Magazyn mgr.farm

Rozporządzenie o raportowaniu danych o leku recepturowych na razie bez zmian, ale…

1 marca 2017 11:02

Od 1 marca miało obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Póki co jednak nie zostało ono jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw RP, co oznacza, że nie obowiązuje.

Mimo że rozporządzenie jeszcze nie obowiązuje, bezpieczne będzie przestrzeganie zawartych w nim zapisów.

O sytuacji informuje radca prawny Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej – Piotr Sędłak.

– Zgodnie z doniesieniami medialnymi od dn. 1 marca 2017r. planowane było wejście w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie z dn. 23 grudnia 2011r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Dz. U. 2014, poz. 122. Tym niemniej, w Dzienniku Ustaw RP do dnia 28 lutego 2017r. w/w rozporządzenie zmieniające nie zostało opublikowane – czytamy na stronie internetowej DIA.

Mecenas Sędłak zwraca uwagę, że warunkiem wejścia w życie rozporządzenia, jak również – jakiegokolwiek innego aktu normatywnego – jest jego ogłoszenie, dlatego należy przyjąć, że stan prawny w zakresie regulowanym rozporządzeniem nie uległ zmianie. Izba zwraca jednak uwagę na fakt, że wydanie i opublikowanie w/w rozporządzenia w Dzienniku Ustaw w przyszłości spowoduje, że stanie się ono prawem obowiązującym od dnia wskazanego w jego treści, co jest równoznaczne z obowiązkiem jego przestrzegania.

Innymi słowo, mimo że rozporządzenie jeszcze nie obowiązuje, bezpieczne będzie przestrzeganie zawartych w nim zapisów.

Przypomnijmy, że rozporządzenie wprowadza szereg zmian w komunikacie elektronicznym przesyłanym co dwa tygodnie do NFZ. Pierwszą i najistotniejszą jest obowiązek przekazywania informacji o lekach recepturowych wraz ze składnikami receptury w określonych ustandaryzowanych jednostkach miary. Projekt rozporządzenia definiuje zamknięty słownik jednostek miary (Załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia, atrybut skladnik@jm) w postaci:

– sztuka [szt],
– gram [g],
– mililitr [ml] dla składników w postaci leku gotowego i surowca farmaceutycznego
– opakowanie [op] dla opakowań bezpośrednich.

Nakłada to obowiązek sprawozdawania składu leku recepturowego tylko w takich jednostkach. W związku z tym podjęliśmy decyzję aby dążyć do ustandaryzowania aptecznych jednostek miary dla produktów oznaczonych jako opakowanie bezpośrednie, surowiec farmaceutyczny lub lek gotowy dla receptury.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie słownika kodów postaci leku recepturowego. W systemie po wyborze rodzaju leku recepturowego (jałowy/niejałowy) będzie konieczne wybranie z listy jednego z następujących kodów postaci:

1 – dla proszków dzielonych – do 20 sztuk,
2 – dla proszków niedzielonych (prostych i złożonych) do 80 gramów,
3 – dla czopków, globulek oraz pręcików – do 12 sztuk,
4 – dla roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do użytku wewnętrznego – do 250 gramów,
5 – dla płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów) – do 500 gramów
6 – dla maści, kremów, mazideł, past oraz żeli – do 100 gramów,
7 – dla kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego – do 40 gramów,
8 – dla mieszanek ziołowych – do 100 gramów
9 – dla pigułek – do 30 sztuk
10 – dla klein – do 500 gramów
11 – dla kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych – do 10 gramów

Projekt wprowadza także rozróżnienie czy recepta dotyczy pacjenta czy przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, oraz wprowadza możliwość przekazywania daty urodzenia dla pacjentów nieposiadających numeru PESEL.

Kolejnym elementem koniecznym do sprawozdawania jest identyfikator osoby realizującej receptę. W tym kontekście przewidziano sprawozdanie numeru PWZ lub numeru PESEL jeśli osoba nie posiada numeru PWZ lub technicznego identyfikatora nadawanego przez NFZ jeśli osoba nie posiada numeru PESEL. Te informacje już teraz można uzupełnić na karcie pracownika.

Źródło: NIA/DIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Radziwiłł najbardziej wpływową osobą w ochronie zdrowia Radziwiłł najbardziej wpływową osobą w ochronie zdrowia

  Podczas poniedziałkowej gali Listy STU najwyższe wyróżnienia odebrali minister Konstanty Radziwiłł –...

  Żaden farmaceuta nie chciałby stanąć przed sądem aptekarskim. Ale kiedy to się stanie… Żaden farmaceuta nie chciałby stanąć przed sądem aptekarskim. Ale kiedy to się stanie…

  Farmaceuci popełniają błędy w swojej pracy zawodowej. Często są one efektem przypadku i nieuwagi. Cz...

  NFZ o realizacji recept przez techników farmaceutycznych NFZ o realizacji recept przez techników farmaceutycznych

  Realizacja przez technika farmacji recepty na lek zawierający w składzie substancję bardzo silnie dz...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz