REKLAMA
pon. 22 października 2018, 08:35

To nieludzkie kazać farmaceutkom stać przez 8 godzin. Brak krzeseł w aptekach ma podnieść sprzedaż?

„W ciągu ostatnich kilku lat farmaceutów pozbawiono prawa do siedzenia podczas wpisywania danych do kasy fiskalnej (recepty, leki). Miało to jak przypuszczam podnieść sprzedaż. To nieludzkie kazać farmaceutom, zwykle przecież kobietom, często już chorym, stać przez 8 i więcej godzin” – pisze autor petycji, która trafiła niedawno do Sejmu. O co postuluje do posłów?

Czy zachodząca zmiana oznacza, że w aptekach pojawią się krzesła przy stanowiskach komputerowych? (fot. Shutterstock)

W połowie sierpnia to Marszałka Sejmu trafiła petycja „dot. ochrony pracownika do urlopu wypoczynkowego”. Jej autor postuluje o dodanie do kodeksu pracy nowych regulacji, dotyczących wypłaty pracownikowi ekwiwalentu w przypadku niewykorzystania przez niego urlopu wypoczynkowego.

– Przy obecnych zapisach kodeksu pracy pracownicy mają nierzadko po 60 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Sytuacje takie mają szczególnie miejsce w małych i średnich firmach, gdzie nieuczciwi przedsiębiorcy świadomie utrzymują zatrudnienie na poziomie zbyt niskimi w stosunku do potrzeb, co uniemożliwia w praktyce wykorzystanie przez pracowników pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego, bez utraty części zysku chciwego pracodawcy – pisze autor petycji.

Jego zdaniem duże firmy w tym zakresie przestrzegają prawo, a to w mniejszych firmach, pozwala się pracownikom na odebranie „średnio 5 dni urlopu (tydzień urlopu) plus po kilka dnia „na święta” i to nierzadko w ramach „pańskiej łaski”, a nie pełnych 26 dni”.

– W ten sposób pracownicy są wyzyskiwani. Ci pracownicy, którzy domagają się zbyt stanowczo urlopu są szantażowani w ten sposób, że oświadcza im się, iż mogą „zmienić pracodawcę” lub przejść na „własną działalność” – pisze autor petycji. – Państwowa Inspekcja Pracy w Polsce w takich kwestiach skutecznie nie działa. W ogóle jest to instytucja o bardzo niskiej ocenie efektywności wśród pracowników. Nie zdążyła ona, np. zauważyć że w ciągu ostatnich kilku lat farmaceutów pozbawiono prawa do siedzenia podczas wpisywania danych do kasy fiskalnej ( recepty, leki). Miało to jak przypuszczam podnieść sprzedaż.

To nieludzkie kazać farmaceutom, zwykle przecież kobietom, często już chorym, stać przez 8 i więcej godzin. Wystarczy wejść do pierwszej lepszej apteki i wychylić się za kasę i spojrzeć w dół. Nie ma tam krzesła.

– Może należy pozbawić także urzędników PIP krzeseł przy biurkach, by problem zrozumieli? Wystarczy też sprawdzić po danych loginów, że wynikająca z grafików pracy ilość godzin pracy jest dużo niższa od tej, która wynika z godziny zalogowania i wylogowania z kasy – pisze autor petycji.

Jego zdaniem mamy z pozoru dobre prawo, ale nie ma wskazanych metod jego egzekucji, a najbardziej cierpią na tym rodziny, które nie mogą razem spędzać wakacji. Niszczy to więzi rodzinne.

W związku z powyższym autor petycji wnioskuje o dodanie do kodeksu pracy następującej regulacji:

[list]
[*][i]”Art. 168a. W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika, w terminie o którym mowa w Art. 168, pracodawca w ciągu 7 dni roboczych wypłaca pracownikowi ekwiwalent w wysokości 3 krotnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika, które ustalono w umowie o pracę”[/i]
[/list]

– W tym kontekście propozycja, aby prawo do urlopu wypoczynkowego przepadało po jego niewykorzystaniu, jest przejawem oderwania od rzeczywistości i słusznie została odrzucona – argumentuje autor petycji. – Ponieważ PIP nie kontroluje z urzędu wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracowników, tym bardziej nie będzie kontrolować wypłaty ekwiwalentu.

W związku z tym wnosi o dodanie do kodeksu zapisu:

[list]
[*][i]”Art.168b. Każdy pracodawca do dnia 1 listopada składa do Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenie, o wykorzystaniu przez pracowników urlopu wypoczynkowego lub wypłacenia ekwiwalentu za miniony rok kalendarzowy”[/i]
[/list]

W celu egzekucji tego obowiązku należy zapisać dolegliwą sankcje:

[list]
[*][i]”Art. 284[/i]
[*][i]par. 1 Pracodawca, który nie wypełnił obowiązku, o którym mowa w Art. 168b. podlega karze grzywny w wysokości od 50 do 100 tys. zł.[/i]
[*][i]par. 2. Pracodawca, który uporczywe uchyla się od wypełnienia obowiązku, o którym mowa w Art. 168b podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”[/i]
[/list]

– W celu eliminacji patologii, które i dziś mają miejsce, a po nowelizacji kodeksu pracy mogą się nasilić, proponuję się zapis w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, który rozszerza katalog czynności zabronionych – pisze autor petycji i proponuje następujące zapisy:

[list]
[*]”Art. 5 ust. 4. Wypłacenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, którego wartość przekracza 5 tys. zł., o ile nie ma to związku z przebywaniem danego pracownika na zwolnieniu lekarskim o długości powyżej 6 miesięcy”[/i]
[/list]

– Jeśli jest to niezbędne dla objęcia kontrolą wszystkich podmiotów, które wydają środki publiczne, należy zastosowanie w/w ustawy z 204 roku, w zakresie wypłat ekwiwalentu, rozszerzyć o państwowe osoby prawne, w rozumieniu Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 2016 roku (agencje celowe, spółki skarbu państwa itp.) – czytamy w petycji

Petycja została skierowana do rozpatrzenia przez sejmową Komisję ds. Petycji

Źródło: [url=http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-145-387/18]sejm.gov.pl[/url]