REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteka – sklep specjalistyczny czy element systemu opieki zdrowotnej?

24 czerwca 2016 07:11

Żeby zrozumieć to czym jest współczesna polska apteka należy dokonać głębokiej analizy tego jak jest ona traktowana przez polski system prawny i jak jest postrzegana przez ludzi, którzy dokonują w niej zakupu leków ewentualnie uzyskują tylko porady dotyczące ich stosowania.

W czasie tej analizy będę starał się rozdzielić nasze „chciejstwo” w traktowaniu apteki od realiów.
Zacznijmy więc od początku. Żeby otworzyć aptekę należy stworzyć jednostkę gospodarczą potocznie zwaną firmą która będzie finansowo odpowiadała za wszelkie działania podejmowane w aptece. Aby dokonać rejestracji firmy musimy wystąpić o nadanie jej numeru REGON który oprócz wartości statystycznej określi branżę oraz przedmiot jej głównej działalności.

W przypadku apteki rejestrujemy ją pod kodem :

REKLAMA

4773Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

REKLAMA

Ten kod oznacza działalność przeważającą.

Dodatkowo możemy dopisać :

2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

Tego kodu używamy jeśli apteka wykonuje leki recepturowe ? Co obecnie nie jest tak oczywistą sprawą ?

REKLAMA

Oprócz tego wybieramy dodatkowo kod :

4774Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Zauważmy znamienny fakt , że nigdzie nie pojawia się tu inne określenie apteki jak tylko „wyspecjalizowany sklep” ?

Ma to olbrzymie konsekwencje prawne i podatkowe !

„Apteki nie mogą korzystać z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Stosuje się do nich ogólną stawkę dla budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Wynika to z faktu, iż w aptece nie są udzielane świadczenia zdrowotne. Pod tym ostatnim terminem kryje się działalność służąca zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Jednocześnie w obowiązujących przepisach prawa definiowane jest pojęcie apteki – jest to placówka ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne. Te ostatnie polegają między innymi na wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sporządzaniu leków recepturowych i aptecznych oraz udzielaniu informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych. Analiza tych regulacji prowadzi do wniosku, że usługi farmaceutyczne świadczone przez apteki nie mogą być uznawane za świadczenia zdrowotne. Tym samym budynki i ich części, w których zlokalizowane są apteki, nie korzystają z preferencyjnego opodatkowania w podatku od nieruchomości. „

http://www.informacjaprawnicza.pl/Article,996,17/
Idąc tokiem rozumowania opartym na zacytowanym wcześniej artykule polska apteka na dziś jest i pozostaje tylko i wyłącznie specjalistycznym sklepem !

Niezależnie od tego jak są nasze oczekiwania co traktowania aptek przez MZ i MF !

Zadajmy sobie następujące pytanie :

Czy jakakolwiek apteka w Polsce , powinna pełnić bezpłatne dyżury skoro wszystkie apteki w Polsce są tylko wyspecjalizowanymi sklepami ?

Odpowiedź wydaje się oczywista ? Pełnienie dyżurów przez apteki nie jest konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa !

Czy można zmusić właściciela jakiegoś specjalistycznego sklepu w Polsce żeby otwierał go w dni wolne od pracy i święta mimo , że mu się to kompletnie nie opłaca?

Nawet pod względem fiskalnym nikt nie ma prawa zmuszać wolnego w swoich decyzjach podmiotu gospodarczego do ponoszenia strat w imię bliżej nieokreślonego „publico bono” ?

Idąc dalej , Konstytucja Polski gwarantuje równość wszystkich wobec prawa.

Dlaczego więc jedna z aptek ma pełnić bezpłatny dyżur przez 7 dni w miesiącu a inna w innym rejonie Polski dyżuruje przez 1 dzień w miesiącu lub wcale ? 

Brak wyroków sądowych które nakładały by jakieś konsekwencje prawne za niepełnienie przez aptekę dyżurów zdaje się tylko potwierdzać ten tok rozumowania…

CDN.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Domowe laboratorium farmaceuty Domowe laboratorium farmaceuty

Ostatnio w związku z projektem nowelizacji Prawa Farmaceutycznego często dyskutowano o asortymencie ...

Rad da radę! Rad da radę!

Po odkryciu w 1898 roku radu, świat oszalał na punkcie tego pierwiastka. W rezultacie dodawano go do...

Merchandising potrzebny aptekom? Merchandising potrzebny aptekom?

Słowo „merchandising” od kilkunastu lat budzi sprzeczne emocje w środowisku farmaceutów. Jedni kojar...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz