REKLAMA
Magazyn mgr.farm

W tej aptece “nie wszystko było zgodne z prawem”

18 stycznia 2018 06:50

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy cofnął zezwolenie na prowadzenie jednej z podległych mu aptek. Skala popełnionych w placówce wykroczeń wprawia w osłupienie. Apteka stanowiła zagrożenie dla pacjentów…

Właściciel apteki składał wyjaśnienia, przyznając m.in., że "nie wszystko jest zgodne z prawem". (fot. Shutterstock)

Brak możliwości wykonywania leków recepturowych, brak umowy na utylizację leków, rozkład pomieszczeń niezgodny z planem przedłożonym do WIF, zły stan sanitarno-technicznych pomieszczeń, dzielenie blistrów leków, wydawanie większej liczby opakowań leków niż wynikało to z recepty, wydawanie innego antybiotyku niż przepisany przez lekarza, obecność w masie towarowej przeterminowanych leków psychotropowych, sprzedaż znacznej ilości leków deficytowych podmiotom leczniczym… to tylko część wykroczeń, jakie stwierdzono w aptece podczas kontroli Kujawsko-Pomorskiego WIF w Bydgoszczy.

W związku ze skalą nieprawidłowości Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia aptece pozwolenia na działalność. Jej właściciel składając wyjaśnienia przed WIF, odniósł się tylko do części zarzutów – zwłaszcza w kwestii nieprowadzania wszystkich faktur zakupu do systemu komputerowego apteki oraz dokonywanie sprzedaży przedmiotom nieuprawnionym, w tym sprzedaży znacznej ilości leków deficytowych podmiotom leczniczym. Rozbieżności w tym zakresie tłumaczył on prowadzeniem księgowości przez biuro rachunkowe i tym, że apteka nie narusza zasad prawa podatkowego, a dokonywanie sprzedaży podmiotom leczniczym odbywa się w sposób prawidłowy na podstawie zapotrzebowań.

REKLAMA

W trakcie kontroli stwierdzono, że przynajmniej 19 faktur zawierających główne leki deficytowe, nie zostało wprowadzonych do systemu komputerowego apteki. Mimo to właściciel tłumaczył się, że “apteka nie sprzedaje leków deficytowych umieszczonych na liście, apteka nie jest w stanie zdobyć większej ilości leków deficytowych, ponieważ brakuje ich w hurtowaniach”.

REKLAMA

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zażądał przedłożenia zapotrzebowań na zakup produktów leczniczych / wyrobów medycznych wystawionych przez podmioty lecznicze oraz faktur sprzedaży dla nich wystawionych. Kierownik apteki przedłożył tylko część zapotrzebowań – na pozostałe faktury, nie było pokrycia.

Kontrolerzy stwierdzili też brak możliwości wykonywania leków recepturowych. W izbie recepturowej znajdowały się wyłącznie przeterminowane surowce, brakowało wag, termometru i higrometru. Ściany izby recepturowej nie stanowiły powierzchni gładkiej i łatwozmywalnej. Zmywalnia z kolei była wykorzystywana jako pomieszczenie socjalne i gospodarcze. Właściciel apteki brak możliwości sporządzania leków recepturowych argumentował brakiem recept na takie preparaty oraz związanym z tym ryzykiem straty finansowej. Ponadto tłumaczył, że w aptece prowadzone są akurat prace modernizacyjne (wymiana kranów, drzwi…).

W trakcie postępowania WIF poprosił o stanowisko Okręgowej Rady Aptekarskiej w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie wspomnianej apteki. Izba pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Pod koniec postępowania właściciel apteki składał jeszcze dodatkowe wyjaśnienia, przyznając m.in., że “nie wszystko jest zgodne z prawem, brakuje zapotrzebowań”, a także popełnił błąd odnośnie niewprowadzania do systemu komputerowego faktur i musi ponieść konsekwencje. Swoje postępowanie tłumaczył niewiedzą.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że przedsiębiorca utracił rękojmię należytego prowadzenia apteki, w związku z czym podjął decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na tego typu działalność.

REKLAMA

Treść decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Bydgoszczy można pobrać z TEGO ADRESU.

Źródło: WIF w Bydgoszczy

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

VII Forum Ochrony Zdrowia: zapowiedź zmian w ochronie zdrowia VII Forum Ochrony Zdrowia: zapowiedź zmian w ochronie zdrowia

Podczas sesji otwierającej VII Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy, uczestnicy zastanawiali się, czego m...

Amerykanie dowiedzą się, że homeopatia nie działa Amerykanie dowiedzą się, że homeopatia nie działa

Leki homeopatyczne nie działają, więc ich opakowania będą o tym informować - taką decyzję wydała ame...

Minister Konstanty Radziwiłł przedstawił w Sejmie projekt 75+ Minister Konstanty Radziwiłł przedstawił w Sejmie projekt 75+

W środę, 9 marca 2016 r., podczas wspólnego posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Komisji Polity...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz