Magazyn mgr.farm

Farmaceuta na godziny…?

8 czerwca 2016 08:29

Sytuacja na rynku pracy mgr farm. zmusza tą grupę zawodową do zmiany wieloletnich przyzwyczajeń i aktywnego poszukiwania nowych form zatrudnienia które będą odpowiednio wynagradzane finansowo.

Obecnie w Polsce (stan na 4.06.2016) zarejestrowanych jest 31213 magistrów farmacji. Jednocześnie w rejestrach figuruje 16296 aptek (łączna liczba wszystkich typów aptek) oraz 565 hurtowni farmaceutycznych (stan na dzień 4.06.2016). Jeśli porównać te liczby okazuje się że rzeczywista średnia ilość mgr farmacji przypadających przynajmniej teoretycznie na jedną aptekę nie jest bynajmniej liczbą imponującą i wynosi ok. 1,85.

Jest to liczba oczywiście mocno zawyżona bo obliczona jedynie teoretycznie przy założeniu obsady 1 mgr farmacji na jedną aptekę/hurtownię. Dodatkowo ta liczba nie uwzględnia osób jakie przebywają na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich ,urlopach wypoczynkowych lub są nieaktywne zawodowo z powodu przejścia na emeryturę itp.

Przy tak małej ilości magistrów farmacji otwarte pozostaje pytanie jakim „cudem” udaje się funkcjonować tak wielkiej ilości aptek otwartych z teoretycznie pełną obsadą magisterską kiedy średnia ilość magistrów farmacji na aptekę w Polsce nie przekracza 2,0 ? 😉 Są województwa w Polsce w których nawet ta teoretycznie obliczona ilość jest dużo mniejsza i wynosi ok. 1,2 mgr farmacji na 1 aptekę.

Z jednej strony przedstawione powyżej dane pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość naszej profesji bo miejsc pracy w jakich może być zatrudniony potencjalnie mgr farm. jest bardzo dużo z drugiej strony zastanawiający jest fakt jak w Polsce może sprawnie i zgodnie z przepisami funkcjonować tak duża ilość aptek otwartych?

Myślę że jest to realnie możliwe tylko i wyłącznie dzięki olbrzymiej rzeszy techników farmaceutycznych którzy rzeczywiście pracują w polskich aptekach.

Mocno do myślenia daje fakt dlaczego rejestr mgr farm. nie podaje aktualnego miejsca pracy każdego mgr farm. w Polsce? Gdyby zadbać o prawdziwość i aktualność umieszczonych w nim danych okazałoby się zapewne że wiele aptek ma prawidłową obsadę jedynie w momencie ich otwarcia a późniejsze dzieje pracowników nie są aktywnie śledzone przez nikogo… Oczywiście te zjawisko ma negatywny wpływ na wysokość wynagrodzeń mgr farm. oraz ich formy zatrudnienia. Zatrudnienie mgr farm. na pełen etat jest kosztowne i często bardzo trudne z powodu relatywnie małej ilości mgr farmacji jacy są aktywni zawodowo. Prawie każdy mgr farm. za to chętnie podejmie się każdej pracy która będzie zwiększała jego całkowite wynagrodzenie.

Taki rzeczywisty stan spowodował powstanie jednoosobowych firm mgr farm. którzy z dużą chęcią podejmą się każdej pracy i zastąpią innych mgr farm. np. : w czasie urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, kontroli WIF czy NFZ ? 😉

Jeśli obecnie prześledzić ogłoszenia jakie pojawiają się na różnych portalach branżowych to oferty mgr farm. posiadających kilkuletni staż pracy aptece i szukających pracy na godziny, weekendy, dyżury itd. nie są rzadkością a stają się powoli normą!

Stawki oferowane w takiej pracy zapewne są wyższe niż te oferowane w pracy stacjonarnej która odbywa się stale w jednej aptece…jednak taka praca wymaga mobilności i ciągłej aktywności co pewnie nie jest zbyt atrakcyjne dla osób starszych , posiadających rodzinę i szukających stabilizacji życiowej. Dlatego taki typ zatrudnienia wydaje się optymalny dla osób młodych których wynagrodzenie w pracy stacjonarnej nie jest satysfakcjonujące…

Według mnie takie zjawisko na rynku pracy jest jednak w dłuższej perspektywie czasowej niekorzystne dla naszej branży i jest ono kolejną oznaką pauperyzacji zawodu w którym „normalne” wynagrodzenia za pracę w aptece/hurtowni nie pokrywają potrzeb nowego pokolenia magistrów farmacji…

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Składki Składki

Chciałbym wiedzieć na co idą moje składki, które płacę co miesiąc Izbie Aptekarskiej? Albo inaczej… ...

Batalia wyborcza [cz. 1] Batalia wyborcza [cz. 1]

Historia kołem się toczy. To znane powiedzenie dotyczy bezpośrednio nas farmaceutów właśnie teraz, g...

Ostatni „papierowy relikt” polskiej farmacji? Ostatni „papierowy relikt” polskiej farmacji?

Ta pozycja książkowa to istny „biały kruk” polskich aptek. Tak naprawdę , w ostatnio wydanej wersji ...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz