REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Odmowa-exit?

18 lipca 2016 07:04

Początek zmian wyglądał obiecująco…

7.07.2015 tak pisała jedna z dużych hurtowni farmaceutycznych jakie działają obecnie w Polsce :

„Szanowni Państwo
12 lipca br. wchodzą w życie zmiany Ustawy Prawo Farmaceutyczne
O zobowiązaniach i sankcjach, jakie niesie za sobą nowelizacja Ustawy już Państwa informowaliśmy.
Poniżej przedstawiamy informacje związane z wdrażanymi przez nas rozwiązaniami, pozwalającymi aptece na wypełnianie obowiązków wynikających z Ustawy.
Dołożyliśmy starań, by nasze rozwiązania ograniczały do minimum zmiany w systemie składania zamówień po Państwa stronie i umożliwiły obsługę zamówień w dotychczasowej formie.
Ustawa nakłada na apteki obowiązek składania zamówień w formie pisemnej lub elektronicznej. Aby umożliwić Państwu możliwość kontaktu telefonicznego opracowaliśmy system, który generuje zamówienie w formie elektronicznej na podstawie rozmowy telefonicznej. Zamówienie to będą mogli Państwo archiwizować i przedstawiać na żądanie GIF oraz otrzymają Państwo na nie wymagane Ustawą odpowiedź w formie elektronicznej.
Zwróciliśmy się już do Państwa o wskazanie adresu poczty elektronicznej, który będzie przeznaczony do kontaktu w sprawie zamówień. Posiadanie takiego adresu jest niezbędne, by spełnić wymagania ustawowe. Wkrótce dostarczymy do Państwa porozumienie (umowę) związane z obsługą systemu (usługi) opisanego powyżej. Jest to konieczne dla celów formalnych.
Zamówienia producenckie są obsługiwane dokładnie tak samo, jak wymienione wcześniej. Dla Państwa wygody dokument dotyczący tego zamówienia będzie miał różniącą się od standardowego zamówienia nazwę.
Klienci korzystający wyłącznie z zamówień modemowych nie będą musieli zawierać wyżej wymienionego porozumienia. Będą otrzymywać, tak jak wszyscy, potwierdzenia złożonych zamówień oraz wymagane Ustawą odpowiedzi drogą elektroniczną.
Wszyscy klienci są zobowiązani do archiwizacji zamówień i odmów realizacji zamówień na leki Rx i leki refundowane w formie elektronicznej lub pisemnej przez 3 lata. Nie możemy, niestety, wyręczyć aptek w tym zakresie. Poczta elektroniczna zapewnia jednak wygodny system archiwizacji i możliwość zarządzania archiwum.”

REKLAMA

Nie cały rok później bo 17 czerwca 2016 powstał kolejny komunikat w tej sprawie :

REKLAMA

„Szanowni Państwo
W lipcu 2015r. wprowadziliśmy kilka istotnych zmian, które pozwoliły wypełnić obowiązki wynikające z nowych wymagań Prawa Farmaceutycznego.
Równocześnie wdrożyliśmy dodatkowe rozwiązanie, które pozwala przekształcić zamówienie telefoniczne w formę elektroniczną oraz wygenerować zestawienie odmów przy braku realizacji.
Po roku funkcjonowania usługi dla zamówień telefonicznych Państwa zainteresowanie proponowanym rozwiązaniem jest coraz mniejsze. Ponadto zgłaszają Państwo życzenie wyłączenia dokumentacji przy zamówieniach telefonicznych.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom od dnia 01.07.2016
zaprzestajemy automatycznego tworzenia elektronicznej formy zamówienia i zestawienia odmów realizacji do zamówień telefonicznych.
Jednocześnie zapewniamy, że sposób postępowania z zamówieniami elektronicznymi i pisemnymi pozostaje bez zmian.

Jeśli są Państwo zainteresowani kontynuacją generowania zestawień odmów do zamówień telefonicznych prosimy o kontakt”

Co to oznacza w praktyce jeśli nie „odmowę-exit” ? 😉

Dlaczego hurtownia wycofuje się z używania systemu jaki sama stworzyła ?

Po około roku działania ustawy anty-wywozowej okazało się że jej zapisy są w praktyce mało skuteczne i stanowią jedynie dodatkowe utrudnienie w pracy wielu aptek ?

REKLAMA

Do dziś zastanawiam się dlaczego to apteka , a nie hurtownia ? ma obowiązek powiadamiania o fakcie odmowy zaopatrzenia WIF/GIF-u ?

Dlaczego nikt nie pokusił się o standaryzację informatyczną plików odmów ?

Dlaczego nikt nie weryfikuje zasadności odmów ?

Dlaczego po prawie roku od wprowadzenia zmian nadal zagrożonych brakiem dostępności jest aż 158 leków ?

Dlaczego zaopatrzenie w niektóre leki wręcz się pogorszyło ? (np.: Clexane , wymienione na liście leków zagrożonych brakiem dostępności w 7 dawkach ! z dnia 12.07.2015 a obecne również w 7 dawkach na liście z dnia 4.03.2016 ! )

Ten system , jeśli ma działać wymaga głębokiej reformy i wielu zmian !

A pierwszą ze zmian powinno być całkowite wyłączenie aptek z tego uciążliwego systemu raportowania… !

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ludzie leki biorą… źle biorą. Ludzie leki biorą… źle biorą.

Ile to razy już mi się zdarzył pacjent, który po kilku dniach lub tygodniach stosowania leku, wracał...

Pani mi da! Pani mi da!

„Jak to Pani mi nie da? Co z tego, że na receptę? U mnie w aptece zawsze mi dają, tylko wy wiecznie ...

Sieciówki mają konia trojańskiego… Sieciówki mają konia trojańskiego…

Właściciele aptek sieciowych są nienasyceni. Dla nich dzień bez wzrostu sprzedaży to dzień stracony....

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz