Rada Powiatu znów przegrywa w sądzie z aptekarzem…

26 listopada 2018 10:21

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność części uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego, dotyczącej ustalania dyżurów apteki. W uchwale brakowało uzasadnienia mimo, że samorząd aptekarski wyraził negatywną opinię co do jej projektu…

30 października 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu skargi przedsiębiorcy na uchwałę Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2018 r. w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu chodzieskiego, stwierdził nieważność § 2 zaskarżonej uchwały w części dotyczącej załącznika nr 2 do uchwały w zakresie w jakim ustala dyżury Apteki, należącej do tegoż przedsiębiorcy.

Spółka składa skargę na uchwałę Rady Powiatu

Skarżąca spółka domagała się stwierdzenia nieważności uchwały, zarzucając jej naruszenia polegające na nieuwzględnieniu przesłanki dostosowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych do potrzeb ludności oraz brak uzasadnienia uchwały i przez to pozbawienie możliwości oceny przyczyn leżących u jej podstaw.

Pełnomocnik spółki wskazywał, że uchwała jest pozbawiona uzasadnienia w jakiejkolwiek jej części, w tym zupełnie nie odnosi się do negatywnej opinii Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu wyrażonej w formie uchwały prezydium z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Dalej napisał, że w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, w sytuacjach nagłych – a za takie należy uznać te, które mają miejsce nocą, w dni wolne od pracy czy święta, a które wymagają natychmiastowej reakcji, bez możliwości „przeczekania” do normalnych dni pracy aptek ogólnodostępnych – nie idzie się do apteki, ale wzywa raczej pogotowie ratunkowe lub udaje się na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Po drugie zaś, „szczególna rola apteki”, która miałaby właśnie być spełniona w przedstawionych sytuacjach, nie może być podstawą do nadmiernego obciążania obowiązkiem pracy we wskazanych porach i nie może mieć charakteru dowolnego czy wręcz arbitralnego. Nie sposób tego ocenić, skoro uchwała nie została uzasadniona.

Starosta odpiera zarzuty

W odpowiedzi na skargę Starosta Chodzieski wniósł o oddalenie skargi. Napisał, że Rada Powiatu uchwałą z 13 grudnia 2017 r. uchwaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu chodzieskiego oraz harmonogram tygodniowych dyżurów aptek ogólnodostępnych z terenu miasta Chodzież, ale Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z 19 stycznia 2018 r. stwierdził nieważność uchwały w całości. Wojewoda uzasadnił, że zakwestionowana uchwała nie wypełniała delegacji ustawowej, skoro apteki w porze nocnej miałyby pełnić wyłącznie dyżur telefoniczny.

Dalej opisał proces opiniowania nowego projektu uchwały przez właścicieli aptek, wójtów i burmistrzów z terenu powiatu oraz samorząd aptekarski. Zaznaczył, że z projektem uchwały wraz z projektem uzasadnienia można było zapoznać się też na stronach internetowych BIP starostwa, w zakładce „konsultacje aktów prawa miejscowego” w terminie od 19 do 23 lutego 2018 r. Na skutek aktualizacji projekt uchwały wraz z uzasadnieniem ponownie był opiniowany i ponownie można się było z nim zapoznać w ww. zakładce „konsultacje aktów prawa miejscowego”, w terminie od 26 do 30 marca 2018 r. Starosta w związku z tym ocenił jako chybiony zarzut skargi, że uchwała nie zawiera uzasadnienia, co nie daje możliwości jakiejkolwiek polemiki z podjętymi w niej postanowieniami.

Zdaniem Starosty projekt uchwały zawierał uzasadnienie, które ujawniało motywy podjęcia uchwały, a ponadto wyrażane przez poszczególne apteki stanowiska stanowią wyraz podejmowanej polemiki.

Dalej podkreślił, że istotny jest interes ludności a nie interes osób prowadzących apteki, zważywszy na specyfikę świadczonych usług. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w drodze uchwały rady powiatu niewątpliwie stanowi ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej, ale prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będącej placówką ochrony zdrowia publicznego, z istoty rzeczy związane jest z pewnymi ograniczeniami. Wspomniane ograniczenia, dotyczące określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, ustanowione zostały w drodze ustawy i były konieczne dla ochrony zdrowia publicznego.

Sąd przyznaje rację skarżącemu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie. WSA stwierdził, że zasadny jest zarzut strony skarżącej, iż zaskarżona uchwała jest pozbawiona uzasadnienia. Wprawdzie uzasadnienie posiada projekt uchwały, ale jest to tylko opis dotychczasowych wydarzeń związanych z wydaniem uchwały ustalającej rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tzn. w uzasadnieniu projektu uchwały została wymieniona uchwała Rady Powiatu z 13 grudnia 2017 r., opisano rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 18 stycznia 2018 r. oraz zawarto informację, że zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w tym samym przedmiocie. W szczególności uzasadnienie projektu uchwały jest pozbawione argumentów merytorycznych.

Brak merytorycznego uzasadnienia wyklucza możliwość jakiejkolwiek polemiki z postanowieniami uchwały.

Sąd zaznaczył, że skoro samorząd aptekarski wyraził opinię negatywną co do projektu uchwały, to tym bardziej Rada powinna ustosunkować się do tej opinii i wyjaśnić, dlaczego nie uwzględnia uwag organu samorządu aptekarskiego.

– Brak należytego uzasadnienia pozbawia Sąd możliwości oceny przyczyn leżących u podstaw zaskarżonej uchwały, szczególnie kwestii, dlaczego nie została w niej uwzględniona opinia organu samorządu zarządu aptekarskiego. Wprawdzie opinia powyższa nie ma charakteru wiążącego, niemniej jednak, skoro ustawodawca zobowiązał organ do zasięgnięcia takiej opinii, musi ona być przedmiotem oceny organu uchwałodawczego – podobnie jak opinia wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Jeżeli wskazane opinie w niniejszej sprawie są sprzeczne, organ powinien przede wszystkim wyjaśnić w uzasadnieniu uchwały, z jakich powodów uwzględnił jedne opinie, a nie uwzględnił innych. Konieczne zatem jest wskazanie w uzasadnieniu uchwały przesłanek, jakimi kierowała się Rada przy jej podejmowaniu – argumentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Z art. 94 P.f. wynika, że uchwała podjęta na podstawie tego przepisu powinna uwzględniać uzasadnione potrzeby ludności. Zdaniem Sądu ocena, czy w przedmiotowej sprawie kryterium to zostało uwzględnione nie jest – z uwagi na braki uzasadnienia uchwały – możliwa. Organ bowiem nie uzasadnił swojej uchwały (jak i nie uzasadnił merytorycznie projektu uchwały) i nie wykazał w precyzyjny sposób, że wypełnił przesłankę z powołanego art. 94 P.f., a jednocześnie, że obciążenie apteki strony skarżącej w sposób wskazany w uchwale jest uzasadnione wyżej wymienioną przesłanką.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zaskarżona uchwała, w zakresie objętym skargą, została podjęta z naruszeniem norm prawa materialnego, gdyż nie pozwala na ocenę, czy uwzględniono przesłanki z art. 94 P.f., a także czy nie pozostaje w sprzeczności z art. 2 Konstytucji, wprowadzając zbędne obciążenia w stosunku do strony skarżącej jako właściciela apteki ogólnodostępnej.

Sygn. akt III SA/Po 496/18

Źródło: ŁW/Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Wszystkie szczepionki w aptekach z cenami urzędowymi Wszystkie szczepionki w aptekach z cenami urzędowymi

W nowelizacji ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, nad którą trwają już prac...

Sieci apteczne nie mogą się łączyć Sieci apteczne nie mogą się łączyć

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego, przeprowadzona pod hasłem „apteka dla aptekarza”, zmieniła przep...

Wycofanie Tobrosoptu-DEX Wycofanie Tobrosoptu-DEX

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu w całym kraju jednej serii kropli...