REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Skarga na porozumienie między inspekcją farmaceutyczną a samorządem aptekarskim

8 października 2018 09:35

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga na to porozumienie, które w lipcu 2018 r. podpisali p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt i Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska – Rutkowska. Dotyczyło ono zasad współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz ustanawiania i zmiany kierowników aptek.

WSA uznał, że zaskarżone porozumienie nie jest aktem lub czynnością podjętą w indywidualnej sprawie, jak również nie jest skierowane do określonego podmiotu (fot. Shutterstock)

Porozumienie podpisane w lipcu przez GIF i NIA, dotyczy sposobu wykonywania kompetencji organów Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie: wykonywania ustawowych obowiązków co do postępowań o udzielenie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, zasięgania opinii o posiadaniu przez osobę wskazaną jako kierownik apteki rękojmi należytego prowadzenia apteki. Porozumienie dotyczy także uprawnień i obowiązków okręgowych izb aptekarskich w zakresie: wydawania przez samorząd aptekarski opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, wydawania przez samorząd aptekarski opinii w sprawach ustanawiania lub zmiany kierowników aptek ogólnodostępnych. (czytaj więcej: Jest porozumienie między GIF i NIA).

Porozumienie GIF i NIA nielegalne?

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga na to porozumienie. Skarżący wskazywał, że wyżej wymienione uprawnienia i obowiązki odnoszą się do konkretnych spraw indywidualnych przedsiębiorców (oraz osób będących kierownikami aptek), będących przedmiotem postępowań prowadzonych przez organy Inspekcji Farmaceutycznej (tj. postępowań o udzielenie lub cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej), których wynikiem Izby Aptekarskie, jako organ samorządu zawodowego, są „żywotnie zainteresowane”.

REKLAMA

Zgodnie z § 4 porozumienia dokument ten ma być przekazywany wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym oraz prezesom okręgowych izb aptekarskich „w celu jego stosowania” w indywidualnych postępowaniach administracyjnych dotyczących udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

REKLAMA

Skarżący podniósł, że porozumienie ma bezpośredni wpływ na sytuację prawną dwóch kategorii podmiotów: przedsiębiorców będących stronami postępowań o udzielenie lub cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki oraz osób fizycznych będących kierownikami aptek.

Zdaniem skarżącego uwzględniając opisany przedmiot porozumienia i jego związek z uprawnieniami oraz obowiązkami organów administracji w zakresie m.in. udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (co odbywa się w ramach postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej) oraz organów samorządu zawodowego, istnieją podstawy do uznania porozumienia za akt z zakresu administracji publicznej dotyczący uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 – dalej: p.p.s.a.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 12 lutego 2018 r. sygn. akt VI SA/Wa 2097/17 – odrzucił skargę strony.

WSA uznał, że zaskarżone porozumienie nie jest aktem lub czynnością podjętą w indywidualnej sprawie, jak również nie jest skierowane do określonego podmiotu.

Sąd podkreślił, że porozumienie ma charakter ogólny, dotyczy postępowań administracyjnych, etapu gromadzenia dowodów w postaci wyrażania opinii przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych do okręgowych izb aptekarskich w sprawach o udzielenie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Jest ono w istocie rodzajem umowy, w której został określony model współdziałania stron w postępowaniach dotyczących wyrażania opinii w sprawie udzielania albo cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, która we wszczętych postępowaniach ma stanowić dowód w rozumieniu k.p.a.

Odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Skarżący wniósł skargę kasacyjną na powyższe postanowienie, domagając się jego uchylenia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednak, że skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględnienie, gdyż zawarte w niej zarzuty okazały się nieusprawiedliwione.+

REKLAMA

Oceniając charakter zaskarżonego w sprawie porozumienia Naczelny Sąd Administracyjny w pełni podziela stanowisko Sądu I instancji, który stwierdził, że zaskarżone porozumienie ma charakter ogólny, dotyczy postępowań administracyjnych, etapu gromadzenia dowodów w postaci wyrażania opinii przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych do okręgowych izb aptekarskich w sprawach o udzielenie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego Sąd I instancji zasadnie uznał, że spełniona została przesłanka uzasadniająca odrzucenie skargi, zatem zaskarżone postanowienie odpowiada prawu.

Sygn. akt II GSK 1533/18

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

5 przypadków śmierci po zastosowaniu leku 5 przypadków śmierci po zastosowaniu leku

Po otrzymaniu doniesienia o 5 zgonach pacjentów we Francji, Europejska Agencja Leków dokonała szczeg...

Lewiatan: planty dotyczące opieki profilaktycznej są nierealne Lewiatan: planty dotyczące opieki profilaktycznej są nierealne

Wprowadzenie dodatkowych badań bilansowych, rozbudowanie badań dotychczasowych i dołożenie jeszcze k...

URPL: ograniczenia w stosowaniu hydroksyzyny URPL: ograniczenia w stosowaniu hydroksyzyny

Nowe ograniczenia dotyczące produktów leczniczych zawierających hydroksyzynę, mają na celu zmniejsze...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz