabywać produkty lecznicze. Projektowane rozwiązania przewidują, że GIF będzie obowiązany odmówić udzielenia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej podmiotowi, który wykonuje działalność leczniczą albo wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jednocześnie projektowane przepisy przewidują, że przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz jednocześnie wykonują działalność leczniczą, będą obowiązani w określonym terminie dostosować swoją działalność do postanowień zawartych w procedowanej nowelizacji.

Ponadto, resort zdrowia proceduje nowelizację art. 125 ustawy – Prawo farmaceutyczne, która pozwoli skuteczniej przeciwdziałać procederowi wywozu leków zagranicę (którego elementem jest niejednokrotnie prowadzenie obrotu produktami leczniczymi bez stosownych uprawnień). Zaproponowana nowela będzie miała na celu poszerzenie katalogu podlegających ściganiu czynności wymienionych art. 125 ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne o czynność polegającą na wykonywaniu bez wymaganego zezwolenia obrotu produktami leczniczymi.

– Wydaje się, że powyższa zmiana może się przyczynić do sprawniejszego i wpisującego się w szeroko pojęty interes publiczny ścigania czynów, których następczą konsekwencją jest m.in. wywóz produktów leczniczych z terytorium Polski (a tym samym ograniczona ich dostępność dla rodzimych pacjentów). Przedmiotowa zmiana będzie również zawierać w sobie istotny walor prewencyjny – twierdzi przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.

Wskazuje on też, że na etapie rozpatrywania przez Komitet Stały Rady Ministrów znajduje się projekt ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (opracowywany we współpracy z Ministerstwem Finansów), który przewiduje m. in. włączenie GIF do systemu monitorowania przewozu towarów (w tym produktów leczniczych) na terytorium RP oraz ich wywozu poza granice kraju. Na podstawie projektowanych przepisów, przedsiębiorcy zajmujący się przewozem towarów będą zobowiązani m. in. zgłaszać do rejestru każdorazowy zamiar wywozu poza terytorium RP lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium RP produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, zagrożone brakiem dostępności na terytorium RP, określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, wydawanym na podstawie art. 78a ust. 14 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

– Przedmiotowy rejestr jest środkiem technicznym, służącym monitorowaniu drogowego przewozu towarów, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju podmiot wysyłający będzie obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru, przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi. Te kwestie, jak i sam towar będą następnie przedmiotem kontroli na granicy. Planowane rozwiązania spowodują urealnienie nadzoru inspekcji farmaceutycznej nad przewożonymi towarami i będą w głównej mierze skoncentrowane na walce z patologiami, polegającymi na bezprawnym wywozie leków poza granice Polski – pisze Marcin Czech.

Podsekretarz stanu zapewnia też, że Minister Zdrowia na bieżąco monitoruje sprawę wywozu leków zagranicę, jak również kwestię zaburzeń w legalnym łańcuchu dystrybucji leków implikowanych przez podmioty wykonujące działalności leczniczą, poprzez dokonywanie niezgodnych z prawem aktywności dotyczących leków. W oparciu o wyżej wskazaną aktywność resort zdrowia dokonuje oceny efektywności wprowadzonych rozwiązań prawnych przeciwdziałających omawianemu zjawisku.

Źródło: sejm.gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Kucharewicz: sytuacja jest patologiczna Kucharewicz: sytuacja jest patologiczna

- Sytuacja jest patologiczna, chora. Pacjenci nie mają dostępu do leków, a indywidualne aptekarstwo ...

Nowa książka od piszącego farmaceuty Nowa książka od piszącego farmaceuty

Dziś swoją premierę ma powieść "Efektor" autorstwa Thomasa Arnolda. Pod tym pseudonimem kryje się Ar...

Piotr Brukiewicz Prezesem Śląskiej Izby Aptekarskiej Piotr Brukiewicz Prezesem Śląskiej Izby Aptekarskiej

Piotr Brukiewicz został ponownie Prezesem Śląskiej Izby Aptekarskiej....

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz