REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Rękojmia musi istnieć przez cały czas działania apteki

7 września 2018 07:50

Sąd administracyjny stwierdził, że utrata rękojmi należytego prowadzenia apteki stanowi samodzielną i obligatoryjną podstawę prawną do cofnięcia zezwolenia na jej prowadzenie, niezależnie od regulacji zawartych w art. 103 ustawy. Sprawa dotyczyła prowadzenia przez aptekę hurtowego obrotu lekami.

Sąd przypomniał, że przedsiębiorca, który ubiega się o zezwolenie na prowadzenie apteki musi dawać rękojmię jej należytego prowadzenia (fot. Shutterstock)

Serwis Prawo.pl opisuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczący sprawy apteki, która prowadziła sprzedaż leków do hurtowni farmaceutycznej. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wskazując na naruszenie przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, po uzyskaniu opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej, cofnął spółce zezwolenie na prowadzenie apteki. Jego decyzję utrzymał w mocy Główny Inspektor Farmaceutyczny. Potwierdził, że firma dokonywała niedozwolonej z prawem sprzedaży produktów leczniczych do podmiotu nieuprawnionego – hurtowni farmaceutycznej.

Sprawa trafiła do sądu administracyjnego, który podzielił opinię inspekcji. Zauważył też, że oprócz zarzutu sprzedaży lekarstw hurtowni farmaceutycznej, spółka nie wprowadzała części sprzedawanych produktów leczniczych do systemu komputerowego.

REKLAMA

Sąd przypomniał, że przedsiębiorca, który ubiega się o zezwolenie na prowadzenie apteki musi dawać rękojmię jej należytego prowadzenia. Musi też sobie zdawać sprawę, że w ramach zezwolenia może prowadzić jedynie obrót detaliczny, nie może natomiast sprzedawać lekarstw hurtowo. Skoro jednak takie zdarzenia miały miejsce, to oznacza to, że zatrudniony przez spółkę kierownik apteki nie przestrzegał prawa w zakresie sprzedaży produktów farmaceutycznych.

REKLAMA

Nierzetelność kierownika apteki wpływa na ocenę wywiązywania się przedsiębiorcy, któremu udzielono zezwolenia, z ustawowych obowiązków, jakie musi świadczyć apteka (art. 86 ust. 2 ustawy).

– Utrata rękojmi należytego prowadzenia apteki stanowi przy tym samodzielną i obligatoryjną podstawę prawną cofnięcia zezwolenia na jej prowadzenie, niezależnie od regulacji zawartych w art. 103 ustawy – cytuje wyrok sądu serwis Prawo.pl.

Spółka składając skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie podważała zasadniczej dla decyzji organów nadzoru farmaceutycznego okoliczności (sprzedaży leków do hurtowni farmaceutycznej oraz nieprawidłowości w dokumentowaniu ich sprzedaży). Zwróciła jednak uwagę, że sąd I instancji nie wskazał w uzasadnieniu ilości produktów leczniczych, które zostały nielegalnie sprzedane, ani też okresu w którym błędnie fakturowała sprzedaż.

Zdaniem NSA nie mogło to jednak wpłynąć na zmianę rozstrzygnięcia. Skarżąca jednoznacznie naruszyła adresowane do niej – jako przedsiębiorcy – wzorce należytego działania podmiotu prowadzącego aptekę ogólnodostępną.

Sygn. akt II GSK 1496/16

REKLAMA

Źródło: Prawo.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

NIK: Farmaceuci w szpitalach niewłaściwie postępowali z lekami wycofanymi z obrotu NIK: Farmaceuci w szpitalach niewłaściwie postępowali z lekami wycofanymi z obrotu

"Rzeczpospolita" dotarła do raportu NIK z kontroli funkcjonowania aptek szpitalnych i działów farmac...

Farmaceuci zasypali Ministerstwo Zdrowia setkami uwag do projektu rozporządzenia w sprawie recept Farmaceuci zasypali Ministerstwo Zdrowia setkami uwag do projektu rozporządzenia w sprawie recept

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do Ministerst...

Zmiana osobowa w spółce ma wpływ na zezwolenie na prowadzenie apteki? Zmiana osobowa w spółce ma wpływ na zezwolenie na prowadzenie apteki?

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej wyjaśnia wątpliwości farmaceutów, dotyczące wpływu zmiany ws...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz