REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Etyka w zawodzie farmaceuty

6 września 2018 10:42

Apteka jest miejscem, w którym etyka obowiązuje tylko niektórych – w zależności od pełnionej funkcji i zajmowanej pozycji. Czy etyka zatem bywa problematyczna w działalności aptecznej? Okazuje się, że etyka zawodowa związana jest niewątpliwie z samodzielnością i niezależnością zawodową, która w zawodzie farmaceuty nie jest dostatecznie uregulowana a co za tym idzie, nie jest chroniona.

Za naruszenie postanowień Kodeksu grozi postępowanie przed władzami Związku i sądem oraz orzeczenie kary, w tym wykluczenie z szeregów ZPA PharmaNET. (fot. Shutterstock)

Art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1496) zobowiązuje do przestrzegania zasad etyki i deontologii zawodowej, godnego zachowywania się i sumiennego wykonywania swoich obowiązków zawodowych tylko członków samorządu aptekarskiego. To zobowiązanie nie jest skierowane do techników farmaceutycznych. Nie jest adresowane także do właścicieli aptek (poza coraz węższą grupą aptekarzy – osób fizycznych – należących do samorządu). Etyka zawodowa nie wiąże podmiotów działających w formie spółek prawa handlowego, nawet jeśli prowadzą je farmaceuci. Dla zobrazowania sytuacji: etyką zawodową związany jest kierownik apteki i jego niektórzy podwładni czyli tylko magistrowie farmacji. Do zasad etycznych kierownik apteki nie może odwołać się w relacji z innymi podwładnymi czyli w relacji z technikami farmaceutycznymi ani w relacji z właścicielem apteki (nienależącym do samorządu). Etyka w aptece nabiera więc wyjątkowo wybiórczego charakteru.

W dzisiejszym świecie etyka zawodowa ma swoich niewątpliwych zwolenników i konsekwentnych przeciwników. Jedni widzą potrzebę, a nawet konieczność tworzenia specyficznych norm moralnych na potrzeby określonych zawodów, inni uważają, że potrzeba ta jest sztuczna [1]. Dlatego też w poniższym opracowaniu staram się odpowiedzieć na pytanie: czy etyka zawodowa wpływa na wykonywanie zawodu farmaceuty, zawodu zaufania publicznego?

REKLAMA

Etyka zawodowa jest teorią odpowiedzialnej, a więc moralnie dobrze realizowanej pracy, wykonywanej dzięki sprawnościom warunkującym efektywną pracę. Normy etyczne w niektórych zawodach były formułowane już w starożytności. W średniowieczu wraz z rozwojem działalności rzemieślniczej i wyodrębnieniem się nowych zawodów etyka zawodowa nabrała cech formalnych. Zasady postępowania ludzi wykonujących określone zawody zostały wyraźnie wyznaczone i stanowiły jeden z zasadniczych elementów przygotowania do ich profesjonalnego wykonywania [2].

REKLAMA

Etyka zawodowa związana jest niewątpliwie z samodzielnością i niezależnością zawodową, która w zawodzie farmaceuty nie jest dostatecznie uregulowana a co za tym idzie, nie jest chroniona.

Zatem warunki zewnętrzne funkcjonowania zawodu farmaceuty nie są sprzyjające. W tym kontekście optymistycznie należy ocenić nowe realia prawne, w których nowo otwieraną aptekę prowadzić może wyłącznie aptekarz, związany etyką zawodową.

Farmaceutów obowiązuje w ich pracy Kodeks Etyki Aptekarza RP uchwalony 22 stycznia 2012 r. przez VI Krajowy Zjazd Aptekarzy. Poprzednio obowiązujący Kodeks z 1993 r. nie zapisał się chlubnie w naszej samorządowej historii ponieważ zawierał normy, które zostały uznane w 2000 r. przez Sąd Najwyższy (SN) za niedozwolone praktyki monopolistyczne. Wyrok SN wymusił dokonanie modyfikacji treści Kodeksu, których celem było usunięcie sprzecznych z prawem regulacji.

Każdy kodeks etyczny jest katalogiem standardów zachowań, określa sposób postępowania i zachowania. Powinien być skonstruowany w sposób zrozumiały i jasny. Zawarte w nim reguły muszą znajdować odzwierciedlenie w regulacjach prawnych. Prawidłowo skonstruowany kodeks powinien zawierać właściwe sposoby zachowania a nie tylko ukazanie zakazów, aby nie kreować postawy minimalistycznej opartej tylko na ścisłym wypełnianiu poleceń i obowiązków bez własnego zaangażowania i samodzielnej kreatywności [3].

Kodeks Etyki Aptekarza RP skierowany jest do wszystkich farmaceutów, członków samorządu aptekarskiego, w tym do aptekarzy, czyli osób wykonujących zawód farmaceuty w aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni farmaceutycznej.

Tytuł Kodeksu i zakres jego regulacji oraz zapis umieszczony we wstępie: „wymienione w Kodeksie zasady postępowania obowiązują wszystkich czynnych zawodowo aptekarzy” może wskazywać, że zawarte zasady odnoszą się głównie do działalności związanej z prowadzeniem apteki a także hurtowni farmaceutycznej oraz pracą w aptece lub hurtowni farmaceutycznej. Jednakże postanowienia Kodeksu stosuje się odpowiednio do osób wykonujących zawód farmaceuty, niebędących aptekarzami (jasno precyzuje to art. 29 Kodeksu).

REKLAMA

Użycie wyrazu „kodeks” sugeruje formę legislacyjną, mogąc nakierować na mylną tezę, że Kodeks Etyki Aptekarza RP (dalej KEA) jest aktem prawnym. Jednakże Kodeks ten aktem normatywnym nie jest, bo samorząd zawodowy nie jest uprawniony do tworzenia prawa. Konstytucja RP (art. 87) przewiduje tzw. zamknięty katalog źródeł powszechnie obowiązującego prawa, do którego zalicza się – poza Konstytucją RP – tylko ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia. Normy etyczne, które wynikają z kodeksów etycznych mogą być inkorporowane przez akt prawny do systemu obowiązującego prawa i wtedy dookreślają treść norm prawnych zawartych w ustawie. Przepisy kodeksów, które są aktami prawnymi, np. Kodeksu karnego penalizują określone zachowania, zawierając dyspozycje co do wymiaru kary za poszczególne przewinienia. Natomiast KEA kar nie przewiduje, nie ma też taryfikatora kar w procedurze postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Rodzaj możliwych kar zawiera ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. Mimo, że Kodeks Etyki nie jest aktem prawnym, to jednak powinien być uwzględniany w procesie stosowania prawa, jego wykładni i powinien mieć wpływ na tworzenie nowych rozwiązań prawnych [4].

Zwerbalizowanym przyrzeczeniem przestrzegania zasad etycznych w pracy aptekarza jest ślubowanie. Składa je każdy, komu przyznano prawo wykonywania zawodu a odbiera je prezes właściwej okręgowej rady aptekarskiej albo Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Jego treść jest następująca: „Ślubuję uroczyście w swej pracy farmaceuty sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo, a także zachować tajemnicę zawodową, zaś w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości i słuszności”.

Obowiązek kierowania się zasadami etyki zawodowej dla farmaceuty występuje niezależnie od obowiązku przestrzegania uregulowań prawnych związanych z wykonywaniem zawodu. Przepisy prawa uzupełnione są więc dodatkowymi normami zawartymi w Kodeksie.

Kodeks Etyki Aptekarza RP ma wpływ na wykonywanie zawodu farmaceuty w aptece. Niestety tylko farmaceuty. Nie wiąże koordynatora, właściciela apteki, czy koleżanek i kolegów, będących technikami farmaceutycznymi, którzy są z nami „na zmianie”. Czy nie jest to sytuacja paradoksalna z punktu widzenia bezpieczeństwa i dobra pacjenta?

Literatura:


 • M. Środa: Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, Etyka, nr 27, 1994.
 • W. Drzeżdżon: Etyczne aspekty pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. X, 21-35
 • A. Zimmermann: Prawo farmaceutyczne. Kodeks Etyki Aptekarza RP – kształcenie ustawiczne farmaceutów, Wrocław, 2014.
 • P. Dzienis, Zasady prawa medycznego, Studia Prawnicze, 3-4, 109, 2000.

_____________________________________________________
Zacytuj ten artykuł jako:


 • Agnieszka Zimmermann, Etyka w zawodzie farmaceuty, MGR.FARM, nr 4/2017 (14), str. 18-19

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Zwrot leku termolabilnego Zwrot leku termolabilnego

Od niedawna aptekom trudniej zwrócić do hurtowni leki termolabilne. To efekt wymogów dotyczących Dob...

Konserwanty w żywności i lekach – część 2 Konserwanty w żywności i lekach – część 2

Stosowanie substancji konserwujących w żywności nie jest kaprysem producentów. To często jedyne wyj...

Byłam pracownikiem apteki sieciowej, cz. II Byłam pracownikiem apteki sieciowej, cz. II

Kolejne słowo, które poznałam to „koszyczek”, czyli średnia wartość paragonu. Była to wartość teoret...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz