REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Techniczka na stażu sama w aptece. Logowała się na kierownika by sprzedawać leki…

21 listopada 2017 06:50

Techniczka farmaceutyczna zatrudniła się na okres stażu w aptece sieciowej, w której pracował tylko jeden farmaceuta. Kiedy w aptece zostawała sama, sprzedawała leki receptowe na koncie kierownika apteki. Gdy w końcu złożyła wypowiedzenie, pracodawca kazał jej zwrócić ponad 7000 zł za poniesione koszty szkolenia…

Kierowniczka przebywała w aptece od 5 do 8 godzin dziennie. Techniczka wielokrotnie pracowała na zmianie sama - bez nadzoru farmaceuty. (fot. Shutterstock)

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew spółki posiadającej apteki, przeciwko techniczce farmaceutycznej, która zerwała umowę o pracę zawartą w celu odbycia obowiązkowej 24-miesięcznej praktyki. Właściciel apteki zażądał od byłej pracownicy zwrotu kwoty 7 693,55 zł, która miała stanowić koszt rzekomych szkoleń podnoszących jej kwalifikacje, jakie pokrywał pracodawca. W trakcie postępowania wyszły na jaw zaskakujące realia funkcjonowania placówki.

Młoda techniczka farmaceutyczna w poszukiwaniu apteki, w której mogłaby odbyć dwuletni staż zawodowy, podpisała umowę o pracę ze spółką posiadającą sieć aptek. Została zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem miesięcznym wynoszącym 1680 zł brutto. Jednocześnie zawarta została też umowa o podnoszenie kwalifikacji techniczki, na mocy której spółka zobowiązała się do poniesienia kosztów jej szkolenia. Z treści umowy tej wynikało między innymi, że jeśli techniczka w trakcie trwania praktyk lub w ciągu 12 miesięcy od ich ukończenia rozwiąże umowę o pracę, będzie zobowiązana do zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów szkolenia…

REKLAMA

Z treści orzeczenia Sądu w Szczecinie wynika, że organizacja stażu techniczki od samego początku nie spełniała jakichkolwiek standardów. Trafiła ona do apteki, w której zatrudniona była tylko jedna farmaceutka, pełniąca funkcję kierownika. Teoretycznie to właśnie ona kierowała praktyką techniczki, choć nie otrzymywała za to od pracodawcy żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Kierowniczka przebywała w aptece od 5 do 8 godzin dziennie. Techniczka wielokrotnie pracowała na zmianie sama – bez nadzoru farmaceuty. Nie miała się z kim skonsultować co do wydawania leków z wykazu A bądź zapisów na receptach.

REKLAMA

Co więcej wydawała leki receptowe będąc zalogowana w systemie informatycznym aptecznym jako kierownik apteki.

W aptece nie był zatrudniony inny magister farmacji a jedynie stażyści i technicy farmacji.

Po ponad roku pracy w takich warunkach, techniczka zdecydowała się na rozwiązanie umowy z zatrudniającą ją spółką. Powodem rozwiązania umowy były nieodpowiednie warunki pracy (niska temperatura w pomieszczeniu), opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia i brak szkoleń specjalistycznych. Niespełna dwa tygodnie po wręczeniu pisma kierowniczce apteki, techniczka otrzymała pismo od właściciela apteki, informujące o konieczność zwrotu kwoty 7 693,55 zł – stanowiącej koszt poniesionych przez pracodawcę szkoleń podnoszących jej kwalifikacje. Ta odmówiła zwrotu żądanych przez spółkę pieniędzy twierdząc, że pracodawca nie przeprowadzał żadnych dodatkowych szkoleń wykraczających poza zakres obowiązujących praktyk i tym samym nie poniósł dodatkowych kosztów. Tym sposobem sprawa trafiła do sądu…

Ostatecznie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum przyznał rację techniczce i oddalił powództwo spółki. Sąd doszedł do wniosku, że pracodawca pozwanej nie poniósł żadnych kosztów związanych z podnoszeniu jej kwalifikacji zawodowych. Techniczka podejmując pracę w ramach stażu w aptekach spółki została zdaniem sądu po prostu skierowana do wykonywania obowiązków sprzedawcy leków i innych wyrobów medycznych oferowanych przez poszczególne apteki na podstawie umowy o pracę na czas określony (staż). Z zeznań świadków i pozwanej wprost wynika, że faktycznie nie zapewniono jej odbycia stażu realizującego program praktyk i technika farmaceutycznego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz. U. Nr 126, poz. 1082).

Opiekun praktyki bądź wyznaczony farmaceuta nie sporządził dla stażystki planu i harmonogramu zająć praktycznych oraz nie potwierdzał odbycia zajęć w dzienniku praktyki aptecznej technika farmaceutycznego. Na ogół nikt nie sprawował nadzoru nad wykonaniem przez nią czynności. Nikt nie prowadził zajęć praktycznych i nie potwierdzał zrealizowania przez nią programu praktyki. Techniczka została dopuszczona do pracy w oparciu o wiedzę zdobytą w trakcie uprzednich praktyk zdobytych w trakcie nauki w szkole. Z wiedzy tej korzystała w toku stażu, samodzielnie pogłębiając wiedzę praktyczną lub uzyskując ją od innych pracowników apteki nie będących opiekunami jej praktyki.

REKLAMA

Kierowniczka apteki sposób jednoznaczny stwierdziła, że nie prowadziła dla techniczki zajęć teoretycznych lub praktycznych a jako opiekun praktyki nie dostawała z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie potwierdza w żaden sposób, aby stażystka brała udział w jakichkolwiek dodatkowych szkoleniach mogących nosić cechy podnoszenia kwalifikacji, w szczególności z zakresu technik sprzedaży leków i innych produktów aptecznych. Jednocześnie też spółka w żaden sposób nie wykazała, aby ponosiła jakiekolwiek koszty szkoleń zewnętrznych odbytych przez techniczkę w trakcie stażu. Nie przedstawiła stosownych rachunków, względnie wiarygodnych wyliczeń na tę okoliczność. W szczególności nie uprawdopodobniła wysokości ewentualnych kosztów związanych ze szkoleniem organizowanym ze środków unijnych, w którym brała udział pozwana, chociażby obejmujących koszty osobowe związane np. ze zorganizowaniem zastępstw pracowniczych.

Mając na uwadze powyższe, Sąd doszedł do wniosku, że pracodawca pozwanej nie poniósł żadnych kosztów związanych z podnoszeniu jej kwalifikacji zawodowych, przez co powództwo podlegało oddaleniu.

Źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

EllaOne znowu tylko na receptę EllaOne znowu tylko na receptę

Za trzy miesiące w polskich aptekach nie kupimy bez recepty pigułki "dzień po". Projekt ustawy zosta...

Rynek spożywczy przejmuje apteki Rynek spożywczy przejmuje apteki

W Europie dostrzegalny jest bardzo wyraźny trend dywersyfikacji kanałów sprzedaży wśród detalistów s...

Lekomat lepszy od apteki? Lekomat lepszy od apteki?

Polska firma Dr Poket stworzyła automat wydające leki dopuszczone do obrotu pozaaptecznego, który mo...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz