REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Szpital nie zapłacił za leki. Sprawa trafiła do sądu

23 stycznia 2018 09:01

W grudniu zakończyła się batalia sądowa firmy dostarczającej erytropoetynę, z jednym ze szpitali wojewódzkich, o zapłacenie zaległych faktur wraz z odsetkami. Placówka od dawna znajduje się w złej kondycji finansowej, od kilku lat notorycznie nie płaci swoich zobowiązań i dawno utraciła płynność finansową…

Na posiedzenie pojednawcze nie stawił się żaden przedstawiciel szpitala, nie usprawiedliwiając swojej nieobecności i do zawarcia ugody nie doszło. (fot. Shutterstock)

1 lipca 2013r. między Szpitalem Wojewódzkim w C., a firmą dostarczającą leki, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa, której przedmiotem była dostawa czynnika stymulującego erytopezę – Erytropoetyna alfa, wymienionego w zestawieniu asortymentowo – ilościowym stanowiącym załącznik do umowy. Na jej podstawie firma zobowiązała się dostarczać towar sukcesywnie, w asortymencie i ilościach określonych w zamówieniach zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Z kolei zamawiający zobowiązał się zapłacić cenę za dostarczany mu towar w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Umowę zawarto na dwa lata.

Następnie 1 sierpnia 2013r. te same strony, również w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarły umowę, której przedmiotem była dostawa leków do apteki szpitalnej, wymienionych w zestawieniu asortymentowo – ilościowym, stanowiącym załącznik do umowy. Na jej podstawie wykonawca zobowiązał się dostarczać towar sukcesywnie, w asortymencie i ilościach określonych w zamówieniach zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Z kolei zamawiający zobowiązał się zapłacić cenę za dostarczany mu towar w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Umowę zawarto na okres jednego roku.

REKLAMA

W związku z brakiem zapłaty należności za część z faktur, firma wezwała Szpital do zapłaty kwoty 20 582,28 zł oraz kwoty 3.023,19 zł tytułem odsetek za opóźnienie. W związku z brakiem zapłaty należności spółka 9 marca 2016r. wystąpiła do Sądu Rejonowego w Ciechanowie z wnioskiem o zawezwanie pozwanego do próby ugodowej.

REKLAMA

Na posiedzenie pojednawcze nie stawił się żaden przedstawiciel szpitala, nie usprawiedliwiając swojej nieobecności i do zawarcia ugody nie doszło.

Sąd uznał, że roszczenie firmy dotyczące niezapłaconych faktur zasługuje na uwzględnienie w całości. W odniesieniu do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości wynikającej z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Sąd Rejonowy wskazał, że w niniejszej sprawie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, obowiązującej w dacie zawierania transakcji handlowych objętych żądaniem pozwu, tj. umowy z 1 lipca 2013r. na dostawę czynnika stymulującego erytopezę – Erytropoetyna alfa oraz umowy z 1 sierpnia 2013r. na dostawę leków do apteki szpitalnej (art. 55 ust. 1 ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw).

Jednocześnie Sąd Rejonowy nie uwzględnił wniosku pozwanego szpitala o rozłożenie świadczenia na raty. Stosownie do art. 320 kpc, w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia – wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia.

– Szpital Wojewódzki w C. wniósł o rozłożenie zadłużenia na raty, ale biorąc pod uwagę okoliczność, że pozwany do czasu wytoczenia powództwa ani później nie podjął żadnych rokowań z powodem, trudno uwierzyć w jego dobrą wolę, iż uiści zobowiązanie po rozłożeniu na raty. W ocenie Sądu pozwany nie wykazał, iż jego sytuacja jest tak szczególna, aby uzasadniała rozłożenie świadczenia na raty – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Sytuacja pozwanego od wielu lat jest podobna i mimo to, nie są podejmowane żadne stanowcze działania w celu jej zmiany. Funkcjonowanie zaś placówki kosztem jej kontrahentów mija się z celem.

– Szpital nie jest jedyną placówką tego typu w okolicy, ale jest jedyną, która w taki sposób traktuje swoich dostawców. Ogromna większość placówek medycznych w Polsce znajduje się w bardzo podobnej sytuacji w zakresie relacji z NFZ, ale jest w stanie spełniać swe zobowiązania. Podejmując zaś decyzję o rozłożeniu świadczenia na raty, Sąd musi brać pod uwagę także interes powoda, a nie tylko pozwanego – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

REKLAMA

Szpital złożył apelację, zaskarżając wyrok i zarzucając mu naruszenie art. 320 kpc poprzez niezastosowanie instytucji rozłożenia na raty zasądzonego świadczenia, mimo że zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek dotyczący sytuacji finansowej pozwanego w powiązaniu z rodzajem działalności.

Zdaniem szpitala wyrok naruszał też zapisy ustawy z 8 marca 2016r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych poprzez bezzasadne zasądzenie odsetek przewidzianych w w/w przepisie, podczas gdy od roszczenia głównego należały się co najwyżej odsetki ustawowe za opóźnienie (stosownie do postanowień umowy).

– Pozwany nie udowodnił daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która jest miarodajna dla ustalenia, że dla danego roszczenia w ogóle można stosować obecnie obowiązującą ustawę, a nadto od skapitalizowanych odsetek należały się co najwyżej odsetki ustawowe za opóźnienie, bowiem ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie przewiduje naliczania odsetek, podstawę do tego przewiduje jedynie Kodeks cywilny, wolno więc od zaległych odsetek naliczać odsetki, ale tylko przewidziane w Kodeksie cywilnym, w wysokości i na warunkach określonych w art. 482 § 1 kc – czytamy w uzasadnieniu apelacji.

Sąd apelacyjny uznał, że apelacja w nieznacznej części zasługuje na uwzględnienie. Uwadze Sądu Rejonowego umknęło, że w myśl art. 15 ust. 2 ustawy z 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013.403 ze zm.), w przypadku transakcji handlowych zawieranych w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Zatem cezurą stosowania ustawy nowej nie jest dzień zawarcia transakcji, ale dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ten sposób, jeżeli wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpiło przed 28 kwietnia 2013r., stosuje się przepisy ustawy z 12 czerwca 2003r. Natomiast w przypadku, gdy wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego miało miejsce po 28 kwietnia 2013 r., stosuje się przepisy ustawy z 8 marca 2013r.

– Sąd Rejonowy prawidłowo ustalił, że obydwie umowy łączące strony zostały zawarte w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych, brak jednak danych, kiedy nastąpiło wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprzedzające podpisanie każdej z umów. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywał na stronie powodowej. Nie ma żadnych podstaw, by domniemywać, że zarówno umowa z 1 lipca 2013r., jak i umowa z 1 sierpnia 2013r., stanowiły zwieńczenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po 28 kwietnia 2013r. W związku z tym powód ma prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, ale w wysokości wynikającej z ustawy z 12 czerwca 2003r – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Apelacji nie uwzględniono jednak w kwestii rozłożenia należności na raty. Sąd stwierdził, że faktem powszechnie znanym jest, że Szpital Wojewódzki w C. znajduje się w złej kondycji finansowej, od kilku lat notorycznie nie płaci swoich zobowiązań i dawno utracił płynność finansową.

– W tej sytuacji nie można oczekiwać, że wierzyciel zrezygnuje z możliwości uzyskania zaspokojenia długu w sposób jednorazowy, tracąc przy tym odsetki od daty wymagalności – czytamy w uzasadnieniu.

Źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

OIA Kraków: Bieg o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego OIA Kraków: Bieg o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

OIA w Krakowie zaprasza na Bieg o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego....

Radziewicz-Winnicki tłumaczy dlaczego brakuje leków Radziewicz-Winnicki tłumaczy dlaczego brakuje leków

Na antenie Radiowej Jedynki wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki tłumaczył, dlaczego w pols...

Lignocainum Jelfa wstrzymany w obrocie Lignocainum Jelfa wstrzymany w obrocie

25 maja Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wstrzymaniu w obrocie i stosowaniu leku Li...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz