REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Odpowiedzialność ponosi producent

5 lipca 2016 07:17

O rynku suplementów diety, ich bezpieczeństwie i sposobach kontroli rozmawiamy z Markiem Posobkiewiczem – Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Kilka lat temu głośno było o wycofaniu z obrotu kilku suplementów diety na potencję, których nadzwyczajną skuteczność producent uzyskał dodając do składu sildenafil i jego pochodne. Wycofano z rynku także kilka bardzo skutecznych preparatów na odchudzanie zawierających nielegalne substancje. Rodzi się pytanie o bezpieczeństwo stosowania tych produktów.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych suplementy diety są żywnością, a generalną zasadą prawodawstwa żywnościowego jest, iż żywność wprowadzana do obrotu musi być bezpieczna dla konsumenta. To konsekwencja art. 14 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Suplementy diety będące żywnością muszą być więc bezpieczne dla konsumenta i nie mogą wykazywać właściwości terapeutycznych (definicja suplementu diety art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z późn. zm. – przyp. red.).

W rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawnych całkowitą odpowiedzialność za jakość zdrowotną środka spożywczego wprowadzanego do obrotu oraz treść informacji umieszczonych na jego opakowaniu lub prezentacji i reklamie ponosi producent bądź przedsiębiorca wprowadzający środek spożywczy do obrotu.

W Polsce, podobnie jak i w kilku innych krajach UE, w odniesieniu do suplementów diety, środków spożywczych wzbogacanych jak i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego obowiązuje system notyfikacyjny. W ramach tego systemu oceniany jest m. in. deklarowany przez przedsiębiorcę skład jakościowo-ilościowy środków spożywczych. Dodatkowo, poza obowiązkiem ustawowym, w odniesieniu do składników roślinnych Główny Inspektor Sanitarny zobowiązuje przedsiębiorcę do przedłożenia specyfikacji jakościowo-ilościowych tych składników lub certyfikatów analizy składu w celu potwierdzenia postaci danego składnika (źródła pochodzenia, tożsamości, części wykorzystanej rośliny, rodzaju przetworu, stopnia koncentracji, ilości składników czynnych), a także zgodności poziomu zanieczyszczeń fizykochemicznych, w tym głównie metalami ciężkimi, z obecnie obowiązującymi regulacjami unijnymi w tym zakresie.

Ponadto w przypadku wątpliwości, co do bezpieczeństwa składników innych, Główny Inspektor Sanitarny żąda od przedsiębiorcy specyfikacji, wyników badań produktu/składnika w kierunku obecności/ilości danej substancji w produkcie, czy też dostarczenia opublikowanych danych naukowych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania składnika/produktu jako żywność.

Jak często i w jaki sposób przeprowadzane są ich kontrole? Jakich oszustw dopuszczają się producenci suplementów i jakie kary ich za to spotykają?

W Polsce suplementy diety podlegają nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu suplementy diety przeprowadzane są urzędowe kontrole żywności, których zakres i częstotliwość wynika z oceny ryzyka.

Ponadto w odniesieniu do suplementów diety w ramach urzędowej kontroli żywności prowadzone są badania suplementów diety w kierunku identyfikacji niedeklarowanych aktywnych farmakologicznie substancji (sildenafilu, tadalafilu, wardenafilu, sibutraminy i ich analogów strukturalnych oraz innych niedeklarowanych substancji pochodzenia naturalnego) oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w kierunku identyfikacji substancji zabronionych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA).
[img]http://mgr.farm/sites/default/files/mgr_5.png[/img]

W Polsce, w odniesieniu do suplementów diety najczęściej występującymi niezgodnościami popełnianymi przez przedsiębiorców są:
• przypisywanie produktom spożywczym właściwości leczniczych,
• deklarowanie właściwości, których w rzeczywistości suplementy diety nie posiadają (np. właściwości odchudzające),
• nieprawidłowe stosowanie dobrowolnych oświadczeń żywieniowych/zdrowotnych,
• zafałszowania produktu, tj. brak deklaracji rzeczywistego składu produktu.

W Polsce przepisy karne i kary pieniężne za wprowadzenie do obrotu środka spożywczego niespełniającego wymagań prawnych reguluje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

W przypadku wprowadzenia do obrotu środka spożywczego szkodliwego dla zdrowia lub życia człowieka, bądź zafałszowanego, może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo jej pozbawienia. Natomiast w odniesieniu do środków spożywczych nieprawidłowo oznakowanych, prezentowanych lub reklamowanych – kara pieniężna w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający.

Często mówi się o różnicach między lekiem a suplementem diety – jednocześnie mało kto wie, jaka jest różnica pomiędzy suplementem, a środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego/medycznego. Ich dopuszczanie do postępowania dietetycznego w stanach chorobowych sprawia, że w reklamach są upodabniane do leków. Czym różnią się one od suplementów diety – szczególnie w kontekście procedury ich dopuszczenia do obrotu?

Należy podkreślić, że dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego są również żywnością, a nie produktami leczniczymi, pomimo że w ich oznakowaniu rzeczywiście należy wskazać chorobę lub zaburzenie stanu zdrowia.

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego służą do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych i odżywiania dietetycznego pacjentów pod nadzorem lekarza. Ich stosowanie jest wskazane lub wręcz niezbędne w sytuacjach, gdy niemożliwe jest odżywianie tylko poprzez modyfikację normalnej diety, podawanie innych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub połączenie obu tych metod. Skład dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego musi opierać się na uznanych zasadach medycznych i żywieniowych oraz na ogólnie przyjętych danych naukowych.

Przykładem dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego są produkty stosowane w takich chorobach jak fenyloketonuria, która należy do grupy chorób dotyczących zaburzeń metabolizmu aminokwasów. Choroba ta polega na całkowitym braku lub znacznym ograniczeniu aktywności enzymu hydroksylazy fenyloalaninowej, który jest odpowiedzialny za przemianę aminokwasu fenyloalaniny w tyrozynę. Zaburzenia w przemianie fenyloalaniny powodują wzrost jej stężenia we krwi, wraz z którą dostaje się ona do ośrodkowego układu nerwowego, gdzie wywołuje nieodwracalne uszkodzenia. Powoduje to różne formy niepełnosprawności intelektualnej i zaburzenia neurologiczne, które stanowią główne objawy nieleczonej lub leczonej niewystarczająco fenyloketonurii. Warunkiem pozytywnych efektów leczenia jest wprowadzenie diety, której podstawą są białkozastępcze preparaty nisko- lub bezfenyloalaninowe produkowane na bazie hydrolizatów białkowych lub pozbawione fenyloalaniny syntetyczne mieszaniny aminokwasów uzupełniane w witaminy, składniki mineralne i pierwiastki śladowe. W przypadku przywołanego zaburzenia niezbędne jest więc stosowanie dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, które są produktami stanowiącymi mieszaninę aminokwasów bez fenyloalaniny, zawierające węglowodany, tłuszcz oraz dostosowaną do wymagań ilość witamin i składników mineralnych.

W odróżnieniu więc od suplementów diety, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego muszą się charakteryzować zawartością podstawowych składników odżywczych i wartością energetyczną, aby nie tylko uzupełniać dietę w wybrane składniki o działaniu odżywczym lub fizjologicznym, lecz odżywiać.

Analogicznie jak w przypadku suplementów diety także znakowanie, prezentacja i reklama dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego nie może przypisywać właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób bądź też odwoływać się do takich właściwości.

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego podlegają tak samo jak suplementy obowiązkowi powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Procedura jest taka sama w odniesieniu do obu tych kategorii żywności. Nie jest ona równoznaczna z dopuszczeniem do obrotu – odpowiedzialność za produkt zawsze ponosi podmiot działający na rynku spożywczym, lecz służy monitorowaniu produktów wprowadzanych do obrotu w Polsce.

Czy słuszne jest przekonanie, że środki spożywcze specjalnego przeznaczenia są „lepsze” tylko dlatego, że nie są suplementami?

Nie można oczywiście twierdzić, że dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego są lepsze lub gorsze od suplementów diety. Mają po prostu inne przeznaczenie i stosowane są w innych sytuacjach.
[img]http://mgr.farm/sites/default/files/mgr_5.png[/img]

Reklamy suplementów diety bardzo często wprowadzają konsumentów w błąd co do ich działania i skuteczności. Czy w najbliższym czasie szykują się zmiany w prawie żywnościowym, które jeszcze skuteczniej ograniczą i uregulują rynek parafarmaceutyków?

Obecnie nie ma planów zmian przepisów unijnych, ale trzeba pamiętać, że wiele kwestii może być regulowanych na poziomie krajowym. Wśród zmian, które byłyby celowe są na pewno te dotyczące zwiększenia wysokości kar pieniężnych za niezgodne z przepisami prawnymi znakowanie suplementów diety, w tym ich reklamę i prezentację. Sądzę jednak, że najlepsze byłyby wewnętrzne samoregulacje branży. Są dobre przykłady z branży „ogólnospożywczej”, w której w przeszłości wprowadzano korzystne dla konsumentów rozwiązania np. w zakresie znakowania produktów, zanim stały się one prawem powszechnie obowiązującym. Natomiast jeśli producenci i importerzy suplementów konieczności takich samoregulacji nie będą dostrzegać, to konieczne będą ostrzejsze działania organów państwowych.

Dość powszechną praktyką wśród producentów stało się zmienianie kategorii preparatu z leku na suplement diety. Zmiany te często są dla konsumentów niedostrzegalne, bo zmianie na ogół nie ulega wygląd opakowania. Producenci chcą tym sposobem oczywiście obniżyć koszty produkcji preparatu i reklamować go w sposób niedopuszczalny w przypadku leków (np. używając rekomendacji lekarza, farmaceuty lub osoby publicznej). Czy w takiej sytuacji skład produktu musi ulec zmianie? Czy do takiego produktu, który wcześniej był lekiem, konsumenci mogą mieć większe zaufanie niż do pozostałych suplementów?

Jak wspomniano wcześniej suplement diety jest żywnością, a nie lekiem, dlatego też skład produktu nie powinien wykazywać właściwości leczniczych, ani do nich się odnosić. Dlatego też w przypadkach wątpliwych Główny Inspektor Sanitarny zobowiązuje przedsiębiorcę do przedłożenia opinii Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, czy dany produkt nie spełnia wymagań produktu leczniczego, określonych przepisami Prawa farmaceutycznego.

Znakowanie, reklamowanie środka spożywczego nie może również wprowadzać konsumenta w błąd, co do charakteru tego środka i jego właściwości. Dlatego też znakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety z wizerunkiem lekarza, farmaceuty są niedozwolone, gdyż mogłoby sugerować konsumentowi, iż ma do czynienia z produktem leczniczym a nie żywnością.

Należy wyraźnie podkreślić, iż suplement diety musi być oznakowany nazwą wynikającą z przepisów prawa, tj. „suplement diety” – nazwa ta wyraźnie powinna dawać sygnał konsumentowi w jakim charakterze sprzedawany jest dany preparat.
[img]http://mgr.farm/sites/default/files/mgr_5.png[/img]

Suplementy diety są obecne na całym świecie. Czy są znane Panu kryteria dotyczące ich dopuszczania do sprzedaży w innych krajach? Gdzie są one bardziej restrykcyjne, a gdzie mniej niż w Polsce?

Tak, znane nam są kryteria dotyczące dopuszczania do sprzedaży suplementów diety w innych krajach. Kryteria te niejednokrotnie są bardziej liberalne niż te stosowane w Polsce i to często rodzi problemy, gdyż Polskę jako kraj UE obowiązuje zasada swobodnego przepływu towarów, a zgłaszane w Polsce suplementy diety często posiadają już notyfikację innego państwa członkowskiego. W Polsce powiadomienia rozpatrywane są na zasadzie case-by-case.

Główny Inspektor Sanitarny dokonuje oceny bezpieczeństwa składu notyfikowanych produktów bazując na obowiązujących przepisach prawnych unijnych i krajowych, aktualnych wytycznych z monografii naukowych – Europejskiej Agencji Leków – EMA, ESCOP, Światowej Organizacji Zdrowia – WHO i in., bieżących publikacjach z tzw. listy filadelfijskiej (lista czasopism naukowych opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information), wytycznych Komisji, opiniach EFSA, opiniach ekspertów Zespołu ds. Suplementów Diety działającego w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, opiniach krajowych konsultantów w danej dziedzinie medycyny, opiniach URPL, opiniach właściwych jednostek naukowo-badawczych. Ponadto prowadzona jest także wymiana informacji z innymi właściwymi urzędami w państwach członkowskich – w momencie, gdy produkt o którego wprowadzeniu do obrotu w Polsce powiadamia przedsiębiorca, posiada notyfikację tego kraju.

Niedawno 12 instytucji zainicjowało akcję informacyjną dotyczącą suplementów diety – jedną z nich był GIS. Farmaceuci zastanawiają się, dlaczego do akcji nie została zaproszona Naczelna Izba Aptekarska? W końcu to w aptekach sprzedawana jest olbrzymia większość suplementów diety i to farmaceuci są osobami, które udzielają bezpośredniej informacji na ich temat konsumentom.

Bardzo słuszna uwaga. Inicjatywa akcji wyszła z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tej chwili analizujemy odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy od niektórych firm z tej branży. Są one dość zróżnicowane: od pełnego poparcia do dość ostrej krytyki. Na pewno dalsza edukacja przeciętnego polskiego konsumenta w zakresie suplementów diety jest bardzo potrzebna. Środowisko farmaceutów powinno być lepiej wykorzystane i z pewnością do takiej współpracy z przyszłości będę dążył.

Marek Posobkiewicz

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi; specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny morskiej i tropikalnej oraz organizacji ochrony zdrowia. Specjalista w dziedzinie medycyny hiperbarycznej. Stale wykonuje pracę dla Medical Radio – ogólnoświatowego system radiostacji umożliwiający świadczenie nieodpłatnych usług telemedycznych dla załóg statków znajdujących się na morzu. Tłumacz z języka niemieckiego. Sędzia Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej. Pełnił funkcję Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu, a następnie zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego. Od sierpnia 2012r. pełni obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego.
[img]http://mgr.farm/sites/default/files/mgr_5.png[/img]

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Żegnam Panią Żegnam Panią

Pierwszy raz zdarzyło mi się wyprosić pacjentkę z apteki. Istnieje granica tolerancji ludzkiego cham...

Maria Skłodowska-Curie Maria Skłodowska-Curie

Czytając komentarze o filmie mam wrażenie, że część odbiorców zarzuca twórcom pokazanie prawdy o życ...

Felieton delegata na KZA – część 2 Felieton delegata na KZA – część 2

Sporo gorzkich słów zostało ostatnio wypowiedzianych i napisanych na mój temat, w kontekście pierwsz...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz