REKLAMA
Magazyn mgr.farm

1 % wątpliwości…

18 stycznia 2016 07:12

Wiele spraw prowadzonych obecnie przez WIF-y dotyczy przekraczania normy 1% własności aptek w poszczególnych województwach przez podmioty prowadzące sieci apteczne.

Norma ograniczająca ilość aptek prowadzonych przez jednego przedsiębiorcę na terenie województwa do 1 % zapisana jest w przepisach Prawa Farmaceutycznego.

Art. 99 PF mówi :

REKLAMA

3. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie:
1) ….
2) prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1 % aptek na terenie województwa;
3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych.
http://prawo.ws/farmaceutyczne/art99.htm

REKLAMA

Problem dotyczący 1 % jest tego typu czy należy literalnie traktować tego rodzaju zapisy czy potraktować ten przepis jak określenie górnej normy koncentracji własności aptek na terenie województwa w rękach jednego właściciela ?
Na początku odpowiedzmy sobie na jedno wydawało się proste pytanie. Ile aptek na terenie określonego województwa może prowadzić i posiadać jeden podmiot gospodarczy ?

Odpowiedź wydaje się oczywista każdy podmiot gospodarczy może legalnie prowadzić nie więcej niż 1 % aptek w województwie czyli jeden procent stanowi maksymalny górny próg własności aptek!
O tym jak te wydawało się oczywiste „odkrycie” jest ważne dowiemy się w dalszej części mojego artykułu…
Ponieważ każdy problem najłatwiej „ogarnąć” przedstawiając go na konkretnych przykładach przejdźmy do konkretnych wyliczeń na podstawie danych z woj. opolskiego…
Na dzień 14.01.2016 w woj. opolskim było aktywnych 330 aptek. 1% z tej ilości stanowi dokładnie 3,3 apteki.
Dlatego że niemożliwe wydaje się prowadzenie 0,3 apteki oczywiste w takim przypadku jest branie pod uwagę tylko pełnej liczby 3 która znajduje się przed przecinkiem wyliczenia 1 % dla woj. opolskiego.
Dopiero 1 % z ilości 400 aptek lub większej ale mniejszej równej 499 aptek daje 4 apteki!

Co się stanie jeśli literalnie potraktujemy zapisy PF w tym konkretnym przypadku ?

Pomiot prowadzący dokładnie 1 % aptek na terenie woj. opolskiego (prowadzący 3 apteki) wystąpi o wydanie nowego zezwolenia na otwarcie 4 apteki lub poinformuje WIF o zakupie 4 apteki która stała się kolejną apteką tej mini-sieci?
Stosując literalnie zapisy prawa farmaceutycznego WIF nie ma prawa odmówić wydania zezwolenia?
„Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie:… prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych”
Kluczowe wydaje się tu słowo „więcej”?
Podmiot który chce otrzymać zezwolenie prowadzi dokładnie 1 % aptek (3 apteki) ale nie więcej!
Jednak w dniu wydania takiego pozwolenia staje się podmiotem prowadzącym już 4 apteki a więc więcej niż 1 % w woj. opolskim czyli traci warunek uzyskania takiego pozwolenia.

REKLAMA

Czy należało by je w takim wypadku na drugi dzień po jego wydaniu odebrać ? 😉
Sprawa jest mocno dyskusyjna.

Wydaje się że to różnica znikoma i oznacza tylko 1 aptekę więcej w stosunku 1 % określonego dla woj. opolskiego. Jeśli jednak przyjrzeć się konkretnym wartościom to sprawa nie wydaje się prosta do rozstrzygnięcia….
Sieć posiadająca 4 apteki ma przewagę rynkową na siecią posiadającą dokładnie 1 % określony dla woj. opolskiego.
3 apteki to tylko 75 % wartości potencjalnego obrotu 4 aptek i przekłada się to na realne inne warunki handlowe u dostawców leków które lepsze będzie posiadała większa sieć apteczna.

Licząc średni obrót miesięczny jednej apteki to ok. 150 tys. zł

Sieć 3 aptek kupi w hurcie towaru za ok. 3 x 150 = 450 tys. zł
A sieć już 4 aptek dokona zakupów za kwotę ok. 600 tys. zł

Czy z punktu widzenia prawa legalne wydaje się istnienie dwóch sieci aptecznych z których jedna ma dokładnie 1 % w woj. opolskim (3 apteki) a druga przekracza tą matematycznie ustaloną liczbę aptek na jaka teoretycznie można uzyskać zezwolenie?
Czy należy cofać zezwolenia sieciom jeśli liczba aptek w województwie ulega drastycznemu zmniejszeniu ? np. z 330 zostaje tylko 295 aptek ? W takim przypadku 1% aptek w woj. opolskim będzie wynosił jedynie 2 apteki …;-)

Zapraszam do dyskusji pod artykułem…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmacja na świecie: Nowa Zelandia Farmacja na świecie: Nowa Zelandia

Klauzula sumienia, opieka farmaceutyczna, technicy farmaceutyczni niedoradzający pacjentom, farmaceu...

Podstawowe zasady suplementacji diety u kobiet ciężarnych Podstawowe zasady suplementacji diety u kobiet ciężarnych

Odpowiednia podaż bioaktywnych składników diety, zwłaszcza kwasu foliowego, witaminy D, jodu, żelaza...

Drobnym drukiem: Renazol Drobnym drukiem: Renazol

Na rynku pojawił się nowy przedstawiciel Inhibitorów Pompy Protonowej, dostępny bez recepty – lanzop...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz