Magazyn mgr.farm

Zawód ‚asystent farmaceutyczny’ funkcjonuje już w Europie

28 czerwca 2017 05:50

Ministerstwo Zdrowia ciągle rozważa przygotowanie koncepcji kształcenia w nowym zawodzie ‚asystenta farmaceutycznego’. Resort twierdzi, że z bazy zawodów regulowanych wynika, iż w Europie funkcjonuje zawód będący personelem pomocniczym w aptece, pod nazwą: „Pharmacist assistant”, np. w Belgii, Bułgarii, Czechach, Francji czy Węgrzech.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia zapewnia też, że powołanie nowego zawodu nie będzie oznaczało obniżenia poziomu jego wykształcenia w stosunku do techników farmaceutycznych.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że 3 marca 2017 odbyło się spotkanie m.in. z przedstawicielami szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach medycznych, na którym przedmiotem dyskusji była m.in. kwestia dotycząca powołania zawodu przygotowującego absolwenta do pracy w aptekach, punktach aptecznych, hurtowniach farmaceutycznych i przemyśle farmaceutycznym. W rezultacie obecnie resort zdrowia rozważa powołanie zawodu ‚asystenta farmaceutycznego’.

– Mając na uwadze planowane (…) zmiany oraz rolę apteki, rozumianej jako placówki ochrony zdrowia publicznego, w której świadczone są przede wszystkim usługi farmaceutyczne, priorytetem Ministra Zdrowia jest zapewnienie kadry optymalnie przygotowanej do ich wykonywania – pisze Katarzyna Głowala, podsekretarz stany w Ministerstwie Zdrowia w odpowiedzi na interpelację posła Arkadiusza Myrchy. – Należy przy tym zauważyć, iż kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty uzyskuje się w toku 5 – letniego kształcenia na jednolitych studiach magisterskich, a farmaceuci zatrudnieni w aptece lub hurtowni, obowiązani są na podstawie przepisów ww. ustawy do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, w celu aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych. Natomiast, w przypadku techników farmaceutycznych, kształcenie w tym zawodzie odbywa się w 2-letnich szkołach policealnych i niemożliwym byłoby uwzględnienie w programie nauczania dla tego zawodu dodatkowych treści kształcenia, które realizowane są w trakcie studiów na kierunku farmacja.

Katarzyna Głowala podkreśla, że idea opieki farmaceutycznej, która dąży do pełnego wykorzystania potencjału, jakie stanowi wykształcenie farmaceuty, wpisuje się w koncepcję podniesienia znaczenia roli farmaceutów, jak również pozycji kierownika apteki, przyjętą w ww. pracach nad nowelizacją ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz nad ustawą o zawodzie farmaceuty i samorządzie aptekarskim.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia wsłuchuje się w głosy pracodawców, mówiące o konieczności zabezpieczenia wsparcia dla farmaceutów w wykonywaniu ich zadań, dlatego w resorcie rozważane jest przygotowanie koncepcji kształcenia w nowym zawodzie, przygotowującym absolwenta do pracy w aptekach, punktach aptecznych, hurtowniach farmaceutycznych i przemyśle farmaceutycznym.

– Pragnę, równocześnie zauważyć, iż z bazy zawodów regulowanych wynika, iż w Europie funkcjonuje zawód będący personelem pomocniczym w aptece, pod nazwą: „Pharmacist assistant”, np. w Belgii, Bułgarii, Czechach, Francji czy Węgrzech – pisze Katarzyna Głowala.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia zapewnia też, że powołanie nowego zawodu nie będzie oznaczało obniżenia poziomu jego wykształcenia w stosunku do techników farmaceutycznych.

– Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 2094) obecnie kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny realizowane jest w systemie oświaty, w szkołach policealnych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, w dwuletnim okresie nauczania. Kształcenie w nowym zawodzie, którego powołanie rozważane jest w Ministerstwie Zdrowia, również byłoby realizowane w ww. szkołach. Zatem, uruchomienie kształcenia w tym zawodzie nie będzie się wiązało ze zmianą poziomu kształcenia – pisze Głowala.

Źródło: sejm.gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Homeopatia na ŚUM pod lupę Homeopatia na ŚUM pod lupę

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra zdrowia o wystąpienie do Polskiej Komisji Akr...

Możliwość dziedziczenia aptek jest absurdalna Możliwość dziedziczenia aptek jest absurdalna

Podczas czwartkowej dyskusji nad poselskim projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego, z sejmowej ...

NIA: chcemy ograniczenia pozaaptecznej sprzedaży leków NIA: chcemy ograniczenia pozaaptecznej sprzedaży leków

Naczelna Rada Aptekarska chce ograniczenia pozaaptecznej sprzedaży leków bez recepty. Postuluje m.in...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz