Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Projekt klauzuli sumienia dla farmaceutów, techników i właścicieli aptek w Sejmie

Projekt klauzuli sumienia dla farmaceutów, techników i właścicieli aptek w Sejmie

Pod koniec maja do Sejmu trafiła petycja dotycząca klauzuli sumienia dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i właścicieli aptek, autorstwa Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski. Znajduje się w niej gotowy projekt zmian w Prawie farmaceutycznym.

Prawo do sprzeciwu sumienia jest zagwarantowane lekarzom, pielęgniarkom oraz położnym, ale nadal nie posiadają go farmaceuci.

- W imieniu farmaceutów katolickich zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań legislacyjnych regulujących sposób korzystania przez farmaceutów z prawa do wolności sumienia gwarantowanego przez Konstytucję RP - czytamy w petycji, która trafiła pod koniec maja do Marszałka Sejmu.

Jej autorzy przedłożyli również projekt zmian ustaw, które doprowadzają do sytuacji prawnej umożliwiającej farmaceutom korzystanie z wolności sumienia podczas wykonywania pracy. Podkreślają oni, że prawo do sprzeciwu sumienia jest zagwarantowane lekarzom, pielęgniarkom oraz położnym, a nie posiadają go farmaceuci, którzy pełnią szczególną rolę w zarządzaniu lekiem.

Stowarzyszenie przypomina, że już raz podejmowało próby zmian legislacyjnych i zainteresowania parlamentarzystów etycznymi problemami farmaceutów. W rezultacie powstały dwie opinie Biura Analiz Sejmowych, które stwierdzały konieczność wprowadzenia jednoznacznych regulacji umożliwiających farmaceutom powołanie się na sprzeciw sumienia. Zdaniem autorów petycji brak wypowiedzi normatywnej wprowadzającej konstrukcję klauzuli sumienia dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i właścicieli aptek jest zaniechaniem sprzecznym z Konstytucją RP, która w art. 31 ust. 1 mówi o zasadzie wolności człowieka, która podlega ochronie prawnej.

Co zatem proponują farmaceuci katoliccy? Przesłany do Marszałka projekt nowelizacji obejmuje 5 zmian w Prawie farmaceutycznym:

1) w art. 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Apteki ogólnodostępne są obowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnych do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności, z zastrzeżeniem ust. 3a."

2) w art. 95 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Apteki, które są związane umową, o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, są także obowiązane zapewnić dostępność do leków i produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, na które ustalono limit finansowania z zastrzeżeniem ust. 3a."3) w art. 95 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Od obowiązku wskazanego w ust. 3 można odstąpić, jeżeli wydanie poszukiwanego produktu leczniczego jest niezgodne z sumieniem farmaceuty, a którym mowa w art. 88 ust. 1,"; lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w ramach, której prowadzi aptekę albo wspólników spółki prowadzącej aptekę."

4) w art. 96 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli:
1) jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta;
2) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu pozamedycznym;
3) w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania
4) zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego, w recepcie, do których farmaceuta lub technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień, i nie ma możliwości porozumienia się z osobą uprawnioną do wystawiania recept;
5) od dnia sporządzenia produktu leczniczego upłynęło co najmniej 6 dni - w przypadku leku recepturowego sporządzonego na podstawie recepty lub etykiety aptecznej;
6) osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia;
7) zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta;
8) wydanie produktu leczniczego jest niezgodne z sumieniem farmaceuty, technika farmaceutycznego lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w ramach której prowadzi aptekę albo wspólników spółki prowadzącej aptekę, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4".

Marszałek Sejmu skierował już petycję do rozpatrzenia przez Komisję ds. Petycji (art. 126b ust. 1 Regulaminu Sejmu).

Treść petycji można znaleźć na stronie Sejmu RP.

Źródło: sejm.gov.pl

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...