REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Rada Powiatu znów przegrywa w sądzie z aptekarzem…

26 listopada 2018 10:21

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność części uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego, dotyczącej ustalania dyżurów apteki. W uchwale brakowało uzasadnienia mimo, że samorząd aptekarski wyraził negatywną opinię co do jej projektu…

WIF chciał wymóc na pracowniku zmianę zeznań w postępowaniu przygotowawczym, toczącym się przeciwko jego znajomej (fot. Shutterstock)

30 października 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu skargi przedsiębiorcy na uchwałę Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2018 r. w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu chodzieskiego, stwierdził nieważność § 2 zaskarżonej uchwały w części dotyczącej załącznika nr 2 do uchwały w zakresie w jakim ustala dyżury Apteki, należącej do tegoż przedsiębiorcy.

Spółka składa skargę na uchwałę Rady Powiatu

Skarżąca spółka domagała się stwierdzenia nieważności uchwały, zarzucając jej naruszenia polegające na nieuwzględnieniu przesłanki dostosowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych do potrzeb ludności oraz brak uzasadnienia uchwały i przez to pozbawienie możliwości oceny przyczyn leżących u jej podstaw.

REKLAMA

Pełnomocnik spółki wskazywał, że uchwała jest pozbawiona uzasadnienia w jakiejkolwiek jej części, w tym zupełnie nie odnosi się do negatywnej opinii Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu wyrażonej w formie uchwały prezydium z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Dalej napisał, że w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, w sytuacjach nagłych – a za takie należy uznać te, które mają miejsce nocą, w dni wolne od pracy czy święta, a które wymagają natychmiastowej reakcji, bez możliwości „przeczekania” do normalnych dni pracy aptek ogólnodostępnych – nie idzie się do apteki, ale wzywa raczej pogotowie ratunkowe lub udaje się na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Po drugie zaś, „szczególna rola apteki”, która miałaby właśnie być spełniona w przedstawionych sytuacjach, nie może być podstawą do nadmiernego obciążania obowiązkiem pracy we wskazanych porach i nie może mieć charakteru dowolnego czy wręcz arbitralnego. Nie sposób tego ocenić, skoro uchwała nie została uzasadniona.

REKLAMA

Starosta odpiera zarzuty

W odpowiedzi na skargę Starosta Chodzieski wniósł o oddalenie skargi. Napisał, że Rada Powiatu uchwałą z 13 grudnia 2017 r. uchwaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu chodzieskiego oraz harmonogram tygodniowych dyżurów aptek ogólnodostępnych z terenu miasta Chodzież, ale Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z 19 stycznia 2018 r. stwierdził nieważność uchwały w całości. Wojewoda uzasadnił, że zakwestionowana uchwała nie wypełniała delegacji ustawowej, skoro apteki w porze nocnej miałyby pełnić wyłącznie dyżur telefoniczny.

Dalej opisał proces opiniowania nowego projektu uchwały przez właścicieli aptek, wójtów i burmistrzów z terenu powiatu oraz samorząd aptekarski. Zaznaczył, że z projektem uchwały wraz z projektem uzasadnienia można było zapoznać się też na stronach internetowych BIP starostwa, w zakładce „konsultacje aktów prawa miejscowego” w terminie od 19 do 23 lutego 2018 r. Na skutek aktualizacji projekt uchwały wraz z uzasadnieniem ponownie był opiniowany i ponownie można się było z nim zapoznać w ww. zakładce „konsultacje aktów prawa miejscowego”, w terminie od 26 do 30 marca 2018 r. Starosta w związku z tym ocenił jako chybiony zarzut skargi, że uchwała nie zawiera uzasadnienia, co nie daje możliwości jakiejkolwiek polemiki z podjętymi w niej postanowieniami.

Zdaniem Starosty projekt uchwały zawierał uzasadnienie, które ujawniało motywy podjęcia uchwały, a ponadto wyrażane przez poszczególne apteki stanowiska stanowią wyraz podejmowanej polemiki.

Dalej podkreślił, że istotny jest interes ludności a nie interes osób prowadzących apteki, zważywszy na specyfikę świadczonych usług. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w drodze uchwały rady powiatu niewątpliwie stanowi ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej, ale prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będącej placówką ochrony zdrowia publicznego, z istoty rzeczy związane jest z pewnymi ograniczeniami. Wspomniane ograniczenia, dotyczące określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, ustanowione zostały w drodze ustawy i były konieczne dla ochrony zdrowia publicznego.

Sąd przyznaje rację skarżącemu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie. WSA stwierdził, że zasadny jest zarzut strony skarżącej, iż zaskarżona uchwała jest pozbawiona uzasadnienia. Wprawdzie uzasadnienie posiada projekt uchwały, ale jest to tylko opis dotychczasowych wydarzeń związanych z wydaniem uchwały ustalającej rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tzn. w uzasadnieniu projektu uchwały została wymieniona uchwała Rady Powiatu z 13 grudnia 2017 r., opisano rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 18 stycznia 2018 r. oraz zawarto informację, że zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w tym samym przedmiocie. W szczególności uzasadnienie projektu uchwały jest pozbawione argumentów merytorycznych.

REKLAMA

Brak merytorycznego uzasadnienia wyklucza możliwość jakiejkolwiek polemiki z postanowieniami uchwały.

Sąd zaznaczył, że skoro samorząd aptekarski wyraził opinię negatywną co do projektu uchwały, to tym bardziej Rada powinna ustosunkować się do tej opinii i wyjaśnić, dlaczego nie uwzględnia uwag organu samorządu aptekarskiego.

– Brak należytego uzasadnienia pozbawia Sąd możliwości oceny przyczyn leżących u podstaw zaskarżonej uchwały, szczególnie kwestii, dlaczego nie została w niej uwzględniona opinia organu samorządu zarządu aptekarskiego. Wprawdzie opinia powyższa nie ma charakteru wiążącego, niemniej jednak, skoro ustawodawca zobowiązał organ do zasięgnięcia takiej opinii, musi ona być przedmiotem oceny organu uchwałodawczego – podobnie jak opinia wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Jeżeli wskazane opinie w niniejszej sprawie są sprzeczne, organ powinien przede wszystkim wyjaśnić w uzasadnieniu uchwały, z jakich powodów uwzględnił jedne opinie, a nie uwzględnił innych. Konieczne zatem jest wskazanie w uzasadnieniu uchwały przesłanek, jakimi kierowała się Rada przy jej podejmowaniu – argumentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Z art. 94 P.f. wynika, że uchwała podjęta na podstawie tego przepisu powinna uwzględniać uzasadnione potrzeby ludności. Zdaniem Sądu ocena, czy w przedmiotowej sprawie kryterium to zostało uwzględnione nie jest – z uwagi na braki uzasadnienia uchwały – możliwa. Organ bowiem nie uzasadnił swojej uchwały (jak i nie uzasadnił merytorycznie projektu uchwały) i nie wykazał w precyzyjny sposób, że wypełnił przesłankę z powołanego art. 94 P.f., a jednocześnie, że obciążenie apteki strony skarżącej w sposób wskazany w uchwale jest uzasadnione wyżej wymienioną przesłanką.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zaskarżona uchwała, w zakresie objętym skargą, została podjęta z naruszeniem norm prawa materialnego, gdyż nie pozwala na ocenę, czy uwzględniono przesłanki z art. 94 P.f., a także czy nie pozostaje w sprzeczności z art. 2 Konstytucji, wprowadzając zbędne obciążenia w stosunku do strony skarżącej jako właściciela apteki ogólnodostępnej.

Sygn. akt III SA/Po 496/18

Źródło: ŁW/Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Marketing w farmacji Marketing w farmacji

Alarmujące wyniki konsumpcji leków pokazują jak duży wpływ na rynek finansowy ma branża farmaceutycz...

Uwaga na sfałszowane prezerwatywy Durex Extra Safe Uwaga na sfałszowane prezerwatywy Durex Extra Safe

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych otrzymał...

Komunikat w sprawie ZSMOPL Komunikat w sprawie ZSMOPL

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produkta...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz