REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Zakaz reklamy aptek będzie poprawiony?

27 listopada 2017 07:43

Zdaniem ministerstwa zdrowia obowiązujący od 2012 roku zakaz reklamy aptek nie powinien prowadzić do zakazywania aptekom działań zmierzających do podnoszenia standardów świadczonych usług farmaceutycznych (np. udogodnień dla seniorów), czy angażowania się aptek w inne, społecznie korzystne, inicjatywy (np. udział w kampaniach prozdrowotnych). Tymczasem inspekcja farmaceutyczna uznaje za działanie promocyjne, udział apteki w programie „Karta Dużej Rodziny”, co budzi coraz większą konsternację…

Podpisanie przez apteki umowy w sprawie przyznania członkom rodzin wielodzietnych uprawnień na podstawie Karty Dużej Rodziny jest traktowane jako prawnie zakazana reklama. (fot. Shutterstock)

W Sprawozdaniu z wykonania ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 1377) czytamy m.in.: „[…] Minister Zdrowia ocenia pozytywnie funkcjonowanie zakazu reklamy aptek i ich działalności jako środka, który doprowadził do zlikwidowania agresywnych praktyk reklamowych, prowadzących do zwiększania (i tak dużej) konsumpcji leków w Rzeczypospolitej Polskiej i degradacji funkcji, jaką powinna pełnić apteka w systemie opieki zdrowotnej. Przyjęty przepis nie powinien jednak prowadzić do zakazywania aptekom prowadzenia działań zmierzających do podnoszenia standardów świadczonych usług farmaceutycznych (np. udogodnień dla seniorów), czy angażowania się aptek w inne, społecznie korzystne, inicjatywy (np. udział w kampaniach prozdrowotnych). Celem zakazu reklamy aptek nie jest bowiem zahamowanie przejawów zdrowej konkurencji na rynku aptek”.

Ten cytat przytacza poseł Paweł Skutecki w swojej interpelacji do Ministra Zdrowia sprzed kilku tygodni. Wymienia on, że w aktualnym stanie prawnym – ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – niemożliwe jest m.in.:

REKLAMA

 • uczestnictwo aptek w programach prospołecznych, takich jak Karta Dużej Rodziny czy Karta Seniora,
 • uczestnictwo w akcjach organizowanych przez domy pomocy społecznej, organizacje charytatywne itd.,
 • informowanie o udzielanej w aptece opiece farmaceutycznej oraz innych usługach farmaceutycznych,
 • informowanie o prowadzeniu przez aptekę akcji profilaktycznych, polegających np. na pomiarze ciśnienia czy obsłudze glukometrów,
 • komunikowanie o akcjach z zakresu promocji zdrowia,
 • informowanie o legalnie działających aptekach internetowych, np. poprzez podawanie strony internetowej apteki internetowej.

Poseł Skutecki przypomina, że Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Mimo coraz szerszego pakietu zniżek i dodatkowych uprawnień jest dziedzina niedostępna dla programu prospołecznego, jakim jest bez wątpienia Karta Dużej Rodziny.

REKLAMA

– W odpowiedzi na zapytanie nr 8313 w sprawie poszerzenia zakresu Karty Dużej Rodziny zadane w VII kadencji Sejmu możemy przeczytać: „Podpisanie przez apteki umowy ws. przyznania członkom rodzin wielodzietnych uprawnień na podstawie Karty Dużej Rodziny wiąże się z działaniami promocyjnymi mającymi na celu zachęcenie do skorzystania z ich usług. Dane podmiotów Karty Dużej Rodziny zamieszczane są w wykazie na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto podmioty mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach reklamowych oraz informacyjnych. Powyższe działania, zdaniem Ministerstwa Zdrowia, do którego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się o wydanie opinii dotyczącej podpisywania z aptekami umów ws. przyznania członkom rodzin wielodzietnych uprawnień, mogą mieć znamiona zakazanej reklamy. Zgodnie z art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne: „Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego” – cytuje poseł dodając też, że Ministerstwo Zdrowia zaznaczyło także, że oceny tego, czy dane działanie jest reklamą, czy też nie, dokonują wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Główny Inspektor Farmaceutyczny w odpowiedzi na prośbę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wydanie opinii w ww. sprawie stwierdził, że przystąpienie aptek do Karty Dużej Rodziny wiąże się z działaniami promocyjnymi na ich rzecz, co jest prawnie zakazaną reklamą. Dla potwierdzenia swojej opinii przywołał treść wyroku z dnia 10 grudnia 2012 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1756/12) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: „(…) reklamą apteki, jest każdego rodzaju informacja, której celem jest zachęta do nabycia oferowanych przez aptekę towarów lub skorzystania z określonych usług. Reklama może przyjmować różne formy, w szczególności: haseł, sloganów, spotów TV, ulotek, billboardów, folderów czy gazetek. Za reklamę apteki zostały również uznane czynności polegające na wręczeniu bonów rabatowych, umieszczanie obok nazwy apteki „niskie ceny”, „wysokie rabaty”. (…) Ponadto na gruncie art. 94a ustawy Prawo Farmaceutyczne za reklamę apteki i jej działalności uznaje się każde działanie poza informowaniem o lokalizacji i godzinach pracy apteki”. Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego, „działania mające na celu niesienie pomocy dla rodzin wielodzietnych nie mogą ani naruszać obowiązującego prawa, ani też zmierzać do jego obejścia”. W związku z powyższym, w świetle obowiązujących przepisów, udział aptek w rządowej inicjatywie Karta Dużej Rodziny nie jest możliwy”.

– Reasumując, podpisanie przez apteki umowy w sprawie przyznania członkom rodzin wielodzietnych uprawnień na podstawie Karty Dużej Rodziny jest traktowane jako prawnie zakazana reklama. Ten problem dotyczy również Karty Seniora, bo i tu przyznanie uprawnień będzie traktowane jako prawnie zakazana reklama – pisze w swojej interpelacji poseł Paweł Skutecki.

Parlamentarzysta pyta Ministra Zdrowia czy planuje działania legislacyjne polegające na nowelizacji art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne, np. poprzez rozszerzenie katalogu dozwolonej komunikacji, tak aby umożliwić uczestnictwo aptek w programach prospołecznych oraz prozdrowotnych.

REKLAMA

– Czy Pan Minister nie uważa, iż obniżenie kosztów współpłacenia przez pacjenta za produkty nieobjęte refundacją, poprzez umożliwienie aptekom wzięcia udziału w Karcie Dużej Rodziny czy Karcie Seniora, byłoby działaniem uzupełniającym rządowe programy skierowane do rodzin wielodzietnych czy seniorów? – pyta poseł. – Czy Pan Minister nie uważa, że zakaz reklamy aptek jest zahamowaniem przejawów zdrowej konkurencji na rynku aptek?

Poseł Skutecki zastanawia się również, czy zakaz informowania o legalnie działających aptekach internetowych nie powoduje wzrostu sprzedaży sfałszowanych leków, suplementów diety czy wyrobów medycznych z nielegalnych źródeł w Internecie, które tego zakazu nie respektują?

Źródło: sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Wywozisz leki? Prokurator Cię ochroni! Wywozisz leki? Prokurator Cię ochroni!

Ten, kto raz nielegalnie wywiezie leki z Polski i zostanie złapany, może trafić za kratki na 2 lata....

Raportowanie do ZSMOPL od… 1 kwietnia 2019 r. Posłowie znów przesuwają termin! Raportowanie do ZSMOPL od… 1 kwietnia 2019 r. Posłowie znów przesuwają termin!

Dopiero co w życie weszła nowelizacja przesuwająca termin obowiązkowego raportowania danych przez ap...

W sieciówkach pracują prawie sami technicy? W sieciówkach pracują prawie sami technicy?

W wywiadzie dla Gazety Krakowskiej, farmaceuta Piotr Zając opisuje patologie w polskich aptekach. O ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz