Magazyn mgr.farm

Łanda odpowiada posłom ws. aptek

17 sierpnia 2016 10:14

W odpowiedzi na interpelację nr 4198 z dnia 23 czerwca 2016 r., złożoną przez grupę Posłów na Sejm RP Jarosława Sachajko, Pawła Skuteckiego, Sylwestra Chruszcza, Barbarę Chrobak i Jerzego Kozłowskiego, w sprawie planowanych zmian na rynku farmaceutycznym, odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda.

– Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego struktury właścicielskiej polskich aptek, uprzejmie informuję, że istnieją trudności w ustaleniu pełnej struktury własnościowej poszczególnych podmiotów prowadzących sieci aptek. Zarówno w przypadku uzyskiwania nowego zezwolenia, jak i w sytuacji przejmowania sieci aptek przez inny podmiot nie ma obowiązku ujawniania przed Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi ani przed organami izb aptekarskich, zależności kapitałowych i osobowych. Brak jest także zakorzenionej w obowiązującym stanie prawnym definicji „sieci zagranicznej”, która pozwalałaby na przyjęcie jednolitych kryteriów pozwalających ocenić, jaki stopień zaangażowania kapitałowego nadaje podmiotowi zarejestrowanemu na terenie RP cechy podmiotu zależnego od obcego kapitału – pisze Łanda.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia zwraca uwagę, że widoczne tendencje zmian na rynku detalicznej sprzedaży produktów leczniczych wskazują na coraz większe zaangażowanie podmiotów zagranicznych. – Poniżej przedstawiam kilka przykładów obecności kapitału zagranicznego na polskim rynku aptecznym, przedstawionych przez samorząd aptekarski, Naczelną Izbę Aptekarską:

„Do 2000 r. w Polsce według powszechnie dostępnych danych nie działały oficjalnie sieci aptek funkcjonujących w oparciu o kapitał zagraniczny. Pierwsza sieć powstała w Warszawie, 14 września 2000 r., gdy Polish Enterprise Fund zarządzany przez Enterprise Investors zainwestował 1 mln USD w nowo powstałą spółkę „Apteki Polskie” prowadzącej apteki ogólnodostępne pod marką „Apteka 21”.

W 2001 roku powstała pierwsza apteka litewskiej sieci międzynarodowego Holdingu Euro Apotheca. EURO-APTEKA jest częścią stale rosnącej grupy kapitałowej Euroapotheca Group. EUROAPOTHECA jest nieustannie rozwijającą się grupą spółek z Europy Wschodniej, która zarządza sieciami detalicznymi aptek i hurtowniami aptecznymi na terytorium Litwy, Łotwy, Estonii i Polski. Obecnie posiada w Polsce 84 apteki (w tym 5 aptek franczyzowych).

Również w 2000 roku sieć wywodząca się z Izraela, Super-Pharm rozpoczęła ekspansję na rynek europejski. W maju 2001 roku w Warszawie otworzono pierwszy w Polsce drugstore Super-Pharm. Obecnie sieć Super-Pharm działa we wszystkich największych miastach w Polsce i posiada 64 placówki.

Do najbardziej dynamicznie rozwijających się sieci aptek opartych na kapitale zagranicznym należy BRL Center posiadający w Polsce 367 aptek, pozyskanych zarówno w ramach przejęć już istniejących sieci aptek, jak i rozwoju organicznego. Firma należy do cypryjskiego funduszu inwestycyjnego Penta Investments (działalność na ponad 10 rynkach Europy, wartość aktywów: 6,5 mld EUR) i realizuje inwestycję Dr Max od 2004 roku. Według wypowiedzi przedstawicieli funduszu planowane są dalsze przejęcia. Część działań dokumentują poniższe decyzje UOKIK, wydane w latach 2013-2016:
• 30 sierpnia 2013 r. UOKIK wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez BRL Center-Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu kontroli nad Partner Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – DECYZJA nr DKK-111/2013;

• 27 stycznia 2014 r. UOKIK wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez BRL CENTER – POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu kontroli nad CEFARM ŚLĄSKI KATOWICE S.A. z siedzibą w Warszawie, CEFARM ŚLĄSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, CEFARM ZIELONA GÓRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, CEFARM RZESZÓW S.A. z siedzibą w Rzeszowie, „MEDIQ POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz PHARMA NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – DECYZJA nr DKK – 7/2014;

• 2 września 2015 r. UOKIK wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez BRL Center – Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu kontroli nad Apteką pod Lwem Sp. z o.o. z siedzibą w Pelplinie oraz Apteką Marzeń Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie – DECYZJA nr DKK – 149/2015;

• 2 września 2015 r. UOKIK wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez BRL Center – Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu kontroli nad MX Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Farmako Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Helios Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – DECYZJA nr DKK – 150/2015;

• 27 stycznia 2016 r. UOKIK wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez BRL Center – Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu kontroli nad Medea Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – DECYZJA nr DKK – 13/2016.

Innymi przykładami są choćby apteki sieci Gemini skupiających 50 placówek, należących do Value Pharmacy BV, Holandia – Warburg Pincus LCC), czy też sieć 47 aptek Hebe (Jeronimo Martins Polska – Warta Retail Services BV, Holandia).

Szczególny przypadek stanowi największa sieć aptek w naszym kraju DOZ S.A. o nazwie Dbam o Zdrowie, która liczy blisko 1 tys. placówek. Według danych pochodzących bezpośrednio z DOZ, DOZ SA należy do holenderskiego holdingu CEPD NV, posiadającego 652 apteki. Istnieje prawdopodobieństwo, że holding ten jest powiązany z grupą Pelion.”

Łanda zaznacza, że w ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej, „obecnie mamy do czynienia ze zwielokrotnieniem dynamiki rozwoju sieci aptek, w tym przejmowania polskich sieci przez zagraniczne podmioty, na skutek zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian legislacyjnych. W zasadniczej większości są to fundusze inwestycyjne zarejestrowane na Cyprze lub w Holandii. Skupowanie przez nie polskich indywidualnych aptek, czy mniejszych sieci, nie jest transakcją docelową – gromadzenie udziałów rynku służyć ma stworzeniu atrakcyjnego portfela placówek, który po optymalizacji rentowności (obniżenia kosztów i maksymalizacji zysków), zostanie odsprzedany strategicznemu, zagranicznemu partnerowi biznesowemu. Taki scenariusz jest możliwy do realizacji z dwóch powodów: po pierwsze, żadnego z rodzimych inwestorów nie będzie stać na zakup portfela o udziale np. 20% rynku. Po drugie, tzw. „otwartymi”, czyli niezabezpieczonymi rynkami europejskimi interesują się globalne koncerny farmaceutyczno – drogeryjne.
Prawdopodobieństwo realizacji wspomnianego scenariusza jest tym większe, że w ciągu ostatnich 12 lat nie wyegzekwowano przepisów prawa antykoncentracyjnego zawartego w ustawie Prawo Farmaceutyczne (art. 99.3 w zderzeniu z art. 37.ap), w wyniku czego ok. 1600 aptek sieciowych funkcjonuje dziś w sprzeczności z obowiązującym prawem.

Podsumowując, brak ochrony polskiego rynku skutkować będzie jego całkowitym przejęciem przez koncerny globalne. Zakładając utrzymanie obecnego tempa upadłości bądź przejmowania polskich aptek indywidualnych (wg. IMS: średnio 2,3 apteki dziennie), należy założyć, że ostatnia polska apteka zostanie zamknięta pod koniec 2022 r.”

Krzysztof Łanda zaznaczył też, że wprowadzenie wymogu posiadania większościowego pakietu udziałów w aptece przez farmaceutów, jest jedną z propozycji składanych przez samorząd aptekarski, którego zdaniem aktualny rynek farmaceutyczny charakteryzuje się znaczną przynależnością do kapitału zagranicznego, a przez to w sposób pośredni do ostatecznego znacznego obniżenia jakości usług farmaceutycznych i obniżenia poziomu opieki nad pacjentem. – Na podstawie doświadczeń członków samorządu aptekarskiego można stwierdzić, że korporacjom posiadającym apteki nie zależy na obniżaniu dochodu poprzez zapewnienie właściwego poziomu zatrudnienia, właściwej jakości usług farmaceutycznych, właściwego poziomu opieki nad pacjentami. Aptekarze sprzeciwiają się sposobowi pracy narzucanemu przez duże firmy, gdzie zupełnie samodzielnemu i suwerennemu w swoich decyzjach kierownikowi apteki narzuca się sposób pracy nielicujący z zawodem farmaceuty. Farmaceuci są przeciwni zamienianiu aptek w drogerie i odbieraniu właściwej rangi zawodowi farmaceuty. Lek jest produktem zupełnie wyjątkowym. Do każdego etapu obrotu lekami dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające wyższe wykształcenie farmaceutyczne oraz nadzorowany przez nich personel pomocniczy. Narzucany farmaceutom przez korporacje sposób pracy zmierzający wyłącznie do uzyskania zysku, bez właściwej troski o jakość leku i pacjenta, jest głównym powodem, dla którego aptekarze postulują przejęcie pakietów większościowych w aptekach.

Samorząd aptekarski wyraża konieczność umocnienia roli aptek prywatnych, często rodzinnych. Obecna sytuacja ekonomiczna tych aptek jest z reguły słaba. Właściciele aptek prywatnych upatrują tego stanu rzeczy w konkurencji na rynku, czyli konieczności rywalizacji na rynku z dużymi sieciami aptek, których właścicielami są duże korporacje. Składane propozycje legislacyjne dotyczą umożliwienia posiadania aptek wyłącznie przez osoby z wykształceniem wyższym farmaceutycznym, czyli tzw. „apteki dla aptekarza”. Stąd też powstał pomysł, aby 51% udziałów w aptece posiadali pracujący w tej aptece magistrowie farmacji.

– Ponadto postulowane jest ustanowienie kryteriów geograficznych i demograficznych czyli umożliwienie otwierania aptek wyłącznie w określonej odległości od apteki już istniejącej oraz uwzględnienie ilości pacjentów przypadających średnio na jedną aptekę. Właściciele aptek prywatnych są przeciwni otwieraniu aptek jedna przy drugiej gdyż prowadzi to do niezdrowej konkurencji między aptekami poprzez nadmierną ilość aptek w centrach miast i innych punktach atrakcyjnych ze względów ekonomicznych, przy jednoczesnym niedoborze aptek w miejscach mniej interesujących ekonomicznie. Dla pacjentów z takich miejsc powstaje konieczność poszukiwania leków w miejscach odległych. Przy tym aptekarze wskazują na nieuczciwe praktyki, jakie próbują stosować sieci apteczne.

– Aptekarze postulują także znaczne ograniczenie obrotu lekami poza aptekami, bez nadzoru farmaceutów, upatrując w tym zagrożenia dla zapewnienia jakości leków, a przez to zagrożenia dla zdrowia pacjentów, którzy takie leki stosują. Niewłaściwy sposób stosowania leków oraz zażywanie leków zepsutych stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia.

Ponadto prywatni właściciele aptek postulują przywrócenie właściwej roli farmaceuty. Akceptując ten pogląd Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 36) powołał Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Łanda zwrócił też uwagę, że odmienny pogląd reprezentuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Wskazuje on, że propozycje wprowadzenia zasady „apteka dla aptekarza”, reinterpretacji przepisów prawa farmaceutycznego w kierunku zakazu przekroczenia 1% aptek w województwie oraz wprowadzenia licznych ograniczeń w obrocie pozaaptecznym zmierzają do ograniczenia działalności gospodarczej. Według informacji przedstawionych Ministrowi Zdrowia przez Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET odnośnie europejskiego rynku detalicznej sprzedaży leków, obserwuje się dwie koncepcje polityki państwa w zakresie sektora detalicznej sprzedaży produktów farmaceutycznych. Pierwsza to wysoki stopień ingerencji państwa i w związku z tym wprowadzenie w szerokim zakresie uregulowań umożliwiających jego znaczną kontrolę nad wstępowaniem na badany rynek i funkcjonowaniem na nim przedsiębiorców, a także kontrolę procesów konkurencyjnych. Druga tendencja to ograniczona ingerencja państwa w sferę podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem aptek. W tym przypadku kraje pozostawiły rolę kształtowania ich funkcjonowania procesom rynkowym. W przeważającej większości krajów Unii Europejskiej obowiązują typowe rynki otwarte. Wśród nich znajdziemy kraje nordyckie, anglosaskie i kraje „Nowej Unii”. W niektórych krajach „Starej Unii” obowiązują typowe rynki zamknięte (Austria, Dania, Finlandia, Niemcy). Należy zauważyć, że w systemach prawnych niektórych państw UE zauważa się tendencje do stopniowego odstępowania od większego ingerowania państwa w mechanizmy przebiegające na rynku aptecznym. W wielu krajach ograniczono stosowanie kryteriów demograficznych i geograficznych.

– Biorąc pod uwagę złożoność problemu i konieczność dokonania prawidłowego rozstrzygnięcia oraz podjęcia właściwych ostatecznych kierunkowych, uprzejmie informuję, że cały czas trwają w Ministerstwie prace koncepcyjne dotyczące kształtu uregulowań w zakresie koncentracji, apteki dla aptekarza, zmiany struktury właścicielskiej oraz innych zagadnień związanych z aptekami i tworzonym w Ministerstwie Zdrowia projektem ustawy o zawodzie farmaceuty i nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Źródło: ŁW / sejm.gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  AdA jako skutek chciwości sieci aptek – część 1 AdA jako skutek chciwości sieci aptek – część 1

  Już ponad pół roku minęło od wejścia w życie AdA. Nie jest to aż tak długi okres, by kompleksowo pod...

  Fikcyjny kierownik działu farmacji szpitalnej ukarany Fikcyjny kierownik działu farmacji szpitalnej ukarany

  Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutę, który pełnił funkcję kierownika działu farma...

  NFZ uruchamia KOC NFZ uruchamia KOC

  Narodowy Fundusz zdrowia uruchamia program opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży, którego celem j...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz