Magazyn mgr.farm

W aptece nie było farmaceuty, gdy inspektor przyszedł na kontrolę…

28 listopada 2017 06:50

W ostatnim czasie Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim wydał aż cztery decyzje dotyczące postępowań, w sprawie braku obecności farmaceuty na zmianie w aptece. Mimo, że kontrole WIF w tym placówkach były zaplanowane to obecni byli w nich tylko technicy farmaceutyczni. Jak wytłumaczyli się z tego faktu właściciele aptek?

Pozostawienie w aptece samych techników uniemożliwia prawidłowe jej funkcjonowanie. (fot. Shutterstock)

Kontrole za każdym razem odbywały się w godzinach porannych, między 8:00 a 11:00. Scenariusz za każdym razem był taki sam. W momencie rozpoczęcia kontroli okazywało się, że w aptece nie ma magistra farmacji. Jedynym pracownikiem obecnym na miejscu był technik farmaceutyczny, który informował inspektora o nieobecności farmaceuty i wyjaśniał, że czynności fachowe w aptece prowadzone są przez niego.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim stwierdzał w takich sytuacjach uchybienie w pracy apteki, wynikające z naruszenia art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne, polegające na nieobecności farmaceuty w godzinach czynności apteki. W rezultacie wszczynał postępowania administracyjne. Właściciele aptek składali różne wyjaśnienia dotyczące braku farmaceuty w aptece. W jednym z przypadków przedsiębiorca przekonywał, że brak farmaceuty w aptece był sytuacją jednorazową. W innym przypadku przyczyną nieobecności farmaceuty na zmianie, miała być grypa jelitowa jaka dopadła farmaceutkę (przy okazji okazało się, że była ona żoną właściciela apteki).

Najciekawsze okazują się jednak wyjaśnienia jednego z właścicieli apteki, który zapewniał, że brak farmaceuty na zmianie był spowodowany awarią samochodu. Jednocześnie przedsiębiorca oświadczył, że nie ma konieczności ewidencjonowania na listach obecności ewidencji czasu pracy farmaceutów zatrudnionych na umowach zleceniach bądź ewidencjonowania na listach obecności świadczonej pracy w ramach nadgodzin – wskazując jednocześnie, że centrala firmy pracuje w dniach od poniedziałku do piątki w godzinach od 8 do 16.

Inspektor farmaceutyczny w każdej z tych sytuacji zwracał uwagę, że przedsiębiorca prowadzący aptekę ogólnodostępną jest profesjonalnym użytkownikiem rynku i jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa. ustawa Prawo farmaceutyczne nie przewiduje w art. 92 wyjątków zwalniających podmiot do zapewnienia obsady fachowej w aptece.

– To na podmiocie prowadzącym aptekę ciążą obowiązki związane z zatrudnieniem odpowiedniej ilości personelu fachowego, a kierownik apteki zgodnie z art. 88 ustęp 5 ustawy Prawo farmaceutyczne został zobligowany do właściwego zarządzania podległym zespołem, co zostało sformułowane przez ustawodawcę w art. 88 ustęp 5 pkt. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne o brzmieniu: „organizacja pracy w aptece (…)”, co przy braku odpowiedniej ilości farmaceutów uniemożliwia kierownikowi apteki właściwe zarządzanie apteką. – czytamy w uzasadnieniach ostatecznej decyzji WIF.

WIF podkreśla w nich, że to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienie odpowiedniej ilości personelu fachowego – farmaceutów, tym bardziej, że apteka została zdefiniowana jako placówka ochrony zdrowia, w której osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowej świadczą usługi na rzecz pacjenta.

Zdaniem WIF brak farmaceuty na zmianie w aptece mógł przyczynić się nawet do zagrożenia życia i zdrowia pacjentów kontrolowanej apteki. Pozostawienie w aptece samych techników, których uprawnienia znacznie są ograniczone przez ustawę Prawo farmaceutyczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę położenie apteki, uniemożliwia prawidłowe jej funkcjonowanie.

– Zgodnie z zasadami logicznego myślenia należy przyjąć, że brak magistra farmacji powodowałby albo odmowę realizacji recepty lub też jej realizację przez osobę nieuprawnioną, a także uniemożliwia wydanie produktu leczniczego na tzw. receptę farmaceutyczną w przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta – wyjaśnia Lubuski WIF. – W obu przypadkach stanowiłoby to świadome łamanie prawa przez podmiot prowadzący aptekę.

W rezultacie WIF wydał decyzje nakazujące przestrzeganie obowiązku nałożonego na przedsiębiorców prowadzących apteki, aby tego typu sytuacje nie miały miejsca w przyszłości.

– Dostosowanie się do niniejszej decyzji przez podmiot prowadzący aptekę będzie jednocześnie przedmiotem mogących zaistnieć w przyszłości kontroli w ramach uprawnień ustawowych Inspekcji farmaceutycznej – czytamy w treściach decyzji.

Źródło: farmacjagorzow.bip.gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Zabezpieczono 67 kilogramów dopalaczy Zabezpieczono 67 kilogramów dopalaczy

W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze Policji, Inspektorzy Sanitarni, funkcjonariusze Służby ...

Kierowniczka apteki sieciowej zwolniona, bo nie chciała składać wizyt lekarzom? Wygrała sprawę w sądzie! Kierowniczka apteki sieciowej zwolniona, bo nie chciała składać wizyt lekarzom? Wygrała sprawę w sądzie!

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum uznał za niezasadne wypowiedzenie umowy o pracę kierowniczce apteki je...

Włamał się do apteki przez okno. Świadkowie śledzili go i wskazali Policji… Włamał się do apteki przez okno. Świadkowie śledzili go i wskazali Policji…

Policjanci wydziału dochodzeniowo-śledczego żagańskiej jednostki zatrzymali po pościgu mężczyznę, kt...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz