Magazyn mgr.farm

Wielkopolska: kierownik „słup” w sieci aptek i znikające tysiące opakowań Xarelto

18 grudnia 2017 06:40

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu cofnął decyzję na prowadzenie apteki, która kupowała leki bez ich przyjmowania i wprowadzania na stan, a następnie sprzedawała do przychodni lekarskiej z pominięciem pracowników fachowych. Sprawa dotyczyła tysięcy opakowań takich leków jak Xarelto, Gripex, Urofuraginum czy pasków Optium Xido…

Apteka miała prowadzić sprzedaż w dwóch systemach komputerowych. (fot. WIF Poznań)

Jak ustalił WIF w Poznaniu, apteka kupiła i nie wprowadziła na stan leki w sumie za ponad 200 000 zł. Trafiały do niej również leki z innych aptek i punktów aptecznych należących do sieci, w ramach przesunięć międzymagazynowych. Proceder ten dotyczył ponad 1000 opakowań Xarelto, ale również takich leków jak Gripex, Gripex Max, Urofuraginum, Diosminex, Diosminex Max czy pasków Optium Xido. Jednocześnie wszystkie zostały sprzedane na podstawie zapotrzebowań do przychodni lekarskiej.

Właściciel apteki stwierdził, że ustalenia WIF nie odpowiadają stanowi faktycznemu. Jego zdaniem apteka prowadziła sprzedaż w dwóch systemach komputerowych, a wszystkie leki zostały przyjęte na stan apteki przez magistra farmacji, czego potwierdzeniem miały być podpisy na fakturach zakupu. Jeden system miał być zainstalowany na komputerach w ekspedycji i służył w codziennej pracy apteki. Drugi zainstalowany był na komputerze, który znajdował się w biurze apteki i wykorzystywany był do ewidencjonowania sprzedaży do przychodni lekarskiej.

Co ciekawe podczas przesłuchania kierownika apteki, okazało się, że nic nie wiedział on o funkcjonowaniu w aptece drugiego systemu, a o tym co działo się w aptece dowiedział się dopiero w trakcie kontroli WIF. W czasie kiedy farmaceuta pełnił w aptece funkcję kierownika, pracował w niej jeszcze tylko jeden magister farmacji. Co ciekawe kierownik przyznał w trakcie przesłuchania, że nie bywał codziennie w aptece.

WIF w toku postępowania stwierdził, że apteka nie prowadziła pełnej dokumentacji zakupu i sprzedaży produktów leczniczych w systemie komputerowym. Właściciel apteki tłumaczył, że dopiero niedawno przejął spółkę, do której należała apteka i nie posiada wiedzy co do podejmowanych przez nią wcześniej działań. WIF uznał jednak, że fakt zmian osobowych, jakie nastąpiły w organach spółki, nie ma znaczenia dla postępowania, ponieważ jest ono prowadzone wobec spółki, a nie określonej osoby fizycznej.

– Ponadto trudno przyjąć za wiarygodne brak wiedzy władz Spółki, dotyczącej działalności przedmiotowej apteki w zakresie dokonywania obrotu produktami leczniczymi czy też „przejęcie spółki” bez wcześniejszego sprawdzenia czy zezwolenia są wykorzystywane zgodnie z prawem – czytamy w treści decyzji WIF.

Inspektor dał wiarę zeznaniom kierownika apteki, który potwierdził, że w aptece działał tylko jeden system komputerowy. Natomiast zeznania właściciela apteki uznał za próbę uniknięcia odpowiedzialności za podejmowane niezgodne z prawem działania. Przedsiębiorcy przekonywali, że wszystkie produkty lecznicze zostały przyjęte przez magistra farmacji na stan apteki, a cofnięcie zezwolenia na jej prowadzenie sprawi, że personel zostanie pozbawiony źródeł utrzymania. WIF zauważył jednak, że na fakturach, które rzekomo miały być podpisane przez farmaceutę znajdowały się tylko pieczątki apteki, daty i nieczytelne popisy. Na dokumentach zakupu brak było czytelnego podpisu lub pieczątki i podpisu osoby uprawnionej do odbioru. Poza tym ustalono, że obaj zatrudnieni w aptece farmaceuci pracowali też w innych aptekach…

Wszystkie te okoliczności sprawiły, iż zdaniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, przedsiębiorca nie dawał już rękojmi należytego prowadzenia apteki. W rezultacie wydał decyzję cofającą zezwolenie na jej prowadzenie.

Decyzja uzyskana przez redakcję MGR.FARM w ramach dostępu do informacji publicznej dostępna do pobrania z tego adresu.

Źródło: WIF w Poznaniu

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ustawa gotowa. Przedsiębiorcy protestują Ustawa gotowa. Przedsiębiorcy protestują

Do Sejmu wpłynęła ustawa, która ograniczy liczbę nowych aptek i wprowadzi zasadę "apteka dla aptekar...

MZ: Mapy potrzeb zdrowotnych mają być rzetelnym narzędziem statystycznym MZ: Mapy potrzeb zdrowotnych mają być rzetelnym narzędziem statystycznym

Celem Ministerstwa Zdrowia nie jest zamykanie oddziałów szpitalnych, ale dostarczenie właścicielom s...

Co kontrola NIK zmieniła na rynku suplementów diety? Co kontrola NIK zmieniła na rynku suplementów diety?

Raporty NIK o suplementach diety, które odbiły się w mediach głośnym echem, wywołały szeroką dyskusj...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz